URT porządkuje rynek

Kazimierz Ferenc, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji, określił dwa modele rozliczeń pomiędzy dostawcą usług internetowych a operatorem telekomunikacyjnym oraz wysokość stawek w tych rozliczeniach.

Kazimierz Ferenc, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji, określił dwa modele rozliczeń pomiędzy dostawcą usług internetowych a operatorem telekomunikacyjnym oraz wysokość stawek w tych rozliczeniach.

W pierwszym modelu operator telekomunikacyjny wystawia abonentowi faktury, prowadzi billing i pobiera należności. Jemu z kolei fakturę wystawia dostawca usług internetowych (ISP). Operator przekazuje ISP wpływy od abonentów, potrącając jednocześnie 4,5% kwoty jako ekwiwalent za rozpoczęcie połączenia, billing, fakturowanie i ściąganie należności.

Według drugiego modelu, rozliczenia z abonentem przejmuje dostawca usług internetowych: wystawia mu faktury i ściąga od niego należności. Abonent podpisuje w związku z tym umowę z ISP o świadczenie usługi dostępowej poprzez przyznane mu numery dostępowe. Następnie firma ISP wnosi opłatę na rzecz operatora warstwy dostępowej sieci internetowej za rozpoczęcie połączenia.


TOP 200