Świetlane perspektywy

Z outsourcingu informatycznego korzysta ok. 60% polskich przedsiębiorstw - wynika z badań 100 spośród 1500 największych krajowych firm, przeprowadzonych przez firmę doradczą Audytel. Znacznie mniej popularny jest na razie outsourcing usług telekomunikacyjnych. Korzysta z niego nieco ponad 20% przedsiębiorstw. Prawie co trzecia polska firma deklaruje zakup nowej usługi świadczonej na zasadach outsourcingu lub rozszerzenie zakresu już wykorzystywanych usług.

Z outsourcingu informatycznego korzysta ok. 60% polskich przedsiębiorstw - wynika z badań 100 spośród 1500 największych krajowych firm, przeprowadzonych przez firmę doradczą Audytel. Znacznie mniej popularny jest na razie outsourcing usług telekomunikacyjnych. Korzysta z niego nieco ponad 20% przedsiębiorstw. Prawie co trzecia polska firma deklaruje zakup nowej usługi świadczonej na zasadach outsourcingu lub rozszerzenie zakresu już wykorzystywanych usług.

O skorzystaniu z usług outsourcingowych decydują przede wszystkim względy: finansowe ("oszczędność kosztów operacyjnych i inwestycyjnych" - ten czynnik znalazł się na czele listy priorytetów, oceniany odpowiednio na: 3,6 i 3,5 w skali 4-pkt.) oraz jakościowe, tj. możliwość uzyskania specjalistycznego wsparcia i pewność serwisu. Równocześnie jednak brak gwarantowanej jakości jest trzecim pod względem ważności (zaraz po: "wysokich kosztach" i "uzależnieniu od dostawców usługi") czynnikiem rodzącym obawy wobec outsourcingu.

Badania potwierdzają silne przekonanie klientów o konieczności dywersyfikacji oferentów. 51% ankietowanych uznało za optymalne korzystanie z więcej niż jednego usługodawcy. Tylko 19% okazało się zwolennikami modelu, w którym za obsługę informatyczną lub telekomunikacyjną odpowiada jedna firma.

Jakie są podstawowe przyczyny niezadowolenia przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu? Przede wszystkim niekorzystna relacja wydajności do ceny usługi i niedostateczny poziom reakcji na potrzeby klientów. Zdaniem autorów badania świadczy to pośrednio o niedostatecznym rozwinięciu rynku usługodawców.

Najmniej zastrzeżeń mają przedsiębiorcy względem kompetencji fachowych usługodawców. Najwyżej cenione są kompetencje firm w zakresie usług podstawowych i silnie ustandaryzowanych, takich jak outsourcing stron WWW i portali; zagadnień kadrowo-płacowych; usług głosowych oraz zarządzania siecią LAN. Można przypuszczać, że na wysoką ocenę usług może wpływać również to, że są to segmenty rynku, w których istnieje realna konkurencja między dostawcami. Zdecydowanie najniżej są oceniane: outsourcing sieci WAN i hosting aplikacji.


TOP 200