Unijne patenty później

Nie zapadła jeszcze decyzja władz Unii Europejskiej odnośnie do patentowania oprogramowania. Nie udało się bowiem osiągnąć kompromisu.

Nie zapadła jeszcze decyzja władz Unii Europejskiej odnośnie do patentowania oprogramowania. Nie udało się bowiem osiągnąć kompromisu.

W trakcie głosowania we wrześniu 2003 r. członkowie Parlamentu Europejskiego tak dalece zmienili treść projektu dyrektywy "o patentowaniu wynalazków implementowanych za pomocą komputera", że większość przeciwników patentowej ochrony programów komputerowych radykalnie zmieniła swoje stanowisko - od początkowego odrzucenia dyrektywy, do jej zdecydowanej obrony w obecnym, zmodyfikowanym kształcie. Zmianom w projekcie dokonanym przez deputowanych przeciwne są jednak Komisja Europejska i grupa robocza złożona m.in. z przedstawicieli urzędów patentowych poszczególnych krajów UE. Komisja opowiada się niezmiennie za wprowadzeniem regulacji, które zbliżyłyby prawodawstwo europejskie do amerykańskiego.

Komisja Europejska i patentowa grupa robocza zaleciły odrzucenie 9 z 12 najważniejszych poprawek. Podjęcie formalnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie - co miało nastąpić 10 listopada br. w trakcie spotkania poświęconego kwestii innowacyjności - zostało odłożone. Z tego powodu polski rząd nie przygotował jeszcze w tej sprawie swojego stanowiska. Jako kraj kandydujący nie mamy jeszcze prawa głosu, niemniej rząd może zaprezentować naszą opinię.

Z uwagi na akcesję Polski do Unii Europejskiej i przystąpienie Polski do Konwencji o patencie europejskim, co nastąpi w 2004 r., kwestia regulacji dotyczących patentowania oprogramowania, jaka zostanie przyjęta w Europie, będzie miała istotne znaczenie dla polskiej branży IT.

Tymczasem zainteresowanie rodzimych firm informatycznych tą tematyką nadal pozostaje znikome. Żadna z organizacji i gospodarczych izb branżowych nie przedstawiła swojego stanowiska w sprawie patentowania oprogramowania, z wyjątkiem grupy zdecydowanych przeciwników patentowania oprogramowania skupionych wokół ISOC Polska i inicjatywy środowiska Open Source 7thGuard.

Kosztowna ochrona

Problem patentów jest zagadnieniem interesującym przede wszystkim dla firm, które eksportują oprogramowanie. Producenci oprogramowania, by zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych oskarżeń o naruszenie cudzych patentów, powinni wnikliwie przeszukać bazy informacji patentowych. To trudne zadanie zazwyczaj zleca się rzecznikom patentowym.

Otrzymanie patentu w Europejskim Urzędzie Patentowym kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych.


TOP 200