Twórcze podejście do IT

Uzyskane wyniki były w dużym zakresie zgodne z teorią dotyczącą zarówno zjawiska twórczości, jaki i cech dobrego menadżera, który powinien posiadać między innymi cechy twórcze. Ciekawe było jednak zwrócenie uwagi na konkretne wymiary twórczości, które opisane w języku teorii, znalazły swoje zastosowanie w konkretnych narzędziach pomiarowych i tym samym odzwierciedliły się w wynikach uzyskanych przez porównywane grupy.

Badanie można uznać za punkt wyjścia do dalszych dociekań na temat tego, w jaki sposób menadżer IT jest twórczy. Takich wyników dostarczyć mogą na przykład analizy profilowe, czy badania przeprowadzone w dużej organizacji o charakterze korporacyjnym. Dodatkowych efektów można byłoby się też spodziewać w przypadku głębszej analizy przy pomocy testów osobowości, żeby wydobyć te cechy, które ze zdolnościami twórczymi mogą korelować. Jest to miejsce na dalsze badania.

Menedżer IT może czuć się w swoich działaniach twórczy i ma pole do zaprezentowania swojej twórczej postawy. Jeśli posiada wyższe zdolności twórcze, to tym bardziej jest zdolny do kreowania nowych idei, pomysłów, rozwiązań potrzebnych w obszarze zastosowań IT. Wyższe zdolności twórcze dają mu też szansę na sprawniejszy awans. Tym samym twórcze umiejętności są promowane i wzmacniane. Warto pamiętać, że w nurcie psychologii poznawczej sądzi się, że zdolności twórcze są plastyczne, dlatego jest to szansa dla każdego. Różnego rodzaju treningi czy dostępna na ten temat literatura, umożliwiają stymulację twórczości i jej wzmacnianie.

Ocena zdolności twórczych

W przypadku większości zadań, które mają za cel pomiar zdolności twórczych, wykorzystuje się problemy o charakterze otwartym i dywergencyjnym, gdzie oczekuje się przedstawienia wielu możliwych rozwiązań. Podstawowe wskaźniki, jakie się stosuje przy tego typu pomiarach, to przede wszystkim płynność, giętkość i oryginalność. Miarą płynności jest najczęściej liczba podanych w określonym czasie odpowiedzi, miarą giętkości liczba zróżnicowanych jakościowo kategorii do jakich przynależą odpowiedzi, zaś miarą oryginalności liczba odpowiedzi odległych skojarzeniowo, pojawiających się rzadko u innych osób. Ocenę giętkości i oryginalności przeprowadzają często sędziowie kompetentni, czyli osoby przeszkolone w ocenie.

Inne narzędzia bazują na założeniu wzajemnego oddziaływania funkcji poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych osobowości. Przyjmuje się założenie na temat interakcyjnego modelu zdolności, który np. wybitne zdolności lokuje wewnątrz obszaru, jaki wyznaczają zdolności intelektualne, uzdolnienia specjalne i uzdolnienia twórcze. Ponad uzdolnieniami i zdolnościami znajdowałaby się motywacja, jako czynnik osobowościowy, oraz jeszcze szerzej kontekst środowiska.

Większość zadań, jakie stosuje się do pomiaru twórczości, najczęściej jest wykorzystywanych do pomiaru innych zdolności, takich jak werbalne, abstrakcyjno-logiczne, wzrokowo-przestrzenne, czy bardziej złożonych uzdolnień, np. literackich lub plastycznych.


TOP 200