Unijne źródła informacyjne

Elektroniczne źródła informacji Unii Europejskiej - w szczególności w obszarze prawa - są bardzo zasobne. Warto zatem zdobyć wiedzę, jak z nich można korzystać

Elektroniczne źródła informacji Unii Europejskiej - w szczególności w obszarze prawa - są bardzo zasobne. Warto zatem zdobyć wiedzę, jak z nich można korzystać.

Unia Europejska prowadzi politykę publicznego dostępu do informacji będących w posiadaniu wszystkich tych instytucji, organów i agencji.

Głównymi twórcami tych informacji są instytucje unijne - Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy - oraz organy Wspólnot Europejskich, tj. Sąd Pierwszej Instancji, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, jak również agencje Unii Europejskiej - Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Europejska Agencja Odbudowy, Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Materiały unijne są udostępniane w 11 oficjalnych językach Wspólnot Europejskich (angielskim, francuskim, niemieckim, holenderskim, duńskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, szwedzkim, fińskim oraz greckim). W celu realizacji polityki publicznego dostępu do informacji tworzone są liczne sieci informacyjne (m.in. biblioteki depozytowe, centra dokumentacji europejskiej w szkołach wyższych czy centra Euro-Info dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Dużo prawa

Najważniejsze miejsce wśród materiałów pochodzących ze Wspólnot Europejskich niewątpliwie zajmuje dokumentacja prawna. Prawo wspólnotowe pojawia się tam, gdzie istnieje konieczność wprowadzenia pewnych jednolitych rozwiązań na terenie Unii Europejskiej, tj. w zakresie współpracy gospodarczej i walutowej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Jego zakres jest związany ze stopniem zaawansowania procesów integracyjnych w Europie. Ma więc określony, a zarazem ograniczony zakres przedmiotowy - nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, ale ogranicza się do tych, które wyznaczają wzajemne uzgodnienia.

Dorobek prawny Wspólnot Europejskich określa się często terminem acquis communautaire. Składają się nań prawodawstwo pierwotne i wtórne, zasady prawne i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji.

Źródłem prawodawstwa pierwotnego są traktaty, natomiast na prawo wtórne składają się rozporządzenia, dyrektywy, decyzje oraz zalecenia i opinie. Dokumentacja prawna zawiera poza tym materiały z przebiegu procesu legislacyjnego i procesu podejmowania decyzji we Wspólnotach Europejskich.

Oprócz dokumentacji prawnej, informacja Unii Europejskiej dotyczy poszczególnych dziedzin będących przedmiotem jej działań - ekonomii, spraw społecznych, rolnictwa, ochrony środowiska i polityki regionalnej czy nauki i techniki oraz statystyki.

Rodzaje źródeł

Wszystkie materiały tworzone przez Wspólnoty Europejskie dzielą się na dokumenty i publikacje, przy czym te pierwsze, będąc wynikiem pracy poszczególnych instytucji, organów i agencji Wspólnot Europejskich, są przeznaczone do rozpowszechniania przede wszystkim wewnątrz tych ciał, choć większość z nich jest również dostępna publicznie. Natomiast publikacje stanowią materiały informujące o pracach i planach Wspólnot Europejskich. Przeznaczone są do publikowania i rozpowszechniania poza instytucjami, organami i agencjami Wspólnot.

Unia Europejska posługuje się obecnie pięcioma formami źródeł informacji. Należą do nich (1) materiały drukowane, (2) źródła informacji na nośnikach elektronicznych, (3) materiały audiowizualne, (4) wideotex oraz (5) program telewizji satelitarnej.

Podstawową grupę źródeł informacji pochodzących z różnych ciał Wspólnot Europejskich nadal stanowią materiały drukowane. Wydaje je Biuro Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich (Office for Official Publications of the European Communities - OOPEC, znane też jako EUR-OP) mieszczące się w Luksemburgu. Są one publikowane w oficjalnych językach Unii Europejskiej. Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej 10 krajów stowarzyszonych materiały te będą się ukazywały również w ich językach narodowych, w tym także po polsku.

