Techniczne aspekty wdrożenia systemu MRP II w Thomson Polkolor

Strukturę sieci komputerowej oparto na ośmiu węzłach połączonych światłowodem (z możliwością łatwego przejścia na szybką transmisję FDDI) i nieekranowej skrętce kategorii piątej, łączącej stacje robocze z tymi węzłami. W centrum informatyki, stanowiącym jeden z węzłów sieci, zgromadzono 5 (docelowo 8) serwerów Novella (w tym jeden przeznaczony do połączenia AS/400), połączonych transmisją 100 Mb CDDI. Stanowi to zalążek dalszej rozbudowy sieci do ringu światłowodowego FDDI. Przy budowie sieci komputerowej oparto się na elementach pasywnych AT&T i elementach aktywnych firmy 3Com.

Harmonogram wdrożenia systemu

Proces wdrożenia systemu przewidziany jest na dwa do trzech lat. Harmonogram wdrożenia podzielony jest na wiele etapów zgodnych z procedurą dostarczoną przez autorów systemu, a bazującą na doświadczeniach z dużą liczbą wdrożeń tego systemu w różnych warunkach. Do najważniejszych etapów zaliczyć można:

  • dokładną analizę możliwości modułów systemu

  • decyzję o zakresie wdrożenia

  • szkolenie grupy wdrożeniowej

  • prototypowanie modułów

  • parametryzowanie systemu

  • ustalenie procedur wykorzystywania systemu

  • ustalenie niezbędnych modyfikacji (w systemie i organizacji przedsiębiorstwa)

  • ustalenie powiązań z istniejącymi systemami i sposobu przejścia na nowy system

  • szkolenie użytkowników i opracowanie instrukcji wykorzystywania systemu

  • rozpoczęcie użytkowania systemu.
Ze względu na złożoność systemu przewiduje się podział wdrażania na trzy do czterech faz, przy czym zakresy faz nie zostały ostatecznie uzgodnione.

Wynika to głównie z problemów związanych z wdrażaniem systemów finansowych. Przy tak złożonym i zintegrowanym systemie, wskazane byłoby wdrażanie go w pełnym wymiarze, tj. również z modułami finansowymi. Jednocześnie jednak moduły finansowe BPCS, w aktualnym stanie nie spełniają wielu wymagań specyficznych dla Thomson Polkolor, a w szczególności warunku podstawowego jakim jest dwuwalutowość rozliczeń finansowych (równoległe prowadzenie ksiąg w dwóch walutach bazowych i walucie oryginalnej transakcji). Wdrażanie tych modułów stanowiłoby więc krok do tyłu w stosunku do stanu aktualnego. Rozwiązaniem jest oczywiście modyfikacja systemu. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, ze względu na zakres niezbędnych modyfikacji i praktyczne uniemożliwienie późniejszego przechodzenia na nowsze wersje systemu. Ewentualnym rozwiązaniem może być zapowiadana przez SSA nowa wersja systemu, która wg zapewnień dostawcy powinna uwzględniać wiele z postulowanych rozszerzeń. Ostateczna decyzja ma zapaść po zapoznaniu się z nową wersją systemu w poł. 1994 r.

Innym rozwiązaniem (być może przejściowym) może być częściowe wdrożenie systemu. Możliwe jest zachowanie całości ''starych'' systemów finansowych i integrowanie na styku modułów należności oraz rozliczeń z modułami sprzedaży, zakupów i zapasów lub integrowanie na styku modułów rozliczeń należności oraz zobowiązań z księgą główną. Drugi sposób jest znacznie prostszy, wymaga jednak wdrożenia modułów rozliczeń należności i zobowiązań które, w obecnej postaci, nie uwzględniają wielu wymagań Thomson Polkolor.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania zdecydowano rozpocząć wdrażanie systemu BPCS od modułów sprzedaży (faza I) i zakupów (faza II) z ewentualnym ich wzbogaceniem (gdyby okazało się to możliwe) o moduły odpowiednio należności i zobowiązań.


TOP 200