W sieciach wiedzy

Nowe możliwości

We wrześniu 2004 r. rozpoczęto realizację dwunastu nowych, europejskich projektów gridowych o łącznym finansowaniu 52 mln euro. Projekty te mają różny charakter - są zorientowane zarówno na badania, jak i na praktyczne zastosowania.

Podstawowym celem projektu CoreGRID (w ramach tzw. sieci doskonałości) jest prowadzenie badań o charakterze podstawowym dla rozwoju technologii gridowych. Obejmują one takie zagadnienia, jak zarządzanie wiedzą i danymi, modele programowania dla systemów gridowych, architektura gridu, usługi informacyjne i monitorowanie infrastruktury, zarządzanie zasobami i kolejkowanie zadań, środowiska gridowe dla zaawansowanych aplikacji (problem solving environments).

Zadaniem projektu NextGRID jest opracowanie i implementacja referencyjnej, skalowalnej architektury gridowej z uwzględnieniem wymagań pochodzących od instytucji o charakterze komercyjnym oraz opracowanie i upowszechnienie standardów. Projekt Akogrimo, koordynowany przez hiszpańską Telefonicę, zmierza do opracowania serwisów gridowych przydatnych dla urządzeń o charakterze mobilnym. Dzięki współpracy z systemami telekomunikacyjnymi mogą one znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak e-learning czy opieka zdrowotna. Projekt SIMDAT jest ukierunkowany na rozwój środowisk gridowych zapewniających dostęp do wiedzy i danych niezbędnych dla dużych organizacji przemysłowych. Projekt DataMiningGrid służy opracowaniu nowych technologii gridowych zorientowanych na wydobywanie wiedzy z dużych, rozproszonych zbiorów i baz danych. W ramach projektu UniGridS będzie rozwijany niezwykle udany system UNICORE i dostosowywany do architektury typu service oriented architecture. Projekty K-WfGrid, OntoGrid i inteliGrid rozwijają technologie dotyczące przetwarzania wiedzy, semantic grid, wykorzystują możliwości oferowane przez ontologie. We wszystkich przypadkach uczestnicy projektów mają na uwadze praktyczne zastosowania opracowanych rozwiązań.

W nauce i przemyśle

Dzięki technologiom gridowym użytkownicy należący do wielu różnych, rzeczywistych organizacji mogą ze sobą współpracować, wykorzystując wspólnie dane, moce obliczeniowe, oprogramowanie, aparaturę doświadczalną. To, co kiedyś było charakterystyczne dla środowiska naukowego, upowszechnia się stopniowo w przemyśle, zastosowaniach komercyjnych i różnych instytucjach publicznych. Równocześnie obserwujemy istotny postęp w technologiach gridowych: początkowo były one zorientowane na obliczenia i dostęp do danych, obecnie wykorzystują metody oparte na przetwarzaniu wiedzy (semantic grid, ontologie). Dzięki temu mogą ułatwiać dostęp do wiedzy i jej wykorzystanie.

System "pod klucz"

W latach 2002-2004 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizowało wspólnie z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH oraz Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej projekt celowy "Stworzenie środowiska dostępu do usług obliczeniowych realizowanych przez klaster komputerów Sun". Projekt ten, nazwany skrótowo PROGRESS, był współfinansowany przez Komitet Badań Naukowych i polski oddział Sun Microsystems. W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych powstała nowatorska architektura środowiska gridowo-portalowego oraz zestaw narzędzi umożliwiających budowę rozproszonego środowiska obliczeniowego z elastycznym dostępem portalowym dla użytkowników końcowych. Po przeprowadzeniu testów zaprojektowanych rozwiązań, zostały one w ub.r. udostępnione środowisku naukowemu do praktycznego wykorzystania.

Narzędzia wykonane w PCSS przyjęły postać pakietów oprogramowania udostępnianych nieodpłatnie do budowy podobnych rozwiązań niekomercyjnych. W ramach współpracy biznesowej produkty zaprojektowane przez PCSS wdrażane są wspólnie z Sun Microsystems jako środowiska gridowo-portalowe "pod klucz". Zestaw narzędzi portalowych PROGRESS, system zarządzania danymi oraz system zarządzania rozproszonymi zasobami gridu obliczeniowego tworzą infrastrukturę zdolną zapewnić efektywne wykorzystanie i dostęp do aplikacji obliczeniowych, w tym także biznesowych.

Gridowe środowisko dostępowe zbudowane z wykorzystaniem narzędzi PROGRESS można integrować w wielu konfiguracjach, zarówno w ramach niewielkich instalacji pojedynczych zasobów obliczeniowych, jak i tych obejmujących duże campusy czy rozproszone oddziały dużych korporacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze mające na celu wdrożenie środowisk gridowo-portalowych "pod klucz" dla klientów Sun Microsystems na świecie, m.in. w Turcji i Kanadzie.

dr Marian Bubak jest pracownikiem Katedry Informatyki i Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


TOP 200