Studia informatyczne, zgodnie z zamówieniem

W ramach projektu "Studia na przyszłość", MNiSW rozpoczęło projekt tzw. studiów zamawianych z budżetem 1 mld zł. W jaki sposób wytypowano poszukiwane kierunki?

Z analizy, którą przeprowadziło Ministerstwom Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007 wynikało, że polscy pracodawcy potrzebują przede wszystkim inżynierów i informatyków, co nie ma odzwierciedlenia w kierunkach kształcenia. W przypadku kierunków technicznych w 2013 r. w przemyśle może zabraknąć nawet 47 tys. inżynierów, a w usługach niedobór ten może wynieść ponad 22 tys.

Zbadanie realnego popytu

Wybrane przez MNiSW kierunki zostały także wskazane na podstawie ekspertyzy dotyczącej oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. W rezultacie badania przeprowadzonego w okresie od października do grudnia 2008 r. opracowany został raport obejmujący trzy zasadnicze obszary analityczne:

1. Oszacowanie popytu i podaży na absolwentów kierunków matematycznych, technicznych i przyrodniczych obecnie oraz w perspektywie 5- i 15-letniej.

2. Wskazanie specjalności o najwyższym potencjalnym poziomie luki między podażą a popytem na absolwentów wyżej wymienionych kierunków studiów.

3. Prognoza zapotrzebowania na absolwentów wyżej wymienionych kierunków kształcenia dla najbardziej pożądanych specjalności w układzie regionalnym w perspektywie 5 i 15 lat.

W badaniu uczestniczyli również przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców. W jego wyniku powstała lista rankingowa specjalności na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych, w których według przyjętej przez resort nauki miary określona została wielkość luki między popytem i podażą na absolwentów zarówno w całej Polsce, jak i w poszczególnych województwach. Lista tych specjalności uznana została potocznie za listę "kierunków zamawianych".

Miliony dla uczelni i studentów

69 tys. - nawet tylu inżynierów może zabraknąć w Polsce w przemyśle i usługach w 2013 roku.

38 uczelni wyższych realizowało projekty w ramach Poddziałania 4.1.2 POKL, które dotyczyły wsparcia dla kierunku informatyka.

292 mln zł wypłacono na dzień dzisiejszy na kierunki zamawiane związane z informatyką, z czego ponad 13,5 mln zł to wartość stypendiów dla studentów kierunku informatyka.

Do 2013roku MNiSW chce przeznaczyć na dofinansowanie wybranej grupy kierunków na wybranych uczelniach 1 mld zł. Informatyka stanowi jeden z kierunków zamawianych. W latach 2009-2011, 38 uczelni wyższych realizowało projekty w ramach Poddziałania 4.1.2 POKL, które dotyczyły wsparcia dla kierunku informatyka. Na dzień dzisiejszy na kierunki zamawiane wypłacono środki w wysokości 292 mln, z czego ponad 13,5 mln zł to wartość stypendiów dla studentów kierunku informatyka.

Jest szansa na podobne dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak zapewniają przedstawiciele resortu nauki, przewidywane jest dalsze wsparcie szkolnictwa wyższego. MNiSW ma bowiem czynić starania, aby w nowej perspektywie finansowej podtrzymywać realizację programu.

Ocena pierwszych efektów

Jednym z bardziej widocznych efektów programu MNiSW jest fakt, że w 2010roku po raz pierwszy od lat wśród kandydatów na studia politechniki okazały się popularniejsze niż uniwersytety. Na każde wolne miejsce na politechnikach przypadło 3,9 kandydatów, w uniwersytetach 3,5. Dodatkowo w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych kierunków studiów jest aż siedem z listy kierunków zamawianych - największy awans odnotowało budownictwo, które znalazło się na drugim miejscu wśród najpopularniejszych studiów w Polsce (rok temu na 4. pozycji, a trzy lata temu na 11. ).

Listę zaś najbardziej obleganych polskich uczelni otwierają Politechnika Warszawska (8,6 kandydatów na miejsce), Politechnika Gdańska (7,4) i Politechnika Łódzka (6,3). Dopiero za nimi jest Uniwersytet Warszawski (6,2). Nie dziwi ten fakt, zważywszy, że największe dofinansowanie przeznaczone zostało łącznie na najpopularniejsze z kierunków zamawianych - matematykę i informatykę.

Poza samym stypendium dla studentów, z programu finansowane są także staże, zajęcia wyrównawcze, szkolenia, kursy oraz certyfikaty. Efekty umów z uczelniami mierzone są liczbą studentów wybierających dany kierunek zamawiany. "Najistotniejsza jest jednak liczba absolwentów kierunków zamawianych, czyli odsetek studentów, którzy ukończą dany kierunek" - podsumowują przedstawiciele MNiSW.

Nowy nabór chętnych na kierunki zamawiane

W I kwartale 2012 roku konkurs na studia zamawiane w roku akademickim 2012/2013 będzie ogłaszało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liczba uczelni, które otrzymają fundusze jest uzależniona od liczby złożonych wniosków oraz ich wartości. W tym roku na ten cel przeznaczono 200 mln zł. Przewidywana jest kontynuacja programu w kolejnych latach. Uczelnia, aby zdobyć dofinansowanie, musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego kierunku, zgodnie z wymogami prawa i wystartować w otwartym konkursie. Kierunki, które mogą zostać dofinansowane to poza informatyką automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, a także makrokierunki, kierunki unikatowe i studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z powyższej listy. Więcej na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/kierunki-scisle/.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200