Ułatwiony dostęp

JavaBlend łączy programowanie obiektowe z komercyjnymi, relacyjnymi bazami danych.

JavaBlend łączy programowanie obiektowe z komercyjnymi, relacyjnymi bazami danych.

Problem zapamiętywania obiektów w bazach danych został zadowalająco rozwiązany tylko w przypadku baz obiektowych, przechowujących obiekt w jego "naturalnej" postaci - z danymi, metodami i interfejsami. Dotąd nie rozwiązano sposobu zapisywania obiektów w relacyjnych bazach danych. By zapisać obiekt w bazie relacyjnej, trzeba dokonać odwzorowania obiektu na tabele, "rozkładając" go na elementy składowe, a to nie jest wygodne. Przykładowy interfejs JBDC pozwala na dwukierunkowy dostęp z aplikacji Java do bazy danych. Ze względu na to, że jest to interfejs niskiego poziomu, praca, jaką trzeba włożyć przy współpracy obiektów programu z bazą, jest ogromna.

Sun Microsystems opracował pakiet narzędziowy JavaBlend udostępniający relacyjne bazy danych z aplikacji Java. Zbudowanego go na podstawie JDBC, ale operuje na znacznie wyższym poziomie abstrakcji, a więc jest łatwiejszy w użyciu. Obecnie dostępna jest wersja JavaBlend 2.0 o udoskonalonych właściwościach w zakresie obsługi baz rozproszonych.

Programista nie musi posługiwać się niskopoziomowymi funkcjami JDBC - może korzystać z prostego odwzorowania obiektów na tabele bazy, operując w znanym środowisku obiektowym. Ta transparentna trwałość obiektów to jedna z cech opracowywanego standardu dostępu do baz danych Java Data Objects (JDO). Programista nie musi również korzystać z kodu , gdyż nie operuje bezpośrednio na bazie, ale na danych z obiektów, posługując się ich metodami. Moduł wykonawczy JavaBlend automatycznie tworzy odpowiedni kod w języku Object Query Language (OQL), będącym nadzbiorem języka SQL, i transponuje go do postaci SQL w przypadku posługiwania się bazą relacyjną lub przesyła bez zmiany do bazy obiektowej.

Moduł wykonawczy JavaBlend jest dostępny dla systemów Solaris i Windows NT w pakietach dla 1-250 użytkowników oraz w postaci zestawu dla programisty w cenie 1195 USD za jedno stanowisko programistyczne.


TOP 200