W 2020 ruszy System Informacyjny Państwa

Trzeba zmienić podejście do informatyzacji. Postawić ją na nogach, bo do tej pory stała na głowie - mówi minister administracji i cyfryzacji, co jest też oceną rządów koalicji PO-PSL.

Michał Boni zaprezentował tzw. raport otwarcia "Polska 2.0. Nowy start dla e-administracji". Przedstawia on informacje na temat stanu realizacji projektów będących w gestii utworzonego jesienią ubiegłego roku ministerstwa oraz prezentuje kierunki dalszych działań związanych z informatyzacją i cyfryzacją administracji publicznej w Polsce. Ocenia też - często bardzo krytycznie - projekty IT prowadzone przez inne resorty.

W opinii Michała Boniego, potencjał rozwojowy Polski jest słabo wspierany przez odpowiednio przygotowane i prowadzone procesy cyfryzacji i informatyzacji administracji publicznej. Wynika to w głównej mierze z braku koordynacji działań, w efekcie czego powstają silosowe, niezintegrowane ze sobą rozwiązania, niepozwalające na osiągnięcie potrzebnej synergii. Druga przyczyna polega na ciągłym niedocenianiu wagi cywilizacyjnego przełomu, jakiego można dokonać w sferze społecznej i gospodarczej za sprawą cyfryzacji.

Integracja i przejrzystość

Głównym założeniem, na którym ma się opierać strategia rozwoju e-administracji MAC, jest "informatyzacja zintegrowana". Oznacza to, że wszelkie działania związane z wdrażaniem systemów informatycznych mają być podporządkowane obiegowi informacji w państwie, a nie odwrotnie. Dominującym podejściem będzie podejście procesowe. "Mówimy więc o procesach w administracji publicznej i usługach, jakie ona zapewnia, a nie o projektach informatycznych" - czytamy. Właścicielem każdego procesu ma być odpowiedzialny merytorycznie urzędnik lub właściwy ustawowo urząd, a nie informatyk czy dział IT.

Informatyzacja musi być prowadzona w sposób przejrzysty i efektywny. Realizowane rozwiązania zapewniać zaś możliwie najlepszą efektywność i relację wyników do zaangażowanych środków. Państwo ma pozostać neutralne technologicznie. Zastosowane rozwiązania mają nie tylko zapewnić powszechny dostęp dla obywateli, ale też umożliwić administracji zmianę dostawcy rozwiązań IT, jeżeli współpraca z obecnym nie gwarantuje oczekiwanych korzyści. "Musimy przestać chodzić na smyczy firm IT. Państwo musi stosować takie rozwiązania, aby nie stać się zakładnikiem konkretnego rozwiązania lub dostawcy" - przestrzega Boni. Zaznacza jednak, że nie doprowadzi do odwrócenia się państwa plecami do biznesu. "Będziemy rozmawiać z firmami i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, ale musi się to odbywać według jasnych reguł" - deklaruje.

Prowadzenie dalszych działań wymaga, zdaniem Michała Boniego, przeglądu wszystkich dotychczas realizowanych i planowanych projektów informatycznych. Trzeba sprawdzić ich systemową kompatybilność oraz użyteczność dla obywateli i urzędów. Czasami może to doprowadzić do ich modyfikacji, zmiany założeń czy korekty terminów realizacji. Takie zmiany już nastąpiły w przypadku projektu pl.ID. Wprowadzenie nowych e-dowodów zostało odłożone do czasu "pełnej integracji rejestrów państwowych" oraz "opracowania jednolitej polityki w zakresie uwierzytelniania obywateli w systemach teleinformatycznych".

Wszystko w jednym systemie

Celem strategicznym programu informatyzacji i cyfryzacji ma być stworzenie do roku 2020 spójnego i efektywnego Systemu Informacyjnego Państwa. MAiC wymienia działania, które mają do tego doprowadzić: określenie architektury logicznej systemu, dokonanie uzgodnień międzyinstytucjonalnych, przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, uwzględnienie standardów i inicjatyw unijnych, zdefiniowanie nowych projektów w obszarach dotąd nieobjętych informatyzacją, zidentyfikowanie luk w podstawowej infrastrukturze technicznej, przygotowanie właścicieli obszarów biznesowych do przejęcia odpowiedzialności za informatyzację.

Kluczową rolę w zapewnieniu powszechnego dostępu do usług e-administracji minister Boni przypisuje systemowi ePUAP. Ma on się stać centralną platformą komunikacyjną i integracyjną dla kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną. Aby taka platforma faktycznie zadziałała, trzeba spopularyzować profil zaufany, który identyfikuje użytkownika systemu ePUAP. Ma to się stać m.in. poprzez umożliwienie korzystania z niego również przedsiębiorstwom, a także przez zwiększenie liczby usług dostępnych na platformie, utworzenie w jej obrębie elektronicznych skrzynek podawczych wszystkich urzędów czy wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług świadczonych przez e-administrację i wzorów formularzy wykorzystywanych do zdalnego załatwiania spraw. Łatwiej też będzie założyć sam profil zaufany. MAC prowadzi rozmowy, aby można to było zrobić np. na poczcie.

Nowa ustawa, nowy plan

Od strony prawnej nowe podejście do informatyzacji administracji publicznej ma zostać usankcjonowane w nowej ustawie o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną. W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad jej projektem. Do końca 2012 r. ma być też przygotowany nowy Plan Informatyzacji Państwa. Jak deklaruje ministerstwo, będzie on "w zupełnie nowej formule, bardziej nastawiony na generalne cele i rozwój usług niż poszczególne zadania informatyzacyjne o charakterze technicznym".

W 2020 ruszy System Informacyjny Państwa
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200