Świadectwo pracy

Treść świadectwa pracy – informacje obligatoryjne i fakultatywne. Zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Treść świadectwa pracy – informacje obligatoryjne i fakultatywne. Zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, stanowi bowiem źródło informacji o pracowniku dla kolejnego pracodawcy. Zawiera przede wszystkim informacje o odbytym stażu pracy, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych przez pracownika stanowiskach lub pełnionych funkcjach, kwalifikacjach i uprawnieniach pracowniczych, służy również do udokumentowania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kiedy ustaje lub wygasa stosunek pracy, pracodawca musi niezwłocznie sporządzić i wydać pracownikowi dokument zawierający informacje o dotychczasowej pracy.

Treść świadectwa pracy

Świadectwo pracy zawiera wyłącznie informacje wyliczone w przepisach Kodeksu pracy. Nie wolno w nim zamieszczać jakichkolwiek ocen czy uwag, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych.

W treści świadectwa pracy występują informacje obligatoryjne i fakultatywne. Informacje fakultatywne zamieszcza się wyłącznie na żądanie pracownika.

Do informacji obligatoryjnych należą:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • zajmowane stanowiska,
 • wymiar czasu pracy,
 • tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
 • okres, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę (upadłość, likwidacja, zwolnienia grupowe),
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,
 • okres wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczba dni urlopu dodatkowego,
 • wykorzystanie zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p. (opieka nad dzieckiem do 14 lat przez 2 dni w roku),
 • okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej formy zastępczej,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • zajęcie wynagrodzenia w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres choroby, przewidziane w art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznane i nie zaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, a uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • inne informacje uzupełniające do ustalenia uprawnień pracowniczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200