Środowisko przetwarzania rozproszonego i Adabas

Przetwarzanie rozproszone, zwane często przetwarzaniem klient/serwer, odgrywa coraz większą rolę w przedsiębiorstwach. Wynika to częściowo z chęci wykorzystania mocy obliczeniowych posiadanych komputerów osobistych, w celu uzyskania efektownej prezentacji danych, a także z konieczności dostępu do danych, zgromadzonych w różnych formatach, na różnym sprzęcie - dużych komputerach, serwerach pracujących pod Unixem lub w sieciach lokalnych.

Przetwarzanie rozproszone, zwane często przetwarzaniem klient/serwer, odgrywa coraz większą rolę w przedsiębiorstwach. Wynika to częściowo z chęci wykorzystania mocy obliczeniowych posiadanych komputerów osobistych, w celu uzyskania efektownej prezentacji danych, a także z konieczności dostępu do danych, zgromadzonych w różnych formatach, na różnym sprzęcie - dużych komputerach, serwerach pracujących pod Unixem lub w sieciach lokalnych.

Produkty ENTIRE

Jest to rodzina produktów określanych umownym mianem middleware, a więc tej pośredniej warstwy oprogramowania, przeznaczonej do realizacji komunikacji między stacjami roboczymi (klientami) a serwerami bazy za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych. Rodzina jest przeznaczona dla komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Unix, chociaż integruje także składnice baz danych na dużych komputerach IBM i stacje robocze Windows.

Komunikację między różnymi częściami aplikacji w środowisku klient/serwer realizuje się przy użyciu standardowego mechanizmu Remote Procedure Call (RPC). Mechanizm pozwala na realizację prostego modelu klient/serwer. Bardziej złożony model współpracy stacji (serwerów) równorzędnych (peer-to-peer) realizuje się przy użyciu technik przekazywania komunikatów. Służy on do propagacji transakcji między serwerami bazy i synchronizacji ich zawartości.

W skład zestawu ENTIRE wchodzi podstawowy moduł komunikacyjny ENTIRE NETýWORK, wykorzystywany głównie do komunikacji w sieciach lokalnych i unixowych, specjalistyczny program oraz ENTIRE APPC Server, przeznaczony do współpracy z produktami firmy IBM, zgodnymi z SAA.

Różne modele współpracy klient/serwer

Rozdział funkcji realizowanych przez aplikację na część wykonywaną przez serwer aplikacji (bazy danych) a część wykonywaną przez stację roboczą klienta, może przebiegać w różny sposób.

* Rozproszona prezentacja polega na tym, że całość obsługi bazy danych, program obsługi aplikacji i program prezentacji wykonują w serwerze. Taki model często dominuje w środowiskach z terminalami znakowymi i jedynie z trudem może być uznany za realizację modelu klient/serwer.

* Zdalna prezentacja polega na tym, że na inteligentnym terminalu lub komputerze PC wykonuje się cały kod związany z prezentacją (obsługa okien, przyjęcie i wstępna obróbka danych wprowadzanych z klawiatury). Reszta aplikacji jest wykonywana na serwerze.

* Rozproszone funkcje. Część funkcji przetwarzania danych wykonywana jest w serwerze, część w stacji roboczej; całość obsługi prezentacji realizuje stacja robocza.

* Zdalne przetwarzanie danych. Jedynie obsługa bazy danych jest realizowana przez serwer bazy. Pozostałe funkcje, a więc obsługa prezentacji i całość przetwarzania danych są realizowane w stacji roboczej.

* Rozproszone zarządzanie danymi. Serwer danych przekazuje część funkcji zarządzania danymi do stacji roboczej, która realizuje też część prezentacyjną i całość przetwarzania danych.

Narzędzia z rodziny ENTIRE pozwalają na realizację dowolnego z tych modeli przetwarzania klient/serwer.

ENTIRE NET-WORK

Jest to program komunikacyjny, umożliwiający komunikację między częścią klienta a częścią serwera aplikacji za pośrednictwem różnych protokołów komunikacyjnych: TCP/IP, LU6.2 (realizuje dostęp do dużych komputerów IBM) oraz zgodnych z modelami OSI i GOSIP. Przekazuje on informacje między węzłami niejednorodnej sieci komputerowej w sposób niewidoczny dla użytkownika końcowego. ENTIRE NET-WORK może także przekazywać komunikaty między serwerami baz danych w sieciach.

ENTIRE Transaction Propagator

W środowisku przetwarzania rozproszonego ważna jest możliwość replikacji bazy na różnych serwerach. Nie tylko przyspiesza to wykonywanie transakcji, gdyż wykonywane są one na najbliższej kopii bazy (a dopiero później propagowane do miejsca ich pochodzenia) ale także stanowi element zabezpieczający przed utratą danych. Jest to także jedna z metod zabezpieczenia przed wykonaniem niekompletnych transakcji i utratą spójności bazy. Stanowi metodę konkurencyjną w stosunku do dwufazowego blokowania transakcji (two-phase commit).

ENTIRE Transaction Propagator propaguje kopie bazy do odległych lokalizacji częściowo asynchronicznie - centralne uaktualnienie bazy jest propagowane do odległych lokalizacji asynchronicznie. Istnieje możliwość propagacji części lub całości bazy do innych serwerów oraz replikacji transakcji między różnymi lokalizacjami. Transakcje propagowane są na zasadzie "zapamiętaj, potem prześlij", nie ma więc obawy o brak dostępu do danych z powodu chwilowej niedostępności zdalnego serwera danych.

Middleware ENTIRE

* Chroni aplikację przed złożonością protokołów komunikacyjnych.

* Transport i usługi komunikacyjne poprzez różne sieci.

* Rozwiązanie dla rozproszenia danych i rozproszonego przetwarzania.

* Szeroki wybór modeli przetwarzania rozproszonego klient/serwer.


TOP 200