Szarej strefie na pohybel

Ministerstwo Sprawiedliwości rozstrzygnęło przetarg na wykonanie Krajowego Rejestru Sądowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozstrzygnęło przetarg na wykonanie Krajowego Rejestru Sądowego.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest drugim po Rejestrze Zastawów rejestrem wdrażanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych. Na KRS składają się trzy rejestry - rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejest dłużników niewypłacalnych.

Rejestracja po raz drugi

Do tej pory rejestry gospodarcze były całkowicie rozproszone, tworzone odrębnie dla osób prawnych, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane spisywane były w księgach znajdujących się w sądach rejestrowych i organach gmin. "Dane z dotychczas istniejących rejestrów nie zostaną przeniesione do systemu KRS. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z sierpnia 1997 r. nakłada na nas zupełnie nowe obowiązki w zakresie zbierania informacji na temat przedsiębiorców. System rejestrów zostanie więc stworzony od nowa. Gromadzone będą m.in. dane na temat zaległości podatkowych i nie spłaconych w terminie wierzytelności. Wdrożenie systemu pociągnie za sobą obowiązek powtórnej rejestracji wszystkich podmiotów gospodarczych" - mówi Rafał Czubik, zastępca dyrektora Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych.

Dane niezbędne do rejestracji przedsiębiorcy (pojęcie to obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą) będą zbierane i weryfikowane przez 25 sądów rejestrowych. Niekompletne dane będą przechowywane w bazach lokalnych do momentu zakończenia procesu rejestracji. Następnie kompletna informacja będzie przesyłana do centralnej bazy danych, która fizycznie znajdzie się na komputerze mainframe pracującym w Departamencie Rejestrów Państwowych, Łączności i Telekomunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten sam komputer obsługuje w tej chwili Rejestr Zastawów.

Komunikacja między wydziałami KRS w sądach rejestrowych i centralną bazą danych będzie odbywać się za pośrednictwem sieci PeselNet, której część zostanie wydzielona na potrzeby Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedni fragment infrastruktury telekomunikacyjnej zostanie zmodyfikowany, tak aby spełniać wymagania sądów rejestrowych, związane z przepustowością i bezpieczeństwem transmisji.

Dostęp dla wszystkich

Dystrybucją informacji zgromadzonych w KRS zajmie się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Instytucja ta będzie również pośredniczyć w dostępie do informacji dla komercyjnych i publicznych dystrybutorów. W przyszłości planowane jest udostępnianie danych on-line. "Jednym z celów ustawy o KRS jest zapewnienie powszechnego dostępu do rejestrów gospodarczych. Dlatego chcielibyśmy, aby dostęp online został umożliwiony w drugim etapie projektu" - mówi Rafał Czubik.

Aplikacja służąca do obsługi sądu rejestrowego będzie opracowana przez warszawską firmę Aram. Jako główny podwykonawca została zaangażowana firma InfoViDE, która opracuje technologię projektowania aplikacji i doboru narzędzi oraz metodologii testowania oprogramowania. Oprogramowanie dla centralnego komputera mainframe - jako podwykonawca Aramu - opracuje gdyński Prokom Software. W projekcie weźmie udział również kilka oddziałów Terenowych Banków Danych, które w przyszłości będą sprawować opiekę serwisową nad całym systemem.

Na przełomie roku w czterech miastach zostanie przeprowadzony projekt pilotażowy, którego celem będzie wstępne zanalizowanie poprawności aplikacji w warunkach symulowanych. Projekt ma się zakończyć w styczniu 2001 r.


TOP 200