Torba z narzędziami

Polityka finansowa, wspierana informatyką, jest jedynie instrumentem, który usprawnia zarządzanie miastem, wpływając na jego funkcjonowanie i rozwój. Jest to zadanie złożone, zwłaszcza że po reformie administracyjnej w 1999 r. Łódź ma status powiatu miejskiego, co bynajmniej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od gminnych obowiązków.

Polityka finansowa, wspierana informatyką, jest jedynie instrumentem, który usprawnia zarządzanie miastem, wpływając na jego funkcjonowanie i rozwój. Jest to zadanie złożone, zwłaszcza że po reformie administracyjnej w 1999 r. Łódź ma status powiatu miejskiego, co bynajmniej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem od gminnych obowiązków.

Polityka finansowa w samorządzie to nic innego jak dbałość o budżet. W przypadku Miasta Łódź (taka jest nazwa osoby prawnej) budżet w skali roku osiąga niebagatelną kwotę 1,26 mld zł. Tak duże środki finansowe, pozyskiwane i wydatkowane w ciągu roku, wymagają odpowiednich instrumentów finansowych i narzędzi informatycznych.

W Łodzi, tak jak w innych miastach, systemy informatyczne służą do planowania oraz realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Prace nad budżetem miasta na konkretny rok rozpoczynają się w lipcu roku poprzedniego. W grudniu budżet powinien być uchwalony, jego realizacja zaś trwa cały następny rok. Z reguły podlega on nieustannym modyfikacjom - jego zamknięcie następuje dopiero w kwietniu kolejnego roku, podczas udzielania absolutorium dla zarządu miasta. Cały cykl trwa zatem prawie dwa lata.

Ponadto budżet na dany rok uwzględnia kontynuację zadań wieloletnich, czyli przynajmniej w pewnej części musi wynikać z budżetu roku ubiegłego. Planowanie budżetowe utrudniają zmieniające się przepisy prawa (nowa ustawa o finansach publicznych) oraz zmiany w budżecie, gdy pojawią się nowe zadania i obowiązki, w wyniku wprowadzania reformy państwa. Toteż i w rozwiązaniach informatycznych muszą być uwzględnione te uwarunkowania i nadążać za nimi.

Idea "zdrowego budżetu"

Samorząd, w przeciwieństwie do administracji rządowej w terenie, ma osobowość prawną, dzięki czemu ma więcej możliwości i swobody w realizacji polityki finansowej niż administracja rządowa. Urząd Miasta Łodzi zdecydował się na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który umożliwi realizację kompleksowej polityki finansowej w mieście. System MAGISTRAT 2000 jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym, realizowanym od roku 1997 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, określającej cele strategiczne, jakie powinna spełniać kompleksowa informatyzacja urzędu. Jeden z nich dotyczy finansów miasta i został sformułowany w następujący sposób:

"zdrowy budżet, a zatem:

  • wariantowe planowanie i prognozowanie budżetu

  • bieżące monitorowanie i analizowanie realizacji budżetu

  • sprawniejsza windykacja podatków

  • usprawnienie kontroli dochodów i wydatków gminy".
Podczas opracowywania analizy wykonalności systemu MAGISTRAT 2000 przygotowano dokumenty, opisujące zyski i korzyści, wynikające z realizacji systemu. Poinformowaliśmy wówczas decydentów, że zasadnicze korzyści mają charakter niemierzalny. Nie jest to sprzeczne z tym, że zgodnie z doświadczeniami europejskimi wdrożenie systemu zintegrowanego powoduje m.in. wzrost przychodów podatkowych o 10-20% i obniżenie kosztów zarządzania o 5-10%. Wielkość zaoszczędzonych kwot w wyniku pełnego wdrożenia systemu w skali trzech lat oszacowano na ok. 20-30 mln zł (wg współczynników Gartner Group). Największego zwrotu spodziewamy się w obszarze finansów miasta - dokładnie po wdrożeniu podsystemów, obejmujących m.in. Finanse-Księgowość, Budżet Miasta, Wymiar i Windykację Podatków i Należności.

Doświadczenia innych miast potwierdzają, że najwięcej korzyści ekonomicznych przynosi zintegrowana ewidencja nieruchomości z podsystemem wymiaru i windykacji podatku od nieruchomości. W Urzędzie Miasta Zgierza w wyniku takiego wdrożenia podatek od nieruchomości wzrósł w ciągu roku budżetowego o 70%, zaś w Lublinie o ok. 30%. Jeżeli przyjmiemy ostrożnie, że podatek od nieruchomości w Łodzi wzrośnie, w wyniku wdrożenia systemu MAGISTRAT 2000, o 10%, to otrzymamy dodatkową kwotę w budżecie miasta w wysokości 14 mln zł. Wówczas MAGISTRAT 2000 zwróci się w całości w ciągu roku.


TOP 200