Śląsk najbardziej atrakcyjny dla inwestorów

Śląskie, dolnośląskie i mazowieckie - to najbardziej atrakcyjne dla inwestorów regiony w Polsce. Tak wynika z tegorocznego raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów" opublikowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Autorzy raportu brali w ocenie pod uwagę takie czynniki jak: infrastruktura drogowa, rozwój gospodarczy, rynek zbytu, zasoby i koszty pracy, poziom ogólnego bezpieczeństwa oraz aktywność w przyciąganiu inwestorów.

Podobnie jak w poprzednich latach, na pierwszym miejscu znalazło się województwo śląskie. Zdecydowała o tym dostępność wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta gospodarka i rynek zbytu oraz w miarę dobre połączenia drogowe. Znajdujący się na drugim miejscu region dolnośląski ma, w opinii badaczy, wysoko rozwiniętą gospodarkę, ale przeciętną dostępność transportową oraz przeciętne zasoby i koszty pracy. Województwo mazowieckie, natomiast, to region o największej chłonności rynku zbytu, dobrze rozwiniętej gospodarce i wysokiej aktywności wobec inwestorów oraz przeciętnej dostępności komunikacyjnej.

W kategorii podregionów na pierwszym miejscu znalazł się podregion warszawski. Zadedycowały o tym m.in.: dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, najbardziej chłonny w Polsce rynek zbytu oraz dobra dostępność transportowa.


TOP 200