Szczęśliwa starość w sieci

Pierwszym kontaktem wielu Polaków z reformą systemu emerytalnego był niefortunny Program Płatnika. Wbrew pozorom, od strony informatycznej reforma nie przedstawia się tak źle, jakby mogło się wydawać. Pozostałe, niewidoczne dla opinii publicznej, etapy prac udaje się zakończyć sukcesem, mimo krótkich terminów, jakie pozostają na ich realizację. Przykładem jest instalacja okablowania strukturalnego w 250 oddziałach i inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju i centrali w Warszawie.

Pierwszym kontaktem wielu Polaków z reformą systemu emerytalnego był niefortunny Program Płatnika. Wbrew pozorom, od strony informatycznej reforma nie przedstawia się tak źle, jakby mogło się wydawać. Pozostałe, niewidoczne dla opinii publicznej, etapy prac udaje się zakończyć sukcesem, mimo krótkich terminów, jakie pozostają na ich realizację. Przykładem jest instalacja okablowania strukturalnego w 250 oddziałach i inspektoratach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całego kraju i centrali w Warszawie.

Wydajna infrastruktura sieciowa jest elementem niezbędnym do obsługi zreformowanego systemu emerytalnego i transmisji danych gromadzonych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS).

Prace nad przystosowaniem sieci lokalnych ZUS do działania w KSI ZUS rozpoczęły się jeszcze w pierwszej połowie ub.r. Pracownicy Prokom Software wraz z informatykami ZUS zweryfikowali stan sieci we wszystkich 340 inspektoratach na terenie kraju.

Architekturę 250 sieci lokalnych zakwalifikowano jako nie spełniającą wymogów nowego systemu informatycznego. Prokom wykonał więc 250 nowych projektów oraz ok. 90 projektów modyfikacji i adaptacji istniejących sieci logicznych i elektrycznych, z których każdy był opiniowany i ewentualnie modyfikowany przez informatyków ZUS. "Każdy z projektów rozpatrywano indywidualnie, jednak ogólnie można wyróżnić dwa stanowiska ZUS co do projektowanych sieci. Zależały one od tego, czy budynek, w którym znajduje się dany inspektorat, jest własnością ZUS-u" - mówi Zbigniew Warych, dyrektor Biura Obsługi Technicznej Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS. W budynkach będących własnością ZUS zainstalowano okablowanie strukturalne z pewną nadmiarową liczbą przyłączy. W budynkach wynajmowanych, z uwagi na dodatkowe oszczędności realizowano sieci spełniające bieżące wymagania firmy.

Na początku września 1998 r. w 55 ośrodkach regionalnych ZUS ogłoszono przetargi, które pozwoliły na wybranie wykonawców okablowania w podlegających im inspektoratach. "Oczywiście lepiej byłoby ogłosić przetargi wcześniej i mieć więcej czasu na wykonanie nowych instalacji, ale nie było to możliwe. Pieniądze przeznaczone na tę inwestycję trafiły do ZUS-u dopiero pod koniec sierpnia ub.r." - mówi Bolesław Urbański, dyrektor Centralnego Ośrodka Obliczeniowego ZUS.

Centrala najważniejsza

Przetarg na okablowanie warszawskiej centrali ZUS, serca systemu KSI ZUS, również rozpoczął się we wrześniu ub.r. "Od oferentów wymagaliśmy przede wszystkim zgodności oferowanych przez nich rozwiązań z aktualnymi standardami światowymi, a także wykonania instalacji okablowania strukturalnego w centrali w ciągu sześciu tygodni, bez przestojów w pracy ZUS" - mówi Bolesław Urbański. Oferty do ZUS złożyło 10 firm, z których wybrano sieradzki Invar System, proponujący instalacje okablowania strukturalnego firmy Mod-Tap. Umowę na realizację inwestycji podpisano na początku grudnia ub.r. Jej realizacja zakończyła się po 10 tygodniach.

