Unia Europejska stawia na naukę

W Warszawie zainaugurowano 7. Program Ramowy Unii Europejskiej.

W Warszawie zainaugurowano 7. Program Ramowy Unii Europejskiej.

Ma on służyć finansowaniu badań naukowych i rozwoju technologicznego. Do jego najważniejszych celów zaliczono m.in. "zwiększanie dynamiki i kreatywności europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, intensyfikację dialogu między światem nauki a biznesem i całym społeczeństwem, zachęcanie naukowców do większej mobilności, szerokie rozpowszechnienie i wykorzystanie rezultatów badań".

Na prace badawczo-rozwojowe w latach 2007-20i13 przeznaczonych zostanie ponad 50 mld euro. Realizacja celów 7. Programu Ramowego będzie się odbywała w ramach kilku programów szczegółowych: Cooperation (Współpraca), Ideas (Idee,), People (Ludzie) i Capacities (Możliwości). W programie Cooperation wspierane będą inicjatywy w dziesięciu wybranych obszarach tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, m.in. technologii ITC. Na projekty z tej dziedziny przeznaczono 9,1 mld euro.

"Ten program różni się od poprzednich przede wszystkim skokowym wzrostem nakładów na prace badawczo-rozwojowe, uproszczeniem procedur aplikacyjnych i większą integracją z ogólnymi mechanizmami finansowania w Unii Europejskiej, m.in. wykorzystania funduszy strukturalnych" - powiedział dr Christian Patermann z Komisji Europejskiej.

Z kolei prof. Michał Kleiber, członek Europejskiej Rady Badań, zwrócił uwagę na nowe możliwości rozwoju, jakie otwierają się przed nauką europejską za sprawą programu Ideas. "Jego celem jest przyciągnięcie do Europy najtęższych umysłów, najbardziej zdolnych i utalentowanych ludzi nauki na świecie" - wyjaśniał. Na realizację tego zadania pójdzie 14% całego budżetu 7. Programu Ramowego. Z funduszy tych będą mogły być finansowane badania z dowolnej dziedziny. Nie będzie nawet podziału na tradycyjne dyscypliny wiedzy i technologii, na badania podstawowe i stosowane. Przy cenie projektu będzie brany pod uwagę jego potencjał rozwojowy i dorobek badaczy. "Mamy nadzieję, że program Idee stanie się zachętą do powrotu do Europy tych wybitnych badaczy, również z naszego kraju, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszych warunków pracy i kariery naukowej" - mówił prof. Michał Kleiber.


TOP 200