Strategia informatyzacji banku

Właściwe zastosowanie technologii informacyjnej to krytyczny warunek dla efektywnego funkcjonowania banku.

Właściwe zastosowanie technologii informacyjnej to krytyczny warunek dla efektywnego funkcjonowania banku.

Istotną rzeczą jest umiejętność zharmonizowania potrzeb informacyjnych z możliwościami technologicznymi. To oczywiście zmusza banki do określenia długoterminowej wizji swego działania informatycznego, uwzględniającej w szczególności warunki brzegowe, przepływ informacji i cele. Sformułowanie strategii rozwoju zaopatrywania w informacje i informatyzacji banku jest głównym zadaniem kierownictwa. Informatyzacja banku to przede wszystkim organizacja przepływu informacji od klienta do kierownictwa banku i z powrotem. Rezultatem strategii jest koncepcja zaopatrywania zainteresowanych podmiotów w informacje oraz ostateczne określenie:

  • ogólnych celów przepływu informacji

  • zadań krótko- i długoterminowych realizowanych w ramach informatyzacji banku

  • ograniczeń i warunków brzegowych rozwoju pożądanego zaopatrywania w informacje

  • obszarów działania banku, którym należy dostarczać informacje jako pierwszym.

  • zasad i sposobów przeprowadzania zmian w przepływie informacji.
Tylko strategiczne podejście do przepływu informacji, a co za tym idzie do automatyzacji obsługi klientów, usprawnia zarządzanie bankiem oraz możliwości komunikowania się zarówno w obrębie banku, jak i ze światem zewnętrznym. Takie podejście pozwoli na selekcję i ustalenie priorytetów komputeryzacji banku, a w efekcie wybór i wdrożenie optymalnego dla banku systemu informatycznego.

Tak więc przystępując do informatyzowania banku należy w pierwszej kolejności ustalić strategię informacji banku.

Ustalenie związków pomiędzy strategią funkcjonowania i rozwoju banku, strategią informacji i rozwoju technologii informatycznej (strategią informatyczną), stanowi najważniejsze zadanie etapu zwanego planowaniem lub tworzeniem strategii informatyzacji banku. Etap ten jest środkiem pomocniczym do określenia ostatecznej polityki banku w kwestii zaopatrywania w informacje i automatyzacji operacji bankowych, definiowania przyszłej architektury banku zawierającej wdrożony już system oraz ustalenia planu realizacji, czyli organizacji wdrożenia informatycznego systemu bankowego.

W rezultacie tego etapu powinna zostać zdefiniowana struktura informacyjna stanowiąca stabilny punkt wyjścia do wyboru systemu i jego wdrożenia w banku.

W ramach realizacji ww. etapu, po dokonaniu analizy polityki banku i wymagań informacyjnych postawionych przez kierownictwo, winien być opracowany w banku plan zaopatrywania w informacje, zawierający opis relacji pomiędzy poszczególnymi elementami gospodarowania zasobami informacji (sieć przepływu informacji, warunki brzegowe, cele, algorytmy powiązań, relacje pomiędzy zbiorami informacji - bazami danych).

Na podstawie tego planu winny być stworzone 4 warstwy strategii informatycznej banku:

(a) Warstwa informacji. Definiuje ona podstawowe funkcje banku oraz związane z nimi jednostki (komórki) organizacyjne. W wyniku uszczegółowienia tworzony jest model (sieć) przepływu informacji w banku. Ta warstwa umożliwia ustalenie priorytetów rozwoju dla poszczególnych działów (sfer) działania banku.

(b) Warstwa systemu. Globalny obraz systemów informatycznych oraz baz danych, które muszą być zbudowane w celu sprostania potrzebom informacyjnym (patrz punkt a). Stanowić może ona w przyszłości podstawę do analiz i rozwoju wzajemnie współzależnych systemów i baz danych (jest to bardzo ważne przy przyszłościowym rozwoju i modyfikacji systemu).

(c) Warstwa techniczna. Określa pożądane warunki techniczne dla wspierania warstw informacji oraz tworzy bazę dla alternatywnych rozwiązań i wprowadzania nowych technologii, a także służy przy decydowaniu o zakupie sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń telekomunikacyjnych. Warstwa ta powstaje w oparciu o warstwę systemu i na podstawie analizy dotychczasowej bazy technicznej (komputerowej) istniejącej w banku.

(d) Warstwa organizacji. Stanowi ona podstawę dla zbudowania nowej organizacji banku i struktury zarządzania z uwzględnieniem wszystkich trzech poprzednich architektur. Szczególnie należy w niej uwzględnić podział zadań pomiędzy użytkowników a specjalistów informatyków oraz rolę kierownictwa w procesie przepływu informacji, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zwraca się uwagę na niezwykle ważne uwzględnienie w organizacji banku roli klientów i nadrzędności jakości ich obsługi.

Mając ustalone cztery ww. warstwy można przystąpić do ostatecznego określenia projektu (sposobu i zasad) informatyzacji banku. Samo tworzenie projektu strategii informatyzacji banku winno przebiegać w następujących fazach:

  • projekt wstępny

  • analiza istniejących planów, strategii i linii kierowniczych

  • ustalenie wymogów banku w stosunku do przepływu informacji

  • określenie czterech wymienionych warstw

  • ostateczne ustalenie strategii informatyzacji banku oraz planów działania (czas przebiegu tego procesu szacuje się na 4-8 miesięcy w zależności od możliwości kadrowych banku).
Następnym etapem działania jest ustalenie pełnej, ostatecznej struktury informacyjnej banku, której podstawowym składnikiem jest (o czym powiedziano wcześniej) strategia informatyzacji. Dopiero w tym momencie można przystąpić do wyboru komputerowego systemu bankowego oraz określenia przygotowania organizacyjnego jego wdrożenia w banku. Główne zasady selekcji systemu stanowią oczywiście osobne zagadnienie. Wcześniej czy później, kierownictwo banku zetknie się z problemem kto ma opracowywać strategię komputeryzacji i jaka powinna być w tym rola firm konsultingowych i wdrożeniowych.

Materiały "Strategia informatyzacji banku", "Kryteria doboru systemu bankowego" oraz "Współczesne trendy w informatyce bankowej" opracowali: Zbigniew Dziarnowski, Elżbieta Kopycka, Anna Łącka i Władysława Strzelecka. Autorzy są pracownikami dużych polskich banków, mieszkają w Warszawie.


TOP 200