Telbank - pierwszy prywatny operator telekomunikacyjny

Targom ComNet WARSAW '95 towarzyszyły liczne seminaria. W ramach jednego z nich, poświęconego perspektywom polskiego rynku telekomunikacyjnego, przedstawiciel Telbanku, jednego z nielicznych w Polsce, poza zmonopolizowanym TP S.A., operatorów telekomunikacyjnych, zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia swojej firmy oraz perspektywy dalszego rozwoju. Poniżej zamieszczamy najważniejsze tezy jego wystąpienia.

Targom ComNet WARSAW '95 towarzyszyły liczne seminaria. W ramach jednego z nich, poświęconego perspektywom polskiego rynku telekomunikacyjnego, przedstawiciel Telbanku, jednego z nielicznych w Polsce, poza zmonopolizowanym TP S.A., operatorów telekomunikacyjnych, zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia swojej firmy oraz perspektywy dalszego rozwoju. Poniżej zamieszczamy najważniejsze tezy jego wystąpienia.

Trzy lata temu, we wrześniu 1992 r., 17 największych polskich banków oraz Polskie Stowarzyszenie Bankowców, z braku stosownej oferty ze strony operatora publicznego, utworzyło własną firmę telekomunikacyjną o nazwie Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Telbank" S.A. Zezwolenie na prowadzenie działalności zostało wydane przez Ministerstwo Łączności i dotyczyło budowy ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia za jej pomocą usług teleinformatycznych bez żadnych ogranczeń i usług telefonicznych dla banków, udziałowców oraz administracji państwowej.

Czy można w ciągu 3 lat stworzyć nowoczesną sieć telekomunikacyjną, jeśli operator publiczny nie jest w stanie udostępnić odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej? Przykład Telbanku dowodzi, że jest to możliwe, aczkolwiek gros kosztów pochłonęła budowa własnej infrastruktury sieci. A oto, co osiągnięto w ciągu 3 lat działania (patrz rys.):

- stworzenie sieci multiplekserowej (22 węzły międzymiastowe)

- wprowadzenie połączeń Frame Relay w sieci pakietowej (40 węzłów), która stopniowo przekształcana jest z sieci połączeń terminalowych na sieći połączeń szybkich typu LAN-0to-LAN

- wprowadzenie usług multimedialnych w sieci ISDN TELBANK-T (22 węzły)

- realizację systemu satelitarnego VSAT (200 stacjami), zintegrowanego z naziemną siecią pakietową TELBANK-P

- wprowadzenie poczty elektronicznej w standardzie X.400 (3 węzły)

- udostępnienie abonentom sieci Telbank usług sieci Internet (poprzez Doors oraz poprzez Telbank-PublicIP)

- wprowadzenie usług teleinformatycznych w pilotowej, radiowej sieci komórkowej MOBITEX, służącej do transmisji danych na terenie Warszawy.

Obecnie z usług Telbanku korzysta ponad 70 banków, KIR, firmy ubezpieczeniowe, Lotto, biura maklerskie oraz kilka wydawnictw gazet codziennych.

Perspektywy rozwoju sektora publicznego i operatorów prywatnych

Podstawowym problemem nowych operatorów prywatnych jest brak zadowalającej infrastruktury telekomunikacyjnej, z której mogliby skorzystać. Oznacza to ponoszenie przez nich ogromnych nakładów inwestycyjnych na długo przed rozpoczęciem świadczenia usług. Operator publiczny nie jest zainteresowany sprzedażą i udostępnianiem swoich zasobów, nie tylko dlatego, że innych operatorów uważa za potencjalnych konkurentów, ale przede wszystkim z powodu przeznaczania ich na ciągle niezaspokojone w Polsce potrzeby powszechnych usług telefonicznych.

W zakresie usług niepowszechnych regulacje prawne są znacznie korzystniejsze niż w zakresie usług powszechnych. Poza brakiem uregulowań, określających zasady współpracy pomiędzy operatorem publicznym i innymi operatorami, stwarzają one warunki konkurencyjności. Niestety, poważną barierą rozwoju nowych operatorów są uwarunkowania ekonomiczne. Duże nakłady inwestycyjne związane z koniecznością budowy infrastruktury oraz konieczność kreowania rynku w zakresie usług dodanych są barierą nie do przeskoczenia dla wielu potencjalnych operatorów prywatnych.

Na polskim rynku telekomunikacyjnym powinni być zarówno operatorzy publiczni, jak i prywatni. Dla obu jednak należy stworzyć warunki odpowiednie do ich charakteru. Skoncentrowanie działań operatora publicznego na rozwoju infrastruktury oraz świadczeniu usług podstawowych, a operatorów prywatnych na usługach dodanych niesie korzyści dla obu stron. Jednym z podstawowych warunków, który powinien być spełniony, jest rozdzielenie funkcji administrowania krajową telekomunikacją od bezpośredniego nadzoru nad operatorem publicznym. Skupienie się raczej nad standaryzacją sieci i usługach telekomunikacyjnych niż ścisłym określaniem technologii oraz nad parametrami efektywności ekonomicznej operatora niż nad wskaźnikami ilościowymi, powinno również przybliżyć krajową telekomunikację do poziomu przodujących w tym zakresie.


TOP 200