Środowisko RAD według Sybase

Największą zaletą PowerBuilder 7 jest wygodny obiektowy język 4GL.

Największą zaletą PowerBuilder 7 jest wygodny obiektowy język 4GL.

PowerBuilder 7 to najnowsza wersja pakietu RAD firmy Sybase. Największą zmianą widoczną już po uruchomieniu PowerBuilder 7 jest brak modalnych okien dialogowych w interfejsie IDE. Tak jak w narzędziach innych producentów, wszystkie okna mogą być dowolnie rozmieszczane na ekranie i zmiana zawartoś-ci jednego widoku powoduje automatyczne aktualizowanie zawartości pozostałych okien. PowerBuilder pozwala także, by jednym z widoków był działający element tworzonej aplikacji. Przykładowo, okno DataWindow, prezentujące raport, może wyświetlać zarówno miejsce do projektowania, jak i podgląd rzeczywistych danych pobieranych z serwera. W znacznym stopniu upraszcza to formatowanie raportu, ponieważ zawsze wiadomo, czy wszyst- kie pola mają odpowiednią szerokość itp.

PowerBuilder 7 oferuje również znacznie więcej gotowych kreatorów niż poprzednie wersje tego pakietu. Po urucho- mieniu środowiska IDE, można wybrać jeden z wzorców do tworzenia aplikacji lub komponentu. Następnie, gdy zachodzi potrzeba np. dodania nowej klasy czy okna, można wybrać odpowiedni kreator, który automatycznie wykona większość żmudnych operacji. Dzięki niemu np. za pomocą myszy możliwe jest przygotowanie raportu przestawnego, szkieletu komponentu COM czy wykresu. W większości formatowanie można wykonać niemal automatycznie po wybraniu odpowiedniego stylu.

W PB7 wbudowano narzędzia do wygodnego manipulowania bazami danych. Nie przerywając pracy z PB7, można tworzyć tabele, widoki, indeksy oraz wykonywać niektóre operacje administracyjne.

Komponenty dziedziczone

Ciekawym rozwiązaniem jest "dziedziczenie wizualne" projektowanych komponentów. Istnieje możliwość zdefiniowania ogólnej "klasy" okna, z określonym formatowaniem oraz kontrolkami, a następnie utwo- rzenia okien potomnych, któ- re część ustawień pobierają z obiektów nadrzędnych. Przydatne przy pracach nad aplikacjami jest okno To Do List, w którym programista umieszcza listę zadań do wykonania w późniejszym terminie. Z listy tej korzystają także niektóre kreatory, umieszczając tam informacje, np. jakie działa- nia należy wykonać, by dokończyć tworzenie szkieletu komponentu. PB7 współpracuje też z narzędziami do kontroli wersji (w pakiet wbudowano ObjectCycle, dostępne są także interfejsy do PVCS oraz ObjectManager).

Zaletą PowerBuildera jest wygodny język programowa-nia wysokiego poziomu (typu 4GL). Pozwala on programiś- cie pisać kod na dość wysokim poziomie abstrakcji. Dzięki temu możliwe jest szybkie pisanie programów i komponentów. Ich wadą jest wolne działanie.

Jako zaletę PowerBuildera należy wymienić także to, że np. projektowany interfejs może być przenoszony między platformami. W podobny sposób można definiować okno dla użytkownika systemu Unix i Windows. Większość elementów będzie działać w obu systemach (oczywiście programista może także odwoływać się do API konkretnego systemu).

Śledzone komponenty

DataWindow w wersji 7 korzysta z procedur wbudowanych do aktualizacji bazy danych, co eliminuje konieczność korzystania z aktualizowalnych . Drugą ważną zmianą jest możliwość tworze- nia DataWindow jako kontrolek ActiveX, przeznaczonych do umieszczania na stronach WWW. Programista może skorzystać ze zmodyfikowanej wersji komponentu, która tworzy odpowiedni raport w postaci czystego HTML. Aby z niego skorzystać, konieczne jest umieszczenie na serwerze internetowym specjalnego komponentu Jaguar CTS lub Microsoft COM+. Specjalny (generowany automatycznie) skrypt na stronie tworzy instancję obiektu, która odpowiada za utworzenie właściwych danych.

W wersji PowerBuilder 7.0 Enterprise na platformie Win32 można korzystać z połączenia ze źródłem danych OLEDB. Dostępny jest także nowy interfejs SYJ do komunikacji z kla-sami PowerBuilder, działającymi jako komponenty Jaguar. Migrację danych między różnymi źródłami danych umożli-wia komponent Data PipeLine. Wykonuje on automatycznie konwersję danych, a jego konfigurowanie sprowadza się do ustawienia relacji (odwzorowania) pomiędzy polami. Komponent Data PipeLine jest wygodnym elementem przy two-rzeniu niestandar- dowych replikacji. Umożliwia także przy-gotowywanie danych do złożonych raportów. Istotne jest to, że PowerBuilder pozwala, by jedna aplikacja komunikowała się przy użyciu inter-fejsów ODBC, JDBC, OLEDB, a także własnych mechanizmów PB7, zoptymalizowanych pod konkretne serwery bazo-danowe.

PowerBuilder, oprócz klasycznych aplikacji klient/ serwer, pozwala także na tworzenie komponentów - przeznaczonych dla Jaguar CTS i COM - działających w środowisku MTS/COM+. Z punktu widzenia programisty tworzenie obiektów COM/Jaguar nie różni się od tworzenia obiektów PB. Specjalny mechanizm Component Factory przekształca rodzime obiekty PB do formatu JavaBeans, CORBA czy COM/ DCOM. Jeżeli obiekty mają być instalowane na Sybase Enterprise Application Server, to instalacja polega na wybraniu odpowiedniej opcji z menu. Istnieje możliwość określenia, by po każdorazowej kompilacji projektu, komponent automatycznie był rejestrowany w serwerze aplikacyjnym.

Jednak niekoniecznie trzeba przekształcać istniejące aplikacje C/S i dostosowywać je do architektury n-warstwowej. Ciekawym rozwiązaniem jest PowerBuilder Web Deployment Kit, który pozwala przechwytywać odwołania do API PB lub Win32 i przesyłać je pomiędzy zdalnym serwerem "aplikacyjnym" a komputerem, na którym pracuje aplikacja "kliencka", napisana w PowerBuilder. W ten sposób warstwa obsługi logiki została przeniesiona na serwer, natomiast aplikacji nie trzeba poddawać jakimkolwiek zmianom. Kosztem niewielkiego zwiększenia ruchu w sieci WDK pozwala stworzyć z gotowej aplikacji C/S aplikację trójwarstwową.

PB7 wprowadził możliwość zdalnego śledzenia działania aplikacji. Mechanizm ten można wykorzystywać do śledzenia komponentów Jaguar, napisanych w PowerBuilder, albo do dokładnego monitorowania aplikacji podzielonej przy użyciu WDK. Oprócz klasycznego debuggera, w pakiecie znajduje się także profiler, dzięki któremu można wykryć wąskie gardła aplikacji.

W tyle za konkurencją

Nie sposób oprzeć się wraże-niu, że rozwiązania Sybase w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji nie nadążają za najnowszymi ten-dencjami w narzędziach RAD. Elementy, które pojawiają się w wersji 7 PowerBuilder, już dawno były dostępne w JBuilder, Visual Basic czy innych popularnych pakietach. Jednak PowerBuilder ma ogromną zaletę w postaci wygodnego, obiektowego języka programowania 4GL, w którym można zwięźle zapisywać standardowe operacje, jakie są wykonywane w aplikacjach bazodanowych.


TOP 200