Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Total Shareholder Return (TSR)

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy jest dualnym wskaźnikiem łączącym w sobie dwie perspektywy działalności przedsiębiorstwa: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Decyzje spółki o wypłaconej gotówce oraz podziale nominalnej wartości akcji są podejmowane wewnętrz organizacji i komunikowane na zewnątrz jako fakt (perspektywa wewnętrzna). Zewnętrzna perspektywa jest zbudowana na kursie akcji ustalanym na wolnym rynku. TSR jest jednocześnie jednym z najpopularniejszych wskaźników oceny atrakcyjności spółki z punktu widzenia akcjonariuszy. Pokazuje stopę zwrotu osiąganą przez inwestorów w pewnym okresie z posiadanych akcji przedsiębiorstwa. TSR to zatem nic innego jak procentowa zmiana wartości akcji w wyznaczonym okresie skorygowana o wypłaconą dywidendę lub jej ekwiwalent.

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Formuła TSR

Podsumowując, TSR to przydatny wskaźnik - prosty, pokazujący w sposób czytelny, czy dana spółka wykreowała wartość dla akcjonariuszy, czy też nie.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO

W badaniu zostały uwzględnione spółki, które były obecne na warszawskim parkiecie przez pełny rok/pięć lat. Kryterium wyboru stanowiła obecność akcji spółki na rynku w ostatni dzień roku poprzedzającego początek badanego okresu oraz w ostatni dzień roku kończącego dany okres (2). W poniższym badaniu przyjmuje się, że kurs zamykający dany rok kalendarzowy jest bardzo dobrym wskaźnikiem opinii rynku o danej spółce, jej działaniach i zamierzeniach. Dla TSR 2008 daty graniczne to 28.12.2007 - 31.12.2008, dla TSR 2004 - 2008 - 31.12.2003 - 31.12.2008.

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 1. TSR INDEKSÓW GIEŁDOWYCH W 2008 R.

W formule na TSR uwzględniany jest element "gotówka w przeliczeniu na akcję wypłacona w roku t". Przyjęto, że do kategorii "gotówki" zalicza się dywidendy oraz podziały wartości nominalnej (splity) akcji. Przy wyliczaniu TSR dla spółek, które miały w badanym okresie podziały akcji, wykorzystano podejście D. Stronki (3) i kursy akcji na koniec okresu mnożono przez współczynnik konwersji. Przy obliczaniu TSR często uwzględnia się ponadto wykupy akcji (buy-back), które też są formą wypłaty gotówki dla akcjonariuszy. W rankingu nie zostały one uwzględnione. Wynika to z założenia, że ranking pokazuje faktyczne stopy zwrotu osiągane przez akcjonariuszy posiadających akcje na koniec badanego okresu i jest skierowany do inwestorów, których interesuje budowa wartości przez spółkę na przestrzeni wielu lat, a nie poszukiwanie zysków w trakcie trwania założonej inwestycji.

Spółki, których stopy zwrotu znalazły się w trzecim kwartylu wyników w poszczególnych rankingach, zostały nazwane liderami TSR.


TOP 200