Sieci wielousługowe

Ericsson

Integralną część strategii sieciowej Ericssona stanowi platforma komunikacyjna ENGINE - obejmująca systemy komutacyjne, bramy medialne MGW, systemy dostępowe, serwery komunikacyjne i systemy zarządzania. Platforma o typowych cechach sieci Softswitch umożliwia migrację usług z komutacją kanałów do wielousługowej sieci pakietowej o multimedialnym charakterze transmitowanych danych, opierając się na jednolitej sieci w technologii ATM lub IP/ATM.

Struktura sieci ENGINE składa się z serwera telefonicznego TeS (Telephony Server) sterującego połączeniami telefonicznymi w sieci szkieletowej oraz wielu bram medialnych klasy MGW określanych jako AXD 301, zbudowanych jako przełączniki ATM kontrolujące transmisję pakietową. Pojedynczy węzeł AXD 301 można skalować w zakresie przepływności od 10 Gb/s do 2,5 Tb/s. W lokalizacjach o mniejszym ruchu można stosować również zubożoną wersję przełącznika AXD 303 o przepływności do 3,5 Gb/s. Istota koncepcji rozwiązania ENGINE skupia się wokół serwerów usługowych warstwy aplikacji TeS, które kontrolują sygnalizację wywołań telefonicznych, realizację połączeń głosowych, usług sieci PSTN/ISDN oraz funkcje sieci IN.

Lucent Technologies

Brama dostępowa Lucent Technologies

Brama dostępowa Lucent Technologies

Operatorom telekomunikacyjnym do tworzenia sieci NGN Lucent Technologies oferuje platformę Softswitch. Pełni ona też funkcję łącznika między siecią pakietową IP/ATM a klasyczną siecią komutowaną wykonaną w technologii TDM. Architektura NGN Lucenta zapewnia kontrolę i zarządzanie jakością w sieci IP w każdej warstwie, kluczowa zaś rola w tym miejscu przypada ruterom usługowym SpringTide IPSS (SpringTide 7000), pełniącym funkcje ruterów brzegowych obsługujących styk z siecią MPLS. Stanowią one platformę, na której implementuje się zaawansowane usługi IP (IP VPN, IPsec, zarządzanie adresowaniem, zarządzanie pasmem, zdalny dostęp, zapory ogniowe, inne). Z ich pomocą można kontrolować wymagany poziom QoS, indywidualnie dla konkretnego użytkownika i każdej aplikacji. sieci.

W warstwie dostępowej wsparcie dla operatorów usług szerokopasmowych klasy xDSL stanowi platforma Stinger, umożliwiająca przekaz sygnału telewizyjnego w postaci strumieni IP. Podobne funkcje w światłowodowej sieci brzegowej spełnia rozbudowana rodzina koncentratorów dostępowych AnyMedia, świadcząc wąskopasmowe i szerokopasmowe usługi przez sieci optyczne FITL.

Do tworzenia szkieletowych sieci operatora Lucent udostępnia serię wielousługowych przełączników szkieletowych TMX-880 (MPLS Core Switch), pełniących rolę ruterów szkieletowych i świadczących usługi ATM i FR przez sieć MPLS. Stanowią one trzon sieci szkieletowej dla transportu IP i świadczą