Ukryte funkcje w Windows

Wśród mało znanych lub nie udokumentowanych funkcji Windows 98 znajdują się m.in. przełączniki Instalatora systemu Windows.

Wśród mało znanych lub nie udokumentowanych funkcji Windows 98 znajdują się m.in. przełączniki Instalatora systemu Windows.

Informacje o przełącznikach Instalatora są dostępne w Internecie na stronie support.microsoft.com w artykule oznaczonym numerem Q186111. Niestety, Microsoft nie zamieścił tam wiadomości o możliwości wykorzystania poleceń Setup /NTLDR lub Setup /nm. Przełącznik Setup /NTLDR powoduje, że Instalator Windows nie identyfikuje wersji systemu zainstalowanego poprzednio na komputerze. Opcja taka może być przydatna, gdy użytkownik ma dysk CD-ROM producenta sprzętu z kopią Windows typu OEM, który może być instalowany tylko w nowych komputerach, nie zawierających na dysku innej wersji systemu. Przełącznik ten powoduje, że program instalacyjny ignoruje to ograniczenie. Natomiast polecenie Setup /nm instaluje system bez względu na to, czy procesor komputera spełnia określone wymagania. Opcji tej można użyć do zainstalowania Windows w komputerze z procesorem np. 386 lub 486SX.

Udokumentowany, choć mało znany, jest przełącznik Setup /p f (między literami musi być spacja). Powoduje on, że Instalator od podstaw tworzy nową bazę danych Windows Registry, a wszystkie istniejące ustawienia są usuwane. Przełącznik ten można stosować tylko wtedy, gdy baza Registry jest uszkodzona tak, że nie można jej odzyskać sięgając po kopię zapasową. Właśnie w takim momencie polecenie to jest bardzo przydatne.

Znikające ikony

Problem znikania lub zmiany wyglądu z paskami zadań pojawia się, gdy nastąpi zapełnienie pamięci podręcznej, w której Windows przechowuje informacje o ikonach. Można temu zaradzić, zwiększając jej pojemność przez zastosowanie następującej procedury:

1. Po kliknięciu na Start i Run w wyświetlonym okienku należy wpisać polecenie RegEdit (edycja bazy danych Registry).

2. Klikając na pola zawierające znak "+" należy odszukać i wybrać klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer, a następnie podświetlić w lewym okienku katalog Explorer i kliknąć prawym przyciskiem na wolną przestrzeń wyświetloną w prawym okienku. Pojawi się wtedy ikona Nowy. Gdy skierujemy na nią wskaźnik myszy, pojawi się menu, w którym należy kliknąć na polecenie Wartość ciągu.

3. Przypisać nowej wartości ciągu nazwę Max CachedIcons.

4. Kliknąć na tę nazwę prawym przyciskiem myszy, uruchomić polecenie Modyfikuj, w pozycji Dane wpisać liczbę 2048 i potwierdzić, klikając na OK.

Edycja serwerów NetMeeting

Standardowo program NetMeeting ma funkcję, która umożliwia dodawanie nowych serwerów, ale nie pozwala na ich edycję lub usuwanie. Można ją uruchomić po kliknięciu kolejno na Call, Change My Information i Calling (Wywołaj, Zmień informacje i Wywołanie). Poniższa procedura umożliwia dodawanie nowych serwerów katalogów i usuwanie serwerów wyszczególnionych przez program NetMeeting. Aby z niej skorzystać, należy wykonać edycję odpowiedniej listy, która znajduje się w bazie danych Registry.

Najpierw należy uruchomić program RegEdit (patrz pkt. 1 poprzedniej procedury) i wybrać w Registry klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Conferencing\UI\Directory. Po wyróżnieniu w lewym okienku katalogu Directory, można dodawać, edytować i usuwać serwery wykonując te operacje w prawym okienku RegEdit.

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.


TOP 200