Umowa o dzieło

Przedmiot i forma umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe, odpowiedzialność za wady dzieła.

Przedmiot i forma umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie ryczałtowe i kosztorysowe, odpowiedzialność za wady dzieła.

Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Materialny rezultat umowy powinien być z góry określony (uszycie ubrania, remont budynku, naprawa powierzonej rzeczy). Za dzieło można również uznać rezultat niematerialny, gdy przedmiotem świadczenia jest np. nauczenie określonej umiejętności czy przeszkolenie do zawodu.

Od umowy o pracę różni umowę o dzieło brak podporządkowania strony wykonującej pracę stronie zamawiającej i wypłacającej wynagrodzenie. Ryzyko wykonania dzieła obciąża jego wykonawcę, podczas gdy przy umowie o pracę ryzyko takie ciąży na pracodawcy. Dzieło może wykonać każdy podmiot, także osoba prawna, natomiast praca może być świadczona tylko przez osobę fizyczną.

Przedmiotem umowy o dzieło może być np. sporządzenie bilansu, wykonanie zdjęć, stworzenie programu komputerowego, witryny internetowej (dzieło materialne) lub organizacja koncertu, konferencji, prezentacji nowego produktu firmy (dzieło niematerialne).

Forma umowy

Forma umowy może być dowolna, gdyż kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej formy szczególnej. Tak więc i ustna umowa jest ważna. Gdy jednak wartość świadczenia strony przewyższa 2000 zł, umowa dla celów dowodowych powinna być pisemna. Jeżeli umowa w takiej sytuacji nie będzie stwierdzona na piśmie, wówczas w razie sporu sądowego nie jest dopuszczalny dowód w charakterze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, przewidzianej dla celów dowodowych, dowód w charakterze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażają na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Sąd może również dopuścić wymienione dowody, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy uzna to za konieczne. Dowód w charakterze świadków lub przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy jest dopuszczalny także wówczas, gdy dokument zawierający umowę został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią.

Decyzja o sposobie wykonania dzieła jest pozostawiona wykonawcy, chyba że strony umowy postanowią inaczej. Zamawiający ma jednak prawo kontrolować wykonanie dzieła. Jeżeli wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Przyjmujący nie musi osobiście wykonywać dzieła, chyba że wynika to z umowy. Po ukończeniu prac obowiązany jest wydać rzecz zamawiającemu, który ze swojej strony zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie. Gdy dzieło realizowane jest etapami, można ustalić zapłatę wynagrodzenia w ratach.

Wynagrodzenie

Wykonawcy dzieła należy się wynagrodzenie, które ma stanowić odpowiednik świadczenia wykonawcy dzieła. Może ono być określone nie tylko w pieniądzu, ale także w postaci innego świadczenia mającego wartość majątkową. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła może być także określona przez wskazanie podstaw do jego ustalenia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200