Stoważyszenie użytkowników Systemów Inżynierskich

Z inicjatywy Bogusława Dziarnowskiego Pełnomocnika Ministra Przemysłu i Handlu organizowane jest Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Inżynierskich - SUSI. W skład SUSI mają wchodzić osoby prawne (firmy, instytucje) oraz osoby fizyczne, które w swojej działalności korzystają z informatycznych systemów inżynierskich (sprzęt, oprogramowanie, bazy danych, urządzenia oraz systemy łączności, automatyki i sterowania) bądź też są ich producentami lub dostawcami. Stowarzyszenie będzie miało zasięg ogólnokrajowy i składać się będzie z powoływanych przez zarząd komitetów, zespołów problemowych i innych jednostek organizacyjnych.

Z inicjatywy Bogusława Dziarnowskiego Pełnomocnika Ministra Przemysłu i Handlu organizowane jest Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Inżynierskich - SUSI.

W skład SUSI mają wchodzić osoby prawne (firmy, instytucje) oraz osoby fizyczne, które w swojej działalności korzystają z informatycznych systemów inżynierskich (sprzęt, oprogramowanie, bazy danych, urządzenia oraz systemy łączności, automatyki i sterowania) bądź też są ich producentami lub dostawcami. Stowarzyszenie będzie miało zasięg ogólnokrajowy i składać się będzie z powoływanych przez zarząd komitetów, zespołów problemowych i innych jednostek organizacyjnych.

Opracowany Statut przyszłego Stowarzyszenia wśród celów SUSI wymienia na pierwszym miejscu popularyzację tematyki związanej z Systemami Inżynierskimi oraz wspólną politykę wobec producentów i dostawców Systemów Inżynierskich w zakresie poprawy warunków oferty rynkowej i jej realizacji.

Kolejne zamierzenia to m.in. podejmowanie przedsięwzięć w zakresie nowych technologii informatycznych i ich zastosowań oraz kroki na rzecz zgodności norm, standardów i rozwiązań w celu gwarantowania otwartości, spójności i kompatybilności technologicznej, informacyjnej i językowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa zasobów informatycznych.

Dalsze, wymieniane w statucie przyszłego Stowarzyszenia cele to: inicjowanie działań legislacyjnych i normalizacyjnych w sferze zainteresowań SUSI, rozpowszechnianie właściwych metod projektowania i organizacji przedsięwzięć informatycznych, czuwanie nad prawidłową (merytorycznie i etycznie) realizacją procedur przetargowych oraz rozwiązywanie sporów między członkami Stowarzyszenia na drodze arbitrażu koleżeńskiego.

Stowarzyszenie ma realizować swoje cele poprzez organizację spotkań, seminariów, sympozjów, ma współpracować z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granicą a także z podobnymi Stowarzyszeniami na świecie. SUSI będzie chciało mieć wpływ na organizację praktyk i wyjazdów naukowych dla swoich członków oraz będzie zabiegało o tworzenie fundacji i stypendiów w obszarach swoich zainteresowań.

Poza tym Stowarzyszenie będzie wspierało rozwój sieci teleinformatycznej w Polsce, konsultowało i opiniowało systemy inżynierskie powstające w kraju i - co jest warte podkreślenia - ułatwiało wymianę informacji i doświadczeń w środowisku zawodowym.

W planach Stowarzyszenia jest ponadto udzielanie konsultacji i porad dla swoich członków, wydawanie własnych certyfikatów i znaków, prowadzenie bazy danych zawierających informację nt. użytkowników, producentów, dostawców, oferowanych rozwiązań, produktów, systemów oraz rejestru firm nie wywiązujących się z zobowiązań kontraktowych. Dodatkowo planuje się prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej oraz bieżącą analizę rynku.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wysłano ponad sto zaproszeń do współpracy w organizowaniu Stowarzyszenia z czego znaczna większość została życzliwie przyjęta przez adresatów. Walne zgromadzenie na którym SUSI ma się ukonstytuować odbędzie się pod koniec września br.


TOP 200