Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Elastyczność na nowe wyzwania

Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej

Model zabezpieczenia zasilania za pomocą standardowych elementów – architektura zasilania

Złożona ze standaryzowanych modułowych elementów infrastruktura fizyczna daje wiele korzyści we wdrażaniu i eksploatacji centrum danych. Mogą być one jeszcze większe, jeżeli zostanie wdrożona taka sama lub podobna infrastruktura we wszystkich obiektach danej organizacji (czyli standaryzacją zostanie objęte nie tylko pojedyncze centrum danych, lecz również pozostałe znajdujące się w systemie). Dzięki tworzeniu centrów danych opartych na jednolitych modelach i standardach, można w pełni wykorzystać potencjał standaryzacji, usprawniając procesy projektowania, instalowania, eksploatacji i konserwacji. Kompleksowa standaryzacja zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów obsługi i ogranicza koszty związane z eksploatacją. Zwiększa zaś zdolności adaptacyjne do zmian.

Coraz popularniejsza staje się wirtualizacja serwerów, której jednym z celów jest optymalizacja wykorzystania powierzchni pomieszczeń serwerowych. Skutkiem wirtualizacji jest zmniejszenie fizycznej liczby serwerów w centrum danych przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ich wykorzystania oraz gęstości mocy. Stawia to przed infrastrukturą fizyczną nowe wyzwania związane z adaptacją do szybkich zmian, co jest możliwe do osiągnięcia, dzięki stosowaniu standaryzowanych modułowych elementów konstrukcyjnych.

Znormalizowana i zintegrowana infrastruktura fizyczna pozwala na zwiększenie adaptacyjności i dostępności systemu teleinformatycznego w sytuacji, gdy podlega on częstym zmianom. Systemy zbudowane na podstawie standardowych elementów można bowiem elastycznie dostosować do zmieniających się wymagań, eliminując koszty związane z przebudową.

Standaryzacja i modułowość w infrastrukturze fizycznej


TOP 200