W szrankach rankingu

Tygodnik ComputerWorld otrzymuje już od firm pierwsze wypełnione ankiety z wynikami finansowymi. Cieszy nas fakt, że większość firm ufa tygodnikowi i dołącza do ankiet sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym zazwyczaj na GUSowskim formularz F-01. Oczywiście dane te mogą być poświadczane w inny sposób, np. poprzez przedstawienie kopii deklaracji o wysokości dochodów dla celów podatkowych (druk CIT-2) składanych do właściwych urzędów skarbowych, czy też niewiele różniący się od druku F-01, GUSowski druk F-02. Jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, dane które otrzymujemy nie będą udostępniane osobom postronnym, redakcja CW i wydawnictwo IDG gwarantują ich poufność.

Tygodnik ComputerWorld otrzymuje już od firm pierwsze wypełnione ankiety z wynikami finansowymi. Cieszy nas fakt, że większość firm ufa tygodnikowi i dołącza do ankiet sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym zazwyczaj na GUSowskim formularz F-01. Oczywiście dane te mogą być poświadczane w inny sposób, np. poprzez przedstawienie kopii deklaracji o wysokości dochodów dla celów podatkowych (druk CIT-2) składanych do właściwych urzędów skarbowych, czy też niewiele różniący się od druku F-01, GUSowski druk F-02. Jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, dane które otrzymujemy nie będą udostępniane osobom postronnym, redakcja CW i wydawnictwo IDG gwarantują ich poufność.

Nie musimy tłumaczyć, że inaczej traktować będziemy dane potwierdzone, niż nie poparte sprowozdaniami. Zdając sobie sprawę z ułomności estymowania wyników finansowych, będziemy dane te raczej zaniżali niż zawyżali, gdyż ideą rankingu nie jest konkurs na wishful thinking, ale próba jak najbliższego prawdy porównania stendingu firm komputerowych na polskim rynku.

Z sygnałów docierających do redakcji oraz z lektury wypełnionych ankiet wynika, że nie wszystkie firmy wiedzą jak prawidłowo wypełniać ankietę. By nie było nieporozumień przyjmujemy, że obroty to pierwsza pozycja druku F-01 - przychód ogółem. Jako wartość sprzedaży przyjmujemy łączną sumę pozycji 02 i 03 tego formularza (przychody ze sprzedaży wyrobów i usług oraz przychody ze sprzedaży) a nie wielkość z pozycji 10 (wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu {nabycia}), gdyż jest to jeden z elementów kosztu uzyskania przychodów.

Często w przysyłanych ankietach brakuje danych o zyskowności sprzedaży, rentowności netto i kosztach uzyskania przychodu. Przypominamy, że zyskowność sprzedaży rozumiana jest jako relacja wyniku finansowego netto do przychodu pomniejszonego o podatek obrotowy (VAT) i inne obciążenia podatkowe. Wskaźnik rentowności netto to relacja zysku netto do kosztów uzyskania przychodów, zaś udział kosztu uzyskania przychodu to stosunek kosztów uzyskania przychodów (pozycja 08 w druku F-01) do przychodów ogółem (pozycja 01). Nie podanie tych danych w rankingu nie powoduje odrzucenia danej ankiety. Podstawowymi kryteriami do oceny firm będzie wielkość obrotów i sprzedaży. Danych szczegółowych typu zyskowność sprzedaży czy rentowność netto nie będziemy oczywiście

ujawniać, a pytamy o nie w ankiecie by lepiej oceniać standing całego sektora komputerowego.

Wszystkie firmy, które podliczyły już wyniki finansowe za ub.r., a chcą uczestniczyć w rankingu, mogą już teraz przesyłać swoje wyniki nie czekając na ich audyt. Jak udowadnia praktyka, dane audytywne niewiele się różnią od nie audytowanych.

Jeszcze jedna uwaga. Jak się dowiadujemy niektóre firmy czekają kiedy otrzymają ankietę CW. Może tak się zdarzyć, że nie dotrzemy do wszystkich zainteresowanych współzawodnictwem w rankingu. Przypominamy, że formularz rankingu publikowaliśmy w nr 4 CW (z datą 24 stycznia 1994 r.), jeżeli nie macie tego numeru, wystarczy skontaktować się z redakcją, która niezwłocznie ankietę prześle.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200