W stronę nowoczesności i konkurencyjności

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajduje się najwięcej środków na projekty związane bezpośrednio z wykorzystaniem technik informacyjnych i informatyzacją państwa.

W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znajduje się najwięcej środków na projekty związane bezpośrednio z wykorzystaniem technik informacyjnych i informatyzacją państwa.

W stronę nowoczesności i konkurencyjności

Na realizację zadań w ramach osi priorytetowej "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" przeznaczono 2, 3 mld euro. Celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań i technologii do gospodarki, dostosowanie oferty środowisk naukowych do potrzeb przedsiębiorców, uruchomienie mechanizmów zachęcających firmy do inwestowania w innowacyjne rozwiązania. W efekcie tego ma się zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki, a tym samym i tempo rozwoju gospodarczego w kraju.

Przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Szczególny nacisk ma być położony na innowacyjność procesową, marketingową i organizacyjną związaną z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy.

Wspieraniu innowacyjności oraz działań jej sprzyjających będą służyć wszystkie osie priorytetowe programu, w tym również "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego". W priorytecie tym chodzi o podjęcie działań zmierzających do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych zarówno przez administrację państwową, jak i przedsiębiorców oraz obywateli, co ma pozytywnie wpływać na rozwój polskiej gospodarki oraz przyczyniać się do poprawy pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Za kluczowe zadania dla budowy społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju uznano stworzenie warunków do rozwoju cyfrowych usług i treści. Do tego konieczne jest m.in. sprawne udostępnianie przez administrację publiczną zasobów informacyjnych zawartych w rejestrach państwowych. Ma to służyć stworzeniu możliwości elektronicznego komunikowania się obywateli z urzędami i zapewnieniu im sprawnej obsługi. Ma też umożliwiać bezproblemową wymianę danych w obrębie administracji.

Wzrost wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych w administracji publicznej jest uznawany za szczególnie potrzebny. Dzięki temu zwiększy się jakość i efektywność jej działania. Tworzenie elektronicznej administracji będzie jednak wymagało przemodelowania realizowanych przez urzędy i instytucje publiczne procesów, szczególnie na styku z przedsiębiorstwami i obywatelami oraz w kontaktach między jednostkami administracji różnych szczebli.

Żeby przedsiębiorcy i obywatele mieli możliwość korzystania bez przeszkód z nowych, cyfrowych usług i zasobów, przewidywane jest udzielanie wsparcia działaniom i inicjatywom zmierzającym do poprawy dostępu do Internetu szerokopasmowego w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych z biznesowego punktu widzenia dla operatorów komercyjnych. Pomoc publiczna ma zapobiegać utrwalaniu się tzw. podziału cyfrowego, czyli różnic w dostępie do sieci między poszczególnymi terenami kraju.

Społeczeństwo informacyjne

Głównym celem osi priorytetowej "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" jest stwarzanie warunków do zwiększania wydajności i konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy. Zakłada się, że miejsce polskiej gospodarki na rynku światowym, szczególnie w Unii Europejskiej, będzie w coraz większym stopniu zależne od dostępności informacji, w tym w dużej mierze informacji publicznej, oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorstw oraz przez przedsiębiorstwa innym przedsiębiorstwom i obywatelom.

W ramach tego priorytetu wsparcie finansowe otrzymają następujące działania:

 • budowa współpracujących z sobą elektronicznych platform usług publicznych, za pośrednictwem których świadczone będą elektroniczne usługi dla przedsiębiorstw i obywateli (podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, służba zdrowia, opieka społeczna itp.). Zakłada się stworzenie zintegrowanego, informatycznego systemu elektronicznych usług publicznych;
 • przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, przygotowanie zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania z sobą i integracji w jeden system elektronicznych usług publicznych, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich szczebli umożliwiającej m.in. sprawne przesyłanie danych czy stosowanie systemów elektronicznego poświadczania tożsamości;
 • rozwój systemów informacji publicznej, w tym m.in. informacji prawnej oraz informacji zawartej w rejestrach państwowych;
 • wsparcie dla firm (w tym także nowo tworzonych) świadczących usługi elektroniczne lub udostępniających treści cyfrowe (treści i usługi dotyczyć mogą dowolnych dziedzin życia istotnych z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej);
 • wspieranie komunikacji elektronicznej między przedsiębiorstwami (usługi typu B2B);
 • wspieranie działań z zakresu e-Integracji;
 • wspieranie projektów i inicjatyw mających na celu zwiększanie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu (z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej), przewiduje się m.in. wsparcie polegające na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Beneficjentami w ramach osi programowej "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" mogą być:

 • jednostki administracji rządowej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz grupy jednostek samorządu terytorialnego;
 • jednostki podległe administracji rządowej;
 • konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organów samorządu zawodowego, jednostek organizacji pozarządowych;
 • przedsiębiorstwa;
 • obywatele zakładający firmy świadczące lokalne e-Usługi;
 • obywatele zagrożeni wykluczeniem cyfrowym w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Osie priorytetowe

 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii - 1314,3 mln euro (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Infrastruktura sfery B+R - 1314,3 mln euro (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Kapitał dla innowacji - 340 mln euro - wsparcie dla tworzenia nowych, innowacyjnych firm (Ministerstwo Gospodarki).
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia - 3309,7 mln euro (Ministerstwo Gospodarki).
 • Dyfuzja innowacji - 398,9 mln euro - inicjowanie i rozwój powiązań międzykooperacyjnych, np. klastrów (Ministerstwo Gospodarki).
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym - 410,6 mln euro - promocja polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (Ministerstwo Gospodarki).
 • Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego - 2294,1 mln euro (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).


TOP 200