W Legionowie o Radzie

Otwierając I Rządowe Forum Teleinformatyki w Legionowie (23 -27 marzec br.) dyrektor Departamentu Teleinformatyki i Informacji Marek Car dokonał podsumowania stanu prac Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki.

Otwierając I Rządowe Forum Teleinformatyki w Legionowie (23 -27 marzec br.) dyrektor Departamentu Teleinformatyki i Informacji Marek Car dokonał podsumowania stanu prac Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki.

Wyniki obrad Rady (która powstała na mocy zarządzenia Prezesa RM z 18.X.94 r.) są jawne. Powstające dokumenty, umieszczone na serwerze w URM, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem sieci Internet.

Na pierwszym posiedzeniu Rady podjęto decyzję o utworzeniu dziewięciu problemowych zespołów międzyresortowych (patrz CW nr.6 z br.).

Pierwsza uchwała Rady okreśłała regulamin jej działań, zaś druga dotyczyła jej współpracy z pozarządowymi ośrodkami zajmującymi się tematyką informatyki i telekomunikacji (efektem tego były działania podjęte razem z PIIiT w sprawie tzw. certyfikatów bezpieczeństwa). Trzecia uchwała zaleciła standardy wymiany i archiwizacji danych (patrz CW nr 7 z br.).

Uchwała nr 4 dotyczyła projektu ustawy o urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Rada m.in. określiła, jakie zagadnienia powinny być poddane ustawie. Uznała także, że dalsze prace nad ustawą powinien prowadzić GUS w porozumieniu z MSW, Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska z uwzględnieniem regulacji z ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Projekt tej ustawy, (jest ona fundamentem większości informatycznych przedsięwzięć w całym kraju) rozpatrywany jest aktualnie w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym Rady Ministrów.

Jednym z dalekosiężnych celów Rady była międzynarodowa współpraca w obszarach związanych z teleinformatyką. Chodziło tu o zapewnienie przedstawicielom Polski udziału w pracach prowadzonych przez kraje Unii Europejskiej. W tym celu podpisano w Paryżu porozumienie z Międzyresortowym Komitetem ds. Informatyki i Biurotyki - Francuzi mają m.in. przekazywać Radzie wyniki prac nt. bezpieczeństwa systemów. Z kolei nawiązane kontakty w Londynie umożliwią dostęp do materiałów wykorzystywanych przy budowie europejskich infostrad.

Prace Rady zakończyły się uchwałą nr 5, w której stwierdzono, że przeszkodą w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju systemów teleinformatycznych państwa jest brak uregulowań prawnych w tej dziedzinie oraz brak koordynacji działań poszczególnych resortów. Według Rady konieczne było w tej sytuacji wyższe umocowanie prawne i co za tym idzie ponowne powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki, tym razem uchwałą Rady Ministrów. Uchwała taka została podjęta 28.II.1995 r.

Zgodnie z nią członków Rady mianuje Premier - stąd też propozycje powołania członków Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki leżą obecnie na biurku Prezesa Rady Ministrów. Skład Rady jest powtórzeniem poprzedniego ale rozszerzony o przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i CUP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200