Urzędy czekają na zielone przepisy

Do tej pory nie pojawiły się zapisy prawne obligujące do zawierania w warunkach przetargu publicznego postanowień o ekologicznych walorach zamawianego produktu czy usługi.

Zielony fragment PZP

Art. 91 ust. 2 Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia.

Zielone zamówienia publiczne (ZZP) to kierunek zmian w prawie zamówień publicznych, będący wyrazem ogólnoświatowej tendencji do coraz większej dbałości o środowisko naturalne, w tym również o przeciwstawienie się zmianom klimatycznym. Podstawę prawną w tym zakresie na poziomie międzynarodowym stanowią zobowiązania poszczególnych krajów do redukcji ilości emitowanych gazów cieplarnianych, zawarte w Protokole z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 2002 r. Aby sprostać tym zobowiązaniom, kraje muszą wprowadzać do swojego ustawodawstwa rozwiązania sprzyjające takiej redukcji, m.in. coraz powszechniejszemu zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych.

Green IT od strony prawnej

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia energii jest nacisk na dokonywanie zakupu produktów i usług energooszczędnych. Biorąc pod uwagę ilość zakupów dokonywanych w sektorze publicznym dotyczących np. sprzętu biurowego czy innego rodzaju sprzętu elektrycznego, zobowiązanie zamawiających do dokonywania zakupu sprzętu o walorach ekologicznych mogłoby w skali krajowej, czy też szerzej w skali europejskiej przyczynić się do znacznego zmniejszenia takiego zużycia. Ma to zatem duże znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zielone zamówienia to w sensie prawnym zamówienia, w których ustala się takie kryteria, które umożliwiają nabycie ekologicznego produktu lub usługi. Takie kryteria mogłyby znajdować się albo w opisie przedmiotu postępowania, bądź też mogłyby stanowić kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie można również wykluczyć możliwości takiego "proekologicznego" warunku uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wszystkie te rozwiązania wydają się być możliwymi, pod warunkiem, że nie naruszają swobodnej konkurencji.


TOP 200