VLF: czyli o szkodliwym wpływie monitorów na zdrowie

Wiele hałasu podnoszono zawsze wokół szkodliwego wpływu monitorów komputerowych na kondycję zdrowotną ich użytkowników.

Wiele hałasu podnoszono zawsze wokół szkodliwego wpływu monitorów komputerowych na kondycję zdrowotną ich użytkowników. Poszukiwanie sensu wśród wielu hałaśliwych na ten temat wywodów nie jest dla zainteresowanych nabywców zajęciem łatwym: w którakolwiek obrócić się stronę, zawsze można napotkać informacje wiążące użytkowanie monitorów z problematyką zdrowotną. Jakim oddziaływaniom poddawany jest użytkownik? Któ-ry monitor będzie najbardziej bezpieczny w użytkowaniu? Trudno odpowiedzieć na te pytania, ponieważ do tej pory nie przeprowadzono żadnych kompetentnych studiów nad tym problemem, zakończonych jednoznacznymi rezultatami. Jedynym krajem, który wprowadził odpowiednie przepisy dotyczące VLF - wolnozmien-nych pól elektromagnetycznych emitowanych przez monitory komputerowe - jest Szwecja. Mat Oct Provadet - szwedzki odpowiednik Instytutu Normalizacji i Miar, w 1987 roku ustalił maksymalny poziom dla emisji VLF. Wynosi on 25 nT, (nanoTesla - jednostka natężenia pola magnetycznego: lnT - 10(-9)Tesli - 10(-5) Gaussa.

Redakcja InfoWorld przytacza wyniki swoich testów, którym poddano kilka typów monitorów. Do pomiarów używano przyrządu "Combinova Magnetic Field Meter 1000", który podaje wartości uśredniane.

Niektóre typy monitorów emitują pole elektromagnetyczne dość jednorodnie wokół siebie, inne zaś wykazują dosyć silną anizotropię emisji.

Pomiary na wprost, na poziomie środka ekranu pokazały, że najniższe wartości zarejestrowano dla monitorów NANAO (4.2nT) i NEC (6.0 nT) - najwyższe zaś dla monitorów TAXAN (21.0nT) i SAMSUNG (21.6nT). Szczegółowe rozkłady podano na załączonej ilustracji.

Z diagramu wynika jeszcze jeden ważny wniosek o którym należy pamiętać: monitory emitują promieniowanie we wszystkich kierunkach, a nie tylko na wprost, przez ekran.

Sposób pomiaru

Sondę miernika ustawiono na poziomie środka ekranu, w odległości 0.5 m od jego powierzchni. Obracając monitor pomiary rejestrowano co 22.3 stopnia. To samo powtórzono dwukrotnie, ustawiając sondę 30 cm powyżej i poniżej płaszczyzny środka ekranu.


TOP 200