Urzędy liczą na unijne fundusze

W dwóch trzecich urzędów administracji samorządowej nie były w latach 2004-2006 realizowane żadne projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego - wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i Serwis Samorządowy PAP, przy współpracy CBM Indicator. Samorządowcy liczą jednak na poprawę sytuacji w okresie 2007-2013.

Tam, gdzie projekty związane z ICT były realizowane, dotyczyły głównie budowy sieci wewnętrznej oraz wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie (60 proc. odpowiedzi). Prawie połowa ankietowanych wskazała, natomiast, uruchomienie serwisu informacyjnego dostępnego w Internecie. Inne działania polegały na zakupie komputerów i oprogramowania biurowego dla urzędu oraz organizacji szkoleń dla pracowników samorządowych. Prawie w ogóle nie było projektów dotyczących e-integracji (np. adresowanych do niepełnosprawnych, grup wykluczenia cyfrowego, bezrobotnych, gospodyń domowych itp.) ani wdrożeń systemów typu e-Zdrowie (np. wspomaganie zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, telemedycyna) czy e-learning. Generalnie też, edukacja dla mieszkańców w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego była w realizowanych projektach prawie nieobecna (wskazało ją tylko 5 proc. ankietowanych).

Ponad połowa realizowanych projektów z zakresu ICT była finansowana ze środków własnych samorządów lokalnych. Ze środków ZPORR sfinansowano projekty tylko w jednej trzeciej urzędów. W większości przypadków (61 proc.) w przygotowaniu dokumentacji projektu (wniosku i studium wykonalności), nie korzystano ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Natomiast już przy samej realizacji projektu połowa urzędów korzystała z doradztwa wyspecjalizowanych firm.

Pełnym sukcesem, w opinii ankietowanych, zakończyło się 40 proc. projektów, częściowym - 50 proc. Za główną przyczynę niepowodzeń wskazywano trudności wynikające z konieczności zmiany procedur w urzędach i podniesienia umiejętności pracowników (53 proc. odpowiedzi). Za duże utrudnienie uznano też opóźnienia wynikające z przedłużających się postępowań w ramach zamówień publicznych (30 proc.) oraz opóźnienia wynikające z biurokratycznych procedur rozliczania projektów i niezrozumienia specyfiki projektów w urzędach marszałkowskich.

Przedstawiciele samorządów lokalnych mają nadzieję, że realizacja projektów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie wyglądała lepiej w nowym okresie finansowania z funduszy unijnych 2007-2013. 83 proc. respondentów odpowiedziało, że ich urzędy zamierzają takie projekty realizować. Mają one dotyczyć głównie wdrożenia podpisu elektronicznego (68 proc. ankietowanych) oraz budowy sieci wewnętrznej i wdrożenia obiegu dokumentów elektronicznych w urzędzie (61 proc. odpowiedzi). Urzędy chcą również budować sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu wdrażać zaawansowane aplikacje do świadczenie usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców.

Trzy czwarte samorządów liczy przede wszystkim na pieniądze z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Nieco ponad jedna czwarta zamierza korzystać z innych programów operacyjnych, tyle samo z innych źródeł finansowania. Tylko 13 proc. przebadanych przez Serwis Samorządowy PAP i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" urzędów stawia wyłącznie na środki własne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200