Standard 802.11v ułatwia zarządzanie WLAN

Nierówne rozproszenie klientów bezprzewodowych w punktach dostępowych prowadzi zazwyczaj do nadmiernego przeciążenia sieci i stwarza problemy z dostępem.

Nierówne rozproszenie klientów bezprzewodowych w punktach dostępowych prowadzi zazwyczaj do nadmiernego przeciążenia sieci i stwarza problemy z dostępem.

We wdrożeniach sieci 802.11 klasy enterprise zarządzanie jest ograniczone do takiej infrastruktury, jak przełączniki WLAN i punkty dostępowe. Administratorzy sieci mają niewielki zakres kontroli nad bezprzewodowymi urządzeniami klienckimi - laptopami, PDA czy telefonami bezprzewodowymi.

Proponowany standard IEEE 802.11v ma zapewnić mechanizmy upraszczające zarządzanie siecią bezprzewodową. Standard ten definiuje procedury sterowania infrastrukturą bezprzewodową i może kontrolować kluczowe parametry adapterów klientów bezprzewodowych, takie jak identyfikacja, do jakiej sieci i w jakim punkcie dostępowym jest on podłączony.

Sterowanie klientem bezprzewodowym, wybór sieci, jej optymalizacja oraz otrzymywanie statystyk i monitorowanie, to główne funkcje proponowane w 802.11v.

Standard 802.11v ułatwia zarządzanie WLAN

Jak działa 802.11v

Sterowanie klientem bezprzewodowym obejmuje kilka aspektów. Rozkładanie obciążeń ma rozpraszać klienty bezprzewodowe między punktami dostępowymi, uwzględniając obciążenie AP. Dzisiaj jest to osiągane drogą odmowy przyłączania do przeciążonego punktu dostępowego kolejnych klientów lub poprzez zakończenie w takim punkcie istniejących sesji. Jednak takie działania mogą zakłócać istotne sesje klienta bezprzewodowego. Standard 802.11v przewiduje transparentne dla użytkownika rozkładanie obciążeń, kierujące klienty do punktów dostępowych z dostępnym pasmem i zasobami.

Według standardu 802.11 urządzenie klienckie łączy się z siecią identyfikowaną przez SSID (Service Set Identifier). Brak jest mechanizmów do automatycznego informowania urządzenia klienckiego o tym, do jakiej sieci powinien się podłączać bez ręcznego konfigurowania urządzenia w zakresie SSID i referencji bezpieczeństwa. Proponowane w 802.11v mechanizmy pozwolą na bezpieczne skonfigurowanie klienta z poziomu infrastruktury. Powinno to w istotny sposób skrócić czas wdrożenia sieci bezprzewodowych dużej skali.

W tej specyfikacji ma być także uwzględniony schemat, który powinien znacząco wpływać na żywotność baterii w urządzeniach klienckich. Każda sieć lokalna jest obciążona ruchem związanym z zarządzaniem. W standardzie 802.11v ma znaleźć się propozycja minimalizująca taki ruch.

Specyfikacja 802.11v definiuje kilka typów SNMP MIB (Management Information Base) dla kontroli i zapewnienia różnych atrybutów strony klienckiej, takich jak operacyjna szybkość przesyłania danych i schematy zarządzania zasilaniem. Obowiązująca dzisiaj specyfikacja 802.11 nie zapewnia funkcjonalności niezbędnej do bezprzewodowej kontroli MIB z infrastruktury sieciowej. Standard 802.11v ma zapewniać mechanizm kontroli MIB również po stronie klienckiej i uproszczone konfigurowanie klienta.

Większa część obsługi 802.11v może być wprowadzana w postaci oprogramowania - dla nowych produktów i jako uaktualnianie dla istniejącego osprzętu WLAN. Jednak aby standard był efektywny, musi być obsługiwany po stronie klienckiej (karty WLAN i adaptery) i w infrastrukturze (punkty dostępowe i przełączniki WLAN).

Standard może przyspieszyć rozwój sieci bezprzewodowych w przedsiębiorstwach, ponieważ w istotny sposób polepszy kontrolę nad siecią i zwiększy zakres zarządzania. Prace nad standardem rozpoczęto na początku ub.r., a ich sfinalizowanie przewiduje się na początek 2008 r. Wczesne wdrożenia 802.11v pojawią się prawdopodobnie w 2007 r.


TOP 200