Techniczne aspekty wdrożenia systemu MRP II w Thomson Polkolor

Modyfikacja systemu i integracja z istniejącymi systemami

Mimo daleko posuniętej uniwersalności i parametryzowalności systemu BPCS, wydaje się niezbędne wykonywanie pewnych modyfikacji oraz ulepszeń systemu. Można je podzielić na kilka grup:

  • modyfikacje funkcjonalne systemu

  • modyfikacje i rozszerzenia związane z interfejsem użytkownika

  • dobudowywanie dodatkowych funkcji bądź możliwości

  • dobudowywanie dodatkowych modułów

  • tworzenie powiązań między różnymi systemami

  • tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb użytkowników, w szczególności z danych pochodzących z różnych systemów.
Polityka Thomson Polkolor w zakresie wykonywania powyższych prac jest następująca:

Wszelkie modyfikacje wymagające zmian w istniejących programach bądź reorganizacji bazy danych, wykonywane będą wyłącznie przez dostawcę systemu lub firmę go reprezentującą.

Inne modyfikacje i udoskonalenia w szczególności integracja z innymi systemami oraz dodatkowe raporty, wykonywane będą własnymi siłami, przy użyciu jednorodnych narzędzi.

Narzędziem wytypowanym do wykonywania prac wymienionych w pkt 2 jest Windows firmy Gupta. Narzędzie to zapewnia bezpośredni dostęp do baz danych zarówno AS/400, jak i NetWare SQL na sieci Novell, oferując przy tym nowoczesny oraz efektywny warsztat do tworzenia oprogramowania obiektowo i zdarzeniowo zorientowanego. Dostęp do bazy danych AS/400 umożliwia router do AS/400, dostarczany przez Guptę. Mimo przejściowych problemów związanych z dostosowaniem tego routera do nowej wersji systemu operacyjnego AS/400, wydaje się on być wręcz idealnym narzędziem do tworzenia aplikacji typu klient/serwer z wykorzytaniem AS/400 jako serwera.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja rysuje się po stronie dostępu do baz danych opartych na NetWare SQL. Router, dostarczany przez firmę Novell, praktycznie nie nadaje się do użytku. Istnieje jednak możliwość wykorzystania funkcji zewnętrznych zawartych w bibliotekach DLL dostarczanych przez Novella, bądź wykorzystania możliwości zaimportowania tzw. customs control z Visual Basic, realizujących dostęp do tych baz danych. Prace nad znalezieniem najwygodniejszego rozwiązania tego problemu trwają.

AS/400 a architektura klient/serwer

Opinie na temat komputera AS/400 są podzielone. Od pełnego zachwytu i uznania za najwyższe osiągnięcie techniki komputerowej, do prawie całkowitej negacji i ''przeznaczenia do muzeum''. Prawda jak zwykle leży pośrodku. AS/400 nie jest najnowocześniejszym komputerem i być takim nie może przy polityce IBM zapewnienia zgodności ze starymi systemami. Jenak jest komputerem bezpiecznym i funkcjonalnym. Nie ma grafiki i jest przystosowany przede wszystkim do przetwarzania terminalowego w starym stylu, ale wcale nie musi być tak wykorzystywany. Przy obecnym błyskawicznym rozwoju sprzętu mikrokomputerowego, niektóre rozwiązania (szczególnie interfejs użytkownika) stosowane w systemach takich jak BPCS wydają się anachroniczne, należy jednak pamiętać, że są to wyjątkowo złożone systemy a prace nad ich przygotowaniem trwają wiele lat. BPCS nie jest nowoczesnym systemem. Jest systemem dostosowanym do przetwarzania terminalowego i jako taki jest wykorzystywany w tysiącach firm mających instalacje AS/400 oparte na terminalach. Nie jest więc możliwa radykalna zmiana sposobu przetwarzania. Do przetwarzania w trybie klient/serwer konieczny jest komputer jako stacja robocza. Nie można tego zrobić na terminalu. Nie może więc być mowy o szybkim przestawieniu systemów typu BPCS na nowy sposób przetwarzania. Mimo tych ułomności BPCS jest niewątpliwie jednym z najlepszych systemów w swej klasie. Jest to wynikiem ogromnych funkcjonalnych możliwości systemu.

Autor jest pracownikiem Thomson Polkolor.

Tekst pochodzi z referatu wygłoszonego podczas Letniej Szkoły Polskiego Towarzystwa Informatycznego Szczyrk, czerwiec 1994 r.

Dzięki nowoczesnym narzędziom programowania mikrokomputerów, tekstowy inerfejs IBM AS/400 przestaje być systemem zamkniętym.


TOP 200