Materiały drukowane zawierają przede wszystkim dokumentację prawną Wspólnot Europejskich oraz dokumenty i publikacje z dziedzin będących przedmiotem zainteresowań Wspólnot. Wśród nich można znaleźć zbiory praw obejmujących poszczególne dziedziny, prace monograficzne, serie, czasopisma, prace naukowo-badawcze, a także informatory ogólne i dziedzinowe, przewodniki, bibliografie i katalogi. Ostatnio wiele materiałów dostępnych dotychczas tylko w wersji drukowanej uzyskuje swoje wersje elektroniczne i jest udostępnianych na stronach WWW instytucji unijnych lub na CD-ROM-ach.

Przykładowo, przez długi czas podstawowym materiałem drukowanym był np. Official Journal of the European Communities (OJ - od 1 lutego ub.r. Official Journal of the European Union), wydawany w 3 seriach: L (Legislation) - prawodawstwo Wspólnot Europejskich, C (Information and Notices) - informacje i dokumenty procesu legislacyjnego, S (Supplement) - informacje o przetargach. Jednak już od 1997 r. seria S jest dostępna tylko w wersji elektronicznej (online i na CD-ROM), a od marca 2000 r. - również serie L i C. Dodatkowo, już tylko w wersji elektronicznej, tworzona jest także seria CE, zawierająca dokumenty szczególnej ważności zamieszczane w serii C.

Więcej elektronicznie

Coraz częściej stosowaną formą udostępniania materiałów Wspólnot Europejskich są źródła informacji na nośnikach elektronicznych, takie jak strony WWW w Internecie (portal Europa), bazy danych w Internecie, bazy danych na CD-ROM-ach, bazy multimedialne oraz elektroniczne wersje materiałów drukowanych.

Zarówno Komisja Europejska, jak i inne ciała Wspólnot Europejskich mają swoje strony WWW. Główny portal Unii Europejskiej, znany pod nazwą EUROPA, można znaleźć pod adresem:http://europa.eu.int .

W jego sektorze News są podawane kalendarium wydarzeń i serwisy prasowe poszczególnych ciał Unii Europejskiej, rejestrowane również w dostępnej tam pełnotekstowej bazie RAPID (http://europa.eu.int/rapid/start/welcome.htm ).

W sektorze Activities są przedstawione tematycznie polityki wspólnotowe. Jest ich obecnie 30 i są to dziedziny znajdujące się w kompetencjach Wspólnot Europejskich. Dziedziny te są objęte prawem wspólnotowym, a na ich rozwój są wydawane wspólnotowe środki finansowe. Można tu znaleźć całość prawodawstwa wspólnotowego na temat każdej z polityk oraz informacje dotyczące zasad i wysokości wydatkowanych środków finansowych. Warto zauważyć, że wśród tych polityk coraz większą rolę odgrywa ostatnio m.in. polityka dotycząca społeczeństwa informacyjnego.

Informacja prawna

Władze Unii Europejskiej udostępniły publicznie portal EUR-Lex. Składa się na niego osiem sektorów:

  • Treaties - prawodawstwo pierwotne,

  • Legislation in force - prawodawstwo wtórne będące w mocy,

  • Legislation in preparation - dokumenty procesu legislacyjnego,

  • Case Law - orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji oraz opinie Adwokatów Generalnych,

  • Parliamentary Questions - interpelacje i zapytania poselskie składane w Parlamencie Europejskim,

  • Official Journal - zawartość Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

  • Documents of public interest - dokumenty powszechnego zainteresowania formułowane przez Komisję Europejską, np. stanowiska, komunikaty, strategie i plany,

  • Preparing Enlargement - nowsze dokumenty prawne w językach narodowych 10 krajów przystępujących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.


TOP 200