Udane półrocze w Grupie Asseco

Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco w pierwszym półroczu 2018 wyniosły ponad 4,4 mld zł i były o 7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Grupa wyraźnie zwiększyła zysk oraz poprawiła rentowność.

Zysk operacyjny wyniósł ponad 371 mln zł (20% wzrost r/r), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - 157,3 mln zł (39% wzrost r/r). Jednocześnie Grupa Asseco poprawiła rentowność z 11,3% po I połowie 2017 do 13,5% w I połowie 2018.

Dla oceny realnej sytuacji finansowej i biznesowej Grupy Asseco istotną informację stanowią dane skorygowane o koszt dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych (PPA i SBP), rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Grupą Formula Systems. Po wyłączeniu tego efektu (mającego charakter księgowy) zyski Grupy wzrosły w tempie dwucyfrowym: zysk operacyjny non-IFRS był wyższy o 34% i osiągnął poziom 500 mln zł, natomiast zysk netto non-IFRS* po wzroście o 43% wyniósł 181 mln zł.

Zobacz również:

"W pierwszym półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki – sprzedaż Grupy Asseco była wyższa we wszystkich sektorach i segmentach biznesowych. Po oczyszczeniu z negatywnego wpływu dodatkowej amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w związku z odzyskaniem kontroli nad Formula Systems zysk operacyjny Grupy był o 34% wyższy niż w porównywalnym okresie zeszłego roku" - tłumaczy Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. "Na tak dobre wyniki wpłynęła m.in. bardzo dobra sytuacja w sektorze bankowym, w którym realizowaliśmy nowe zamówienia związane ze wsparciem w dostosowaniu do istotnych zmian w prawie, a dodatkowo spółki z Grupy prowadziły coraz większą liczbę międzynarodowych wdrożeń. Wzrost przychodów odnotowaliśmy we wszystkich segmentach działalności. Szczególnie cieszy nas Asseco International, które osiągnęło dwucyfrową dynamikę sprzedaży, a spółki wchodzące w skład tego holdingu mają przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju".

W perspektywie sektorów przychody Grupy Asseco rozkładają się odpowiednio na przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 39% oraz administrację publiczną – 21%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie – prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

Udział rynku polskiego w puli przychodów Grupy Asseco systematycznie maleje. W pierwszym półroczu 2018 sięgał 15%, mimo że wyniki Asseco Poland były lepsze (7% wzrost), niż w podobnym okresie ubiegłego roku - sięgnęły 668 mln zł przy 120,5 mln zł zysku operacyjnego (69% wzrost r/r). Motorami wzrostu były tu sektor bankowy oraz instytucje publiczne.

Izraelskie spółki Asseco także odnotowały lepsze wyniki (3% wzrost r/r), choć dały się tu odczuć niekorzystne różnice kursowe. Przychody generowane przez firmy mające siedzibę w Izraelu odpowiadają już za 58% całości przychodów Grupy Asseco. Grupa wciąż szuka sposobów, by wejść na rynek amerykański. W tym celu poprzez swoje izraelskie podmioty dokonała w ostatnim czasie trzech akwizycji, przejmując firmy: Adaptik (producenta oprogramowania skierowanego do firm ubezpieczeniowych), Alius Corp. (usługodawcę IT w dziedzinie zapewniania zgodności i bezpieczeństwa dla firm ubezpieczeniowych w USA) oraz PVBS LLC (integratora systemów ERP dla jednostek sektora publicznego lub firm prywatnych działających w segmencie publicznym).

W minionych 6 miesiącach Asseco International - spółka odpowiadająca w Grupie za pozostałe rynki międzynarodowe - zwiększyło swoje przychody do poziomu 1,2 mld zł (16% r/r). Organiczny wzrost segmentu wsparły dwie przeprowadzone w zeszłym roku akwizycje: słowackiego CEIT i polskiego Macrologic. W drugim kwartale br. Asseco International nabyło też 66% udziałów w spółce DWC Slovakia (dostawcy oprogramowania do zarządzania dokumentami).


TOP 200