Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady działalności w dziedzinie łączności - poczty i telekomunikacji.

2. Ilekroć umowy międzynarodowe, ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską, odmiennie regulują zasady działalności, o której mowa w ustawie, stosuje się te umowy.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pocztowych usługach o charakterze powszechnym - rozumie się przez to wykonywane przez pocztę w celach zarobkowych usługi polegające na przewozie i doręczaniu zwykłych i poleconych przesyłek listowych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadawaniu i doręczaniu przekazów pocztowych

2) telekomunikacyjnych usługach o charakterze powszechnym - rozumie się przez to usługi polegające na zarobkowym zapewnianiu połączeń telefonicznych lub telegraficznych, z zastrzeżeniem ust. 2

3) liniach i urządzeniach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to linie i urządzenia służące do przesyłania, nadawania lub odbioru za pomocą energii elektromagnetycznej znaków pisma, obrazów, dźwięku i wszelkiego rodzaju wiadomości drogą przewodową, radiową lub optyczną

4) sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą linii i urządzeń telekomunikacyjnych

5) sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego - rozumie się przez to sieć telekomunikacyjną służącą do wykonywania usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym

6) wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to sieć założoną i używaną wyłącznie do zaspokajania własnych potrzeb operatora sieci

7) standardzie telekomunikacyjnym - rozumie się przez to zespół danych normatywnych dotyczących parametrów przekazu telekomunikacyjnego

8) systemie telekomunikacyjnym - rozumie się przez to zespół urządzeń telekomunikacyjnych i zasad ich współdziałania

9) operatorze sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to podmiot uprawniony na podstawie ustawy lub zezwolenia do zakładania i używania sieci, linii, urządzeń telekomunikacyjnych, a także do świadczenia usług telekomunikacyjnych

10) gospodarowaniu widmem częstotliwości - rozumie się przez to prowadzenie kompleksowych działań technicznych, administracyjno-ekonomicznych oraz inspekcyjno-kontrolnych, w tym wydawanie wymaganych zezwoleń, których celem jest racjonalizacja wykorzystania tego widma dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego kraju oraz zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Minister Łączności może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne usługi telekomunikacyjne jako usługi o charakterze powszechnym.

Art. 3. 1. Działalność w dziedzinie poczty wykonuje państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska".

2. Nie stanowią działalności w dziedzinie poczty wykonywane przez inne podmioty gospodarcze usługi, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198).

Art. 4. Działalność w dziedzinie telekomunikacji wykonują:

1) Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna

2) jednostki organizacyjne podległe Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych w zakresie własnych potrzeb zaspokajanych za pomocą własnych przewodowych i radiowych sieci telekomunikacyjnych

3) podmioty, które otrzymały zezwolenie telekomunikacyjne, zwane dalej "zezwoleniem".

Art. 5. Sprawy emitowania przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe własnych programów oraz zakładania i używania przez Kościół Katolicki własnych urządzeń radiokomunikacyjnych przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych i telewizyjnych regulują odrębne ustawy.

Art. 6. Wewnętrzne sieci telekomunikacyjne lub ich części składowe mogą być używane jako sieci telekomunikacyjne użytku publicznego po otrzymaniu zezwolenia Ministra Łączności, udzielanego na zasadach określonych w art. 14-19.


TOP 200