W stronę B2B

Przedmiot umowy

W przypadku wdrażania systemu informatycznego określenie na poziomie projektowania umowy dokładnego przedmiotu umowy często jest bardzo trudne. Należy jednak dążyć do jak najściślejszego określenia przedmiotu, a dodatkowo powinno się w umowie przewidzieć sposób doprecyzowania takich elementów przedmiotu umowy, jak: funkcjonalności, struktury i przepływy.

Sposób określenia przedmiotu umowy ma ścisły wpływ na cenę. Jeżeli w umowie zdefiniowano jednoznacznie przedmiot umowy, można jednoznacznie ustalić cenę i zaproponować cenę ryczałtową. Cena taka jest wygodna dla stron, ponieważ pozwala precyzyjnie sterować płynnością firmy, jednak wobec treści art. 632 § 1k kc stanowi dla wykonawcy dzieła pewne zagrożenie. Jeżeli bowiem z jakiegoś powodu nie doszacowano ceny wdrożenia, to przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Zobacz również:

  • Rozwiązania chmurowe Scaleway będą dostępne na platformie ArrowSphere
  • Brazylia uchwaliła kontrowersyjne prawo dotyczące funkcjonowania mediów społecznościowych

Co uwzględnić w kosztorysie?

Najbezpieczniejszą formułą ustalenia ceny jest opisane w art. 629 kc wynagrodzenie kosztorysowe, dające największą elastyczność w zakresie ewentualnych zmian ceny. Jeżeli bowiem okaże się, że zaistniała konieczność wykonania dodatkowych zadań, można domagać się dodatkowej zapłaty. Ze względu na fakt, że ustawodawca rozróżnił sytuację, w której zestawienie prac przygotowuje zamawiający versus zestawienia przygotowanego przez przyjmującego zamówienie, korzystniejsze jest przygotowanie wykonania przez zamawiającego.

Przy tej metodzie zamawiający powinien sporządzić zestawienie planowanych zadań i w konsekwencji negocjacji powinno się ustalić wartość poszczególnych zadań. Wówczas jeżeli w toku wdrażania systemu zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Należy jednak pamiętać, że przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.

Jeżeli wskutek zmian wcześniej omawianych zajdzie konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część ustalonego wynagrodzenia.

Kłopoty z czasem

Wśród istotnych warunków umowy znajduje się także wymóg określenia terminu zakończenia wdrożenia. Najbezpieczniejszym terminem jest termin zależny liczony od dnia spełnienia określonego warunku - np. uzgodnienia funkcjonalności, przekazania modelu organizacyjnego, określenia przepływu informacji. Jeżeli jednak ustalona ma być dokładna data, należy do umowy wprowadzić elementy ograniczające odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za niedotrzymanie terminu w sytuacji, gdy niewykonanie zależy od przyczyn leżących po stronie zamawiającego, np. należy ustalić konkretny termin uzgodnienia funkcjonalności lub przekazania informacji o przepływach.

Gdy nie ma takiego zabezpieczenia, częste są przypadki odstępowania przez zamawiającego od umowy z powodu niedotrzymania terminu lub nawet groźby niedochowania tego na podstawie art. 635 kc.

Status praw autorskich

Umowa o wdrożenie systemu informatycznego powinna jednoznacznie przesądzić kwestię praw autorskich z nim związanych. W Polsce zagadnienie praw autorskich - w tym także cywilnoprawne aspekty tych praw - są uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r. Dz. U. nr 90, poz.631 ze zm.). Ustawa ta w art. 1 ust. 2 jednoznacznie przesądza, że przedmiotem prawa autorskiego są miedzy innymi programy komputerowe. Zakres regulacji jest szczegółowo omówiony w rozdziale 7 art. 74-78. Ustawa przewiduje dwa podstawowe tryby przejścia autorskich praw majątkowych - sprzedaż/przeniesienie tych praw lub udzielenie licencji (umowa o korzystanie z utworu). Zgodnie z art. 41 ust. 2, umowy te przenoszą prawa autorskie wyłącznie na pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, a umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia.

Regulując w umowie o wdrożenie systemu informatycznego status praw autorskich, należy pamiętać, że często programy oparte są na obcych licencjach, które mają własne postanowienia dotyczące ich przenoszenia oraz właściwego prawa (prawa interpretacji licencji i prawa prowadzenia sporu). Wówczas te postanowienia są wiążące i nie mogą być przez strony umowy zmienione.

Artykuł nie wyczerpuje wszystkich aspektów umowy o wdrożenie systemu informatycznego. Zwraca jednak uwagę na konieczność bacznego koordynowania umowy z obowiązującymi przepisami, bo jak mówi zasada: Ignorantia iuris nocet.


TOP 200