Uczelnie bliżej rynku

Szkoły wyższe otwierają się na biznes i coraz bardziej dbają o to, żeby studenci trafiali na praktyki i staże do najlepszych pracodawców. Pomysłów na pośrednictwo i skuteczną pomoc w odnalezieniu się młodych ludzi w rzeczywistości gospodarczej jest bardzo dużo.

Każda uczelnia ma już w swojej strukturze jednostkę organizacyjną zajmującą się wspieraniem rozwoju zawodowego studentów. Na większości uczelni są to biura karier, niektóre z nich mają też w nazwach określenie „praktyki” lub „analizy rynku pracy”, a także „promocję zawodową studentów i absolwentów”. Od 2011 r. uczelnie zostały odgórnie zobowiązane do śledzenia losów zawodowych absolwentów.

Doświadczenia międzynarodowe

Pierwsze biura karier powstały w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku przy głównych i liczących się uniwersytetach, jako element całego systemu poradnictwa psychologicznego dla młodzieży oderwanej od domu rodzinnego. Brytyjskie biura kładą nacisk na poradnictwo, pomoc w określeniu dalszej zawodowej drogi życiowej studentów na podstawie testów, a także uczestniczą w ogólnokrajowych badaniach statystycznych losów zawodowych absolwentów. Klientami biur karier są studenci a nie absolwenci, którzy kierowani są do ogólnego krajowego systemu poradnictwa (biura pracy). Sieć biur brytyjskich AGCAS jest znaczącym elementem w systemie doradztwa zawodowego w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrze zorganizowana, biura są znakomicie wyposażone, zatrudniają wielu specjalistów (średnio kilkanaście osób, chociaż biura przy uniwersytecie w Manchester ponad 40). AGCAS jako organizacja zajmuje się zbieraniem i organizowaniem informacji o poszczególnych zawodach i pracodawcach, które następnie są publikowane przez CSU (Careers Services Unit). W Wielkiej Brytanii przy Ministerstwie Edukacji działa HESA Higher Education Statistics Agency, której zadaniem jest m.in. prowadzenie statystyki zatrudnialności absolwentów poszczególnych uczelni i zawodów. Klientami biur brytyjskich są głównie studenci drugiego i trzeciego roku (absolwenci undergraduate studies), którzy potrzebują zarówno porad zawodowych jak i informacji na temat możliwości dalszego kształcenia. Biura organizują spotkania z pracodawcami i coroczne procedury rekrutacyjne na uczelniach.

Przy większości uczelni i collegów w USA działają instytucje pomagające studentom w zdobyciu pracy, ich główne działania to doradztwo zawodowe, organizowanie spotkań z pracodawcami, targów pracy lub procedur rekrutacyjnych bezpośrednio na uczelniach. Biura prowadzą aktywną działalność poprzez Internet, oraz wydają własne publikacje.

W Finlandii Biura Karier powołano na wszystkich uczelniach decyzją Ministerstwa Edukacji, które także przeznaczyło znaczne środki na działanie tych biur. Wiązało się to z inną decyzją tegoż ministerstwa, zgodnie z którą dotacje dla uczelni były bezpośrednio uzależnione od sukcesów absolwentów na rynku pracy i wskaźnika zatrudnialności. Do sprawdzania tego wskaźnika i monitorowania losów zawodowych absolwentów powoływano biura karier, które także prowadziły działalność doradczą, informacyjną i korzystały ze znacznej hojności państwa przez kilka lat. Obecnie rząd wycofał się z bezpośredniego dotowania biur - stanowią one część struktur uczelni.

Pierwsze biuro w Holandii powstało przy Uniwersytecie w Amsterdamie w 1991 roku, obecnie działa kilka innych. Biura prowadzą, poza działalnością doradczą i pośrednictwem pracy, bardzo bogatą działalność szkoleniową uzupełniającą wykłady uczelni a obejmującą umiejętności przydatne na rynku pracy - i są to zajęcia, za które studenci płacą niewielkie stawki.

W Niemczech w programie studiów wielu uczelni obowiązkowe są jednosemestralne lub roczne praktyki w zakładzie pracy. Aby umożliwić realizację tego obowiązku pod względem logistycznym i informacyjnym, a także nawiązywać i utrzymywać kontakty z pracodawcami powstały przy uczelniach niemieckich biura praktyk studenckich, które w naturalny sposób zajmują się także pomocą w znajdowaniu pracy dla absolwentów. Jest to głównie działalność informacyjna - w mniejszym stopniu doradcza. Studenci szczególnie kierunków niezawodowych (np. historia, filozofia, geografia, biologia) są zobowiązani do zaliczenia kilku przedmiotów zawodowych (od kursów szybkiego pisania, zasad księgowości, po podstawy logistyki, kursy komputerowe itp.) Organizatorami tych kursów - odpłatnych dla studentów - są właśnie biura praktyk.

Problemy doradztwa zawodowego, ułatwienia we wchodzeniu na rynek pracy, wyrównywanie szans zawodowych, propagowanie kształcenia ustawicznego to priorytety wielu programów Unii Europejskiej. Co roku na wspieranie takich działań w krajach Unii przeznaczane są ogromne sumy - korzystają z tego wsparcia także biura karier lub ich odpowiedniki w wielu krajach Europy i na wielu uczelniach we Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

Wsparcie zawodowe na wolnym rynku

Pierwsze biura w Polsce powstawało w latach 90-tych jako program pilotażowy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne powstawały przy wsparciu programów międzynarodowych (Know How, PHARE, Expand), również za pieniądze Krajowego Urzędu Pracy i Wojewódzkich Urzędów Pracy. W roku 2002 Ministerstwo Pracy ogłosiło konkurs grantowy na dotacje umożliwiające powoływanie i rozwój biur karier przy polskich uczelniach w ramach programu "Pierwsza praca". Efektem tych działań jest znaczny wzrost liczebny tych instytucji. Obecnie doradztwem zawodowym dla studentów i absolwentów zajmuje się na uczelniach około 140 biur karier znajdujących się na różnych etapach rozwoju.

Głównym celem biur polskich jest pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nauką a przemysłem. Biura pełnią też ważną rolę w promocji uczelni zarówno wobec przyszłych studentów, jak i firm.

- „Biura Karier powinny przede wszystkim energicznie reagować na wszelkie zmiany na runku pracy i potrzeby pracodawców. W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Niejednokrotnie to właśnie z inicjatywy pracodawców organizowane są przedsięwzięcia mające na celu wprowadzenie studentów na rynek pracy. Podczas prezentacji firm i spotkań rekrutacyjnych studenci mają możliwość poznania pracodawców z branży oraz przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami różnych działów firmy, w tym HR. Dla pracodawców to niepowtarzalna okazja do „wyłowienia” najaktywniejszy studentów jeszcze w okresie studiów i związania ich z firmą poprzez zaproszenie na staż lub praktykę. Warto zaznaczyć, że o utalentowanych młodych informatyków zabiegają nie tylko polskie firmy. Obecnie organizujemy spotkanie z przedstawicielami japońskiej korporacji informatycznej Rococo, która deklaruje chęć przyjęcia na program stypendialny studentów naszej uczelni. Program zakłada pokrycie przez pracodawcę pełnych kosztów studiów II stopnia na jednym z Tokijskich uniwersytetów, a następnie 3-letni kontrakt z korporacją” – mówi Michał Przybysz, Kierownik Biura Karier i Staży Zawodowych WWSI.

W istniejącej od 1998 r. Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier jest dzisiaj 140 jednostek, które wymieniają dobre praktyki, organizują szkolenia i standaryzują swoje usługi.

Nawet jednak jeśli biura prowadzą takie same działania, to już sposób ich realizacji jest różny. Przykładowo każde z biur w jednym miejscu zbierają oferty pracy i praktyk lub staży, to wartość tych list jest już bardzo różna. W niektórych przypadkach brakuje na przykład informacji, że oferta jest już nieaktualna.

Giełda pomysłów

W jednej z największych baz danych prowadzonej przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej jest 1021 ofert pracy i 4069 pracodawców. Uczelnia prowadzi też „Program Rozwojowy PW”

W ramach projektu finansowane są stypendia pozwalające na odbycie co najmniej 3 miesięcznych staży w przedsiębiorstwach lub instytucjach naukowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Studentom i doktorantom uczelnia oferuje również specjalny pakiet konsultacji z psychologami, prawnikami i językoznawcami, którzy pomagają w przygotowaniu się do rozmów w sprawie pracy.

Rolę couchingową odgrywa również Biuro Karier Politechniki Łódzkiej, które w myśl zasady „Jeśli myślisz, że jesteś pokonany, to jesteś. Jeśli myślisz, że się nie ośmielisz, to się nie ośmielisz. Jeśli chciałbyś wygrać, lecz myślisz, że nie możesz to niemal pewne, że przegrasz. Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają ludzie silniejsi i szybsi, Lecz prędzej czy później wygrywa ten, kto wierzy, że może zwyciężyć" pracuje przede wszystkim nad tym, żeby uświadamiać studentom z jakimi realiami rynku pracy mogą się zetknąć, a abolwentów przekonuje, że szukanie pracy to także praca.

Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego oprócz standardowych szkoleń można również sprawdzić w autotestach swoje predyspozycje, nauczyć się przekonywać pracodawcę, a dla przedsiębiorczych kobiet przeznaczony jest program „Biznes na szpilkach”. Biuro udostępnia również swoją fachową literaturę. Politechnika Poznańska zorganizowała w tym roku po raz pierwszy Forum Gospodarcze.

Politechnika Krakowska oraz Nokia Solutions and Networks, światowy lider technologii mobilnych, podpisały umowę o współpracy. Chcą wspólnie realizować innowacyjne projekty i ułatwiać studentom dostęp do najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Z kolei Akademia Morska w Szczecinie dzięki współpracy z Microsoft umożliwia studentów bezpłatne korzystanie z oprogramowania tej firmy.

Działania biur karier

Doradcze i szkoleniowe - szkolenia i seminaria dla studentów szkolenia otwarte jak również wpisane w program studiów, poradnictwo indywidualne, testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą;

Informacyjne i publikacje - własne druki, poradniki (Absolwent, Inżynier na rynku pracy) oraz bezpłatna dystrybucja poradników firm współpracujących (Hobsons, Communication Partners), bazy danych firm, informacje o ofertach pracy dostępnych dla absolwentów..

Badawcze - badania ankietowe studentów, badania preferencji pracodawców.

Kontakty z pracodawcami, organizują prezentacje firm na uczelni, targi pracy lub sesje rekrutacyjne.


TOP 200