Torba z narzędziami

W ramach realizacji systemu MAGISTRAT 2000 uruchomiliśmy home banking, dzięki któremu pracownicy urzędu (ogółem 42 osoby) dokonują zdalnie transakcji finansowych bezpośrednio na kontach w banku komunalnym. Oszczędza to czas, eliminuje błędy i - co najważniejsze - pozwala lepiej dysponować środkami finansowymi, np. umieszczać wolne środki na krótkich lokatach terminowych, nawet tylko na dwie, trzy doby.

Łódzki System Informacji Geograficznej LODGIS - jeden z ważniejszych elementów systemu MAGISTRAT 2000 - ułatwił przygotowanie map tematycznych Łodzi, które były wykorzystane podczas oceny wiarygodności finansowej miasta (rating). W tym roku Łódź otrzymała ocenę BBB-, mieszczącą się w kategorii ocen inwestycyjnych, co oznacza, że jako pożyczkobiorca ma wysoką wiarygodność (http://www.uml.lodz.pl/miasto/omiescie/rating/index.html).

Zyski z informatyzacji?

Często docierają do nas opinie, że trudno znaleźć związki między wysokością nakładów na informatykę a korzyściami ekonomicznymi. Inwestycje informatyczne przynoszą jednak efekty finansowe organizacjom, przedsiębiorstwom, urzędom, ale tylko tym, które są dobrze zarządzane. Potwierdza to Paul A. Strassmann, niezależny konsultant, który w 1994 r. zbadał 500 firm amerykańskich, kanadyjskich i europejskich. Nie zauważył on zależności między zyskownością firm a wielkością wydatków na informatyzację w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. "Absurdalna jest sytuacja, jeśli dyrektor finansowy domaga się, aby dział informatyki wykazał liniowy związek między wydatkami na informatykę a ogólnymi zyskami firmy. Taka zależność nie występuje, co więcej, trudno jest opracować prostą korelację. W rzeczywistości najlepsze, co może przynieść informatyzacja, to zwiększenie efektywności zarządzania" - twierdzi. (http://www.strassmann.com/pubs/cw/people-do.shtml)

Wydaje się pozornie, że tym bardziej taki związek nie wystąpi w administracji publicznej. Jednak w Polsce informatyzacja może przynieść nieoczekiwane efekty finansowe. Zmusza bowiem do uporządkowania zasobów, a przez to do obniżenia kosztów, pod warunkiem że zarządzający skorzystają z wiedzy, którą dają im o firmie czy urzędzie systemy informatyczne.

Paul A. Strassmann proponuje, żeby informatyzować tylko te obszary działalności i te procesy, które rzeczywiście przyniosą wymierne efekty ekonomiczne. Przepisy federalne Stanów Zjednoczonych, dotyczące projektów informatycznych w administracji, np. ITMRA (IT Management Reform Act,http://irm.cit.nih.gov/itmra/ itmra96.html), wprost zabraniają informatyzacji, jeżeli nie przyniesie ona wymiernych efektów finansowych. Przepisy te bezwzględnie zakazują rozpoczęcia projektu informatycznego, jeśli nie został on poprzedzony wykonaniem analizy, w wyniku której zostałyby zreorganizowane procesy w administracji na bardziej efektywne.

Gartner Group w 1997 r. poinformował, że do końca 1999 r. opracuje standardową metodę obliczania zwrotu inwestycji informatycznych. Oczekuję jej z niecierpliwością, ale nie spodziewam się uniwersalnego rozwiązania. Problem wciąż pozostaje.

Adam Jan Kępa jest dyrektorem Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi i członkiem Zespołu Koordynacyjnego Forum Informatyków Samorządowych przy Unii Metropolii Polskich.


TOP 200