"Największym problemem podczas realizacji okablowania było to, że instalatorzy cały czas pracowali na Çżywym organizmieČ, - mówi Bolesław Urbański. Wszystkie prace instalacyjne wykonywano w nocy i w dni wolne od pracy. "Niekorzystny dla przeprowadzania takiej inwestycji był także jej termin. Okres świąteczny i sezon urlopowy w przedstawicielstwach zagranicznych dostawców nie sprzyjał szybkiemu uzyskaniu od nich niezbędnego okablowania i osprzętu" - mówi Zbigniew Warych.

Jako pierwsze wykonano okablowanie Centralnego Ośrodka Obliczeniowego KSI ZUS. To w nim pracuje mainframe IBM S/390, który ma obsługiwać system ubezpieczeniowy wszystkich Polaków. Następnie sukcesywnie okablowano wszystkie 3 budynki centrali ZUS w Warszawie. "Instalatorom okablowania cały czas Çdeptały po piętachČ kolejne ekipy odpowiadające za podłączenie zasilaczy UPS, komputerów itd." - mówi Zbigniew Warych.

W ekranie i trudno palne

Sieć komputerowa ZUS oparta jest na dwóch rodzajach mediów: okablowaniu typu ekranowana skrętka kategorii piątej oraz światłowodach wielomodowych. "Całe położone okablowanie jest ekranowane, co z jednej strony zostało podyktowane dużymi odległościami ich położenia, z drugiej koniecznością uniknięcia zakłóceń ze strony mechanizmów wind oraz dodatkowych urządzeń pracujących w centrali ZUS" - mówi Bolesław Urbański. Wszystkie kable wyposażono także w specjalną powłokę LSZH, która w razie ewentualnego pożaru nie wydziela toksycznych substancji.

Wszystkie stacje końcowe pracujące w sieci komputerowej ZUS są dołączone do niej za pośrednictwem okablowania miedzianego (ogółem w centrali znajduje się 1634 przyłącza). Aby zapewnić ciągłość pracy ośrodka przetwarzania, nawet w przypadku powstawania dużych zakłóceń uniemożliwiających korzystanie z okablowania miedzianego, zainstalowano dodatkowo gniazda światłowodowe do połączenia głównych urządzeń centralnego ośrodka obliczeniowego.

Sieć zainstalowana w centrali ZUS obecnie jest wykorzystywana w ok. 70% (pod względem dołączonych urządzeń końcowych). "Chociaż wytyczne co do wykonywania instalacji okablowania strukturalnego sugerują większe zapasy, jeśli chodzi o liczbę wolnych przyłączy, to ze względu na możliwe oszczędności pozostawiliśmy ich mniej. Jest to również uzasadnione analizą projektów konstrukcyjnych infrastruktury technicznej KSI" - mówi Zbigniew Warych.

Bezpieczeństwo

Istnieje niewielkie ryzyko, że komunikacja w nowo powstałej sieci ZUS może być całkowicie przerwana. Wszystkie trzy budynki centrali łączy pierścień światłowodowy, a połączenia między poszczególnymi budynkami biegną różnymi trasami. Nadmiarowe są również połączenia między budynkami. Chociaż do komunikacji wystarczyłoby 12 włókien światłowodowych, to każdy budynek jest połączony z innymi 48 nitkami światłowodowymi. Umożliwi to łatwą rozbudowę sieci, a także pozwoli na zrealizowanie komunikacji alternatywną drogą, gdyby część łączy uległa fizycznemu przerwaniu. Nadmiarowe światłowody łączą też poszczególne punkty dystrybucyjne zlokalizowane w trzech budynkach.

Wraz z instalacją okablowania sieciowego wykonano także nową sieć energetyczną. W jej ramach stworzono rozdzielnię niskiego napięcia dedykowanej instalacji zasilającej, której całkowita moc to ok. 330 kVA. W centrali ZUS zainstalowano również 875 nowych, potrójnych gniazd elektrycznych.


TOP 200