TETRA zdobywa Europę

Wobec perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stoi przed wyborem instalacji ogólnokrajowego systemu łączności, zapewniającego koordynację działań różnych służb publicznych i uprawnionych grup użytkowników. Łączności umożliwiającej skuteczne współdziałanie państwowych służb z krajami ościennymi oraz wzajemne komunikowanie się w stanach kryzysowych.

Wobec perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stoi przed wyborem instalacji ogólnokrajowego systemu łączności, zapewniającego koordynację działań różnych służb publicznych i uprawnionych grup użytkowników. Łączności umożliwiającej skuteczne współdziałanie państwowych służb z krajami ościennymi oraz wzajemne komunikowanie się w stanach kryzysowych.

TETRA zdobywa Europę

Infrastruktura ogólna systemu TETRA

Podstawowym zagadnieniem skutecznego działania mobilnych służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego jest sprawny system łączności głosowej oraz sposób obiegu danych, których źródło może się znajdować w bazach zlokalizowanych w różnych miejscach.

Potrzeba opracowania międzynarodowego standardu oraz zagwarantowania kompatybilności technicznej sprzętu w celu zapewnienia współpracy pokrewnych służb publicznych w różnych krajach (zwłaszcza w obszarach nadgranicznych), stała się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia prac nad europejskim standardem cyfrowego przekazu trankingowego TETRA (Trans European Trunked Radio) przez grupę sygnatariuszy - Memorandum of Understanding (MoU, grudzień 1994 r.).

Zainteresowanie problemami międzynarodowej łączności przygranicznej oraz charakter tych problemów spowodowały, że prace, przejęte przez konsorcjum normalizacyjne ETSI, doprowadziły w kwietniu 1997 r. do powstania zmodyfikowanego standardu TETRA (TErrestial Trunked RAdio).

Rozwiązanie TETRA jest pierwszym paneuropejskim systemem trankingowym, przewidywanym do zastosowań w służbach o charakterze publicznym (policja, straż, pogotowie, służby celne, graniczne i porządkowe) i w cywilnej łączności komercyjnej (transport i systemy dyspozytorskie klasy PMR).

Pierwsza prezentacja pilotażowego systemu i urządzeń odbyła się w 1995 r. na wyspie Jersey, przy użyciu sprzętu komunikacyjnego Motoroli. Pierwsze komercyjne uruchomienie europejskiego systemu TETRA, z radiotelefonami firmy Motorola, nastąpiło w 1997 r.

Atrakcyjność usług systemu TETRA powoduje wypieranie dotychczas instalowanych niejednolitych, firmowych rozwiązań dyspozytorskich typu PMR (Private Mobile Radio), stosowanych w aplikacjach cywilnych. W 1995 r. ministerstwa spraw wewnętrznych kilku krajów europejskich (należących do tzw. grupy z Schengen) zaakceptowały stosowanie systemu TETRA, gwarantując jego skuteczność przez co najmniej 10 lat. Od tego czasu standard jest stosowany w wielu krajach zachodniej części Europy, rozpoczęto także jego wdrażanie na Węgrzech, w Czechach i Słowacji, a od 2001 roku również w Polsce.

System TETRA jest przeznaczony nie tylko dla operatorów cywilnych sieci łączności i transportu, ale przede wszystkim dla publicznych służb ratownictwa i bezpieczeństwa państwa, takich jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy obsługa celna i graniczna. Różnorodność zastosowań oraz zakres aplikacji systemu stale rosną. W 1997 roku standard TETRA został rekomendowany przez Unię Europejską dla służb ratowniczych i organizacji bezpieczeństwa publicznego w krajach Unii. Obecnie liczbę radiotelefonów działających w standardzie TETRA na terenie Europy szacuje się na około 10 mln terminali (4 mln w 2000 r.).

Niektóre cechy standardu TETRA

TETRA zdobywa Europę

Idea przekazu trankingowego

Cyfrowy i pakietowy sposób transmisji danych w standardzie TETRA zapewnia wysoką jakość sygnału między terminalami końcowymi na całym obszarze oddziaływania stacji bazowych. Z kolei trankingowy przekaz informacji zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych kanałów komunikacyjnych dzięki zasadzie natychmiastowego przydzielania przez system jakiegokolwiek wolnego kanału z wszystkich dostępnych. Jeśli wszystkie kanały fizyczne są zajęte, użytkownik otrzymuje stosowną informację i oczekuje w kolejce, aż któryś się zwolni. W sytuacji alarmowej (bądź gdy klient ma przyznany priorytet połączeń) system sam zapewnia możliwie najkrótszy czas oczekiwania na realizację inicjowanego połączenia.

TETRA zdobywa Europę

Podstawowe parametry techniczne standardu TETRA

Do użytkowania wyznaczono w standardzie TETRA/ETSI dwa pasma częstotliwości radiowych, w zasadzie do odrębnych zastosowań i dwóch kierunków przenoszenia. Pasmo dolne, 380-400 MHz (dokładniej: 380-385 MHz w górę, 390-395 MHz w dół), przeznaczono do profesjonalnej łączności w Policji i innych służbach rządowych oraz bezpieczeństwa (UOP, Straż Graniczna), natomiast pasmo górne, 410-430 MHz (410-420 MHz w górę, 420-430 MHz w dół), ma służyć do komercyjnego użytkowania przez miejskie organizacje publiczne (straż pożarna, pogotowie, komunikacja, służby komunalne) oraz lokalne przedsiębiorstwa prywatne.


TOP 200