W bankach potrzeba większej współpracy IT z biznesem

Ponad 20% banków nie posiada strategii biznesowej, która mogłaby służyć jako podstawa do tworzenia strategii IT.

Zaledwie 15% badanych może pochwalić się wykorzystaniem narzędzi umożliwiających kontrolę i nadzór realizacji celów strategicznych. Z badania Infovide-Matrix wynika, że współpraca IT z biznesem to ewidentnie ten obszar, który w najbliższej przyszłości powinien zostać dostrzeżony jako przynoszący największe korzyści. Zdaniem autorów, bez usprawnień i podniesienia efektywności działań w obszarach współpracy pomiędzy biznesem i IT oraz pomiaru rezultatów CIO coraz trudniej będzie uzasadniać wydatki oraz dyskutować o możliwościach i szansach jakie IT może dostarczyć biznesowi.

Analiza wykazała też istnienie różnic w horyzontach czasu planowania strategicznego pomiędzy biznesem i IT. W 15% organizacji strategie biznesowe obejmują dłuższy horyzont czasowy niż strategie IT. Może to oznaczać, że IT nie jest w stanie w pełni wykorzystać informacji pochodzących z biznesu do sprawnego zarządzania infrastrukturą. W 10% ankietowanych instytucji występuje sytuacja odwrotna - horyzont strategicznego planowania IT jest dłuższy niż horyzont planowania w biznesie. W pewnych obszarach - takich jak rozwój oferty - taka sytuacja może wynikać z drastycznego skracania cykli biznesowych, takich jak cykl życia produktów. Niezależenie od przyczyn mamy tutaj do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem utrudniającym ocenę opłacalności inwestycji technologicznych, a zatem niekorzystnie wpływającym na efektywność inwestycji IT.

Zbadany został też obszar realizacji, który odnosi się do praktyk i procesów wykorzystywanych podczas realizacji zaplanowanych zmian. Niemal 100% respondentów twierdzi, że posiada wdrożone mechanizmy monitorowania portfela projektów. Podobna sytuacja istnieje w obszarze metodyk i procedur zarządzania nimi - gdzie jej posiadanie i stosowanie deklarują wszyscy ankietowani. Natomiast 20% banków nie zamierza korzystać z narzędzi do monitorowania czasu pracy, podczas gdy u pozostałych są to produkty już wykorzystywane lub w trakcie wdrożenia. Aż 100% respondentów posiada wdrożone lub wdrażane plany zachowania ciągłości działania.


TOP 200