Strategia szerokiego pasma

Trwają prace nad Narodową Strategią Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 - ''Siećpospolita''.

Trwają prace nad Narodową Strategią Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006 - ''Siećpospolita''.

Projekt strategii został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Będzie stanowił część ogólnej "Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006". Projekt ma obejmować działania podejmowane w ciągu najbliższych trzech lat. Podstawowym celem strategii jest uzyskanie funduszy unijnych przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności w obrębie tzw. ostatniej mili, łączy abonenckich, które można wykorzystać do uruchomienia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu xDSL i usług dostępowych bazujących na technologiach, takich jak telewizje kablowe czy Ethernet metropolitalny.

Bezpośrednim impulsem do przygotowania strategii - znajdującej się obecnie na etapie konsultacji środowiskowych - było pojawienie się nowych unijnych programów celowych, obejmujących m.in. rozwój szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do Internetu na terenach mniej zaludnionych, tak aby pod tym względem ujednolić sytuację w całej Unii Europejskiej. Mają być wykorzystane także środki - ok. 140 mln euro - ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie "rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego".

W ogonie Europy

Strategia szerokiego pasma

Prognoza rozwoju dostępu szerokopasmowego w Polsce

Autorzy polskiej strategii przyjęli optymistyczny wskaźnik, że w Polsce funkcjonuje obecnie 450 tys. łączy szerokopasmowych. Dostęp do nich ma 1,2% Polaków. To i tak jednak lokuje nas w ogonie państw UE. Liderem jest Dania z poziomem 10,2%.

Narzędziem przyspieszenia wzrostu liczby użytkowników łączy szerokopasmowych ma być w Polsce wsparcie finansowe dla operatorów telekomunikacyjnych. Przy czym zakłada się tutaj neutralność technologiczną (liczy się efekt w postaci łącza szerokopasmowego, nie zaś użycie konkretnej technologii), otwarty dostęp do wybudowanej infrastruktury dla innych operatorów, zakaz segregowania abonentów oraz przejrzystość systemu subsydiowania kosztów poniesionych przez operatorów. Autorzy projektu zakładają również udział administracji samorządowej (m.in. poprzez spółki komunalne dysponujące infrastruktura pomocną w uruchamianiu usług dostępowych - na wzór np. MPEC we Wrocławiu, które uruchomiło sieć światłowodową eWro), jak również wsparcie różnych innych działań, np. planów budowy Centrów Komunikacji Społecznej przez Pocztę Polską.

Istotnym elementem strategii jest oparcie się na idei Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a więc w tym przypadku wspólnych działań podejmowanych przez instytucje publiczne, placówki naukowo-akademickie oraz operatorów telekomunikacyjnych czy inne podmioty komercyjne (np. banki finansujące dane przedsięwzięcie) w ramach projektów regionalnych. W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem ustawy regulującej zasady funkcjonowania PPP. Powinna ona zostać przyjęta w 2004 r.

Do dopracowania

Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu "Siećpospolita", mimo podejmowania ważnych inicjatyw - zwłaszcza z punktu widzenia operatorów telekomunikacyjnych - robi niestety wrażenie dokumentu roboczego pisanego na kolanie. Raczej nie zasługuje on na miano "strategii", przede wszystkim ze względu na niespójność propozycji podejmowanych działań.

Sporą część dokumentu zajmuje opis tego, czym dysponujemy obecnie w zakresie rozwoju infrastruktury dostępowej. Właściwie nieobecna jest natomiast kwestia konkretyzacji punktu docelowego. Brakuje przede wszystkim skorelowania "Siećpospolitej" z innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi rozwoju Polski w strukturach Unii Europejskiej. Można mieć jedynie nadzieję, że w toku konsultacji dokument nabierze bardziej dojrzałego kształtu.

Unijne pieniądze

Komisja Europejska uznała, że rozwój szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do Internetu jest warunkiem koniecznym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie, a więc w konsekwencji dalszego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Stwierdzenie to zostało zawarte w raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej A European Initiative for Growth: Investing in Networks and Knowledge for Growth and Jobs (Europejska inicjatywa dla wzrostu: Inwestowanie w sieci i wiedzę dla wzrostu i miejsc pracy). Jak sama nazwa wskazuje, chodzi tu o różnorodne działania. Jednak wśród rozbudowy transeuropejskich linii kolejowych czy sieci energetycznych za priorytetowe uznano działania mające na celu rozwój infrastruktury dostępowej do Internetu, w tym zwłaszcza podłączanie do Internetu szkół i ośrodków zdrowia.

Na ten cel przeznaczono pokaźne środki, z których może skorzystać również Polska. Celem inicjatywy jest upowszechnienie dostępu szerokopasmowego (broadband) do końca 2005 r. Chodzi tutaj o programy finansowania Broadband QuickStart, obejmujące działania na poziomie co najmniej jednego państwa UE. Jednym z elementów jest QuickStart Digital Divide, którego budżet będzie zależeć od strategii rozwoju dostępu szerokopasmowego - w szczególności na obszarach wiejskich - przedstawionych przez państwa członkowskie do końca 2003 r. Na jego realizację będzie można wykorzystać również ok. 7 mld euro ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz fundusze strukturalne w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego - 6 mld euro.

Poza tym środki z Broadband QuickStart mogą być przeznaczone na badania związane z rozwojem technologii komunikacji mobilnej 3G i sieć akademicką G?ANT. Zakłada się takie jej doposażenie, aby w ciągu dwóch lat jej przepustowość zwiększyła się do 10 Gb/s. Te dwa ostatnie elementy mają pochodzić z budżetu 6. Programu Ramowego.

Więcej informacji -http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/pdf/growth_initiative_en.pdf

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200