Ujrzeć niewidzialne na mapie

Pakiet ER Mapper 5.1 do przetwarzania danych z map i zdjęć satelitarnych.

Pakiet ER Mapper 5.1 do przetwarzania danych z map i zdjęć satelitarnych.

Na rynku krajowym pojawiła się najnowsza wersja pakietu ER Mapper, dzięki któremu można przetwarzać obrazy m.in. ze zdjęć satelitarnych, lotniczych lub zeskanowanych map. Jest to ważne w takich dziedzinach gospodarki, jak geologia, przemysł wydobywczy, ochrona środowiska, leśnictwo czy też rolnictwo.

Zdjęcie rozległego terenu może nieść ze sobą takie informacje, które dopiero po zastosowaniu wyrafinowanych metod przetwarzania komputerowego ujawniają niedostępne gołym okiem informacje. Po zastosowaniu wstępnej filtracji cyfrowej, np. odejmującej tło i wyostrzającej kontury, ER Mapper może przypisać elementom zdjęcia różne kolory.

W połączeniu z możliwościami dzisiejszych metod satelitarnych bądź lotniczych, gdy zdjęcia są wykonywane za pomocą "oświetlenia" radarowego lub też w ściśle określonym przedziale fal (np. tylko w podczerwieni), ER Mapper 5.1 pozwala na ujawnienie informacji wcześniej niewidzialnych.

Pełny proces przetwarzania zdjęć za pomocą tego programu jest zawarty w tzw. algorytmach, które zawierają m.in. takie procesy przetwarzania, jak:

- wykaz danych rastrowych, kolejność przetwarzania i nakładania obrazów

- w przypadku analizy obrazów o różnych rozdzielczościach istnieje możliwość łączenia ich w tzw. procesie mozaikowania

- dla danych satelitarnych podawana jest kolejność poszczególnych zakresów spektralnych, zastosowane filtry oraz transformacje

- opis statystyczny

- możliwość połączenia z systemami zewnętrznymi jak, np. ArcInfo.

Pakiet ER Mapper 5.1 składa się z modułów realizujących następujące funkcje:

- edycja i przetwarzanie danych rastrowych

- klasyfikacja danych satelitarnych i lotniczych

- tworzenie map

- wizualizacja przestrzenna

- import/eksport danych wektorowych i rastrowych

- wektoryzacja danych rastrowych.

ER Mapper 5.1 jest oferowany na dysku CD-ROM z dołączonym podręcznikiem obsługi oraz wielu przykładami działania algorytmów na zdjęcia satelitarne i lotnicze. Istnieje także możliwość otrzymania nieco zubożonej wersji demonstracyjnej. Program może pracować na platformie Unix (Sun, SGI, HP, DEC), a także na komputerze osobistym pod kontrolą systemu Windows NT lub Windows 95.

Dystrybutorem produktów Earth Resource Mapping w Polsce jest firma Geodan Polska. Firma ta prowadzi obecnie akcję promocyjną dla uczelni i instytutów naukowych. W jej ramach instytucje edukacyjne mogą otrzymać znaczne zniżki przy zakupie produktów ER.

----

Produkt: ER Mapper

Producent: Earth Resource Mapping

Dystrybutor: Geodan Polska, Warszawa, tel. 41 57 12, e-mail: [email protected]

Cena: ER Mapper 5.1 dla Windows NT/95 - 2900 USD ER Mapper 5.1 dla Unix - 14900 USD


TOP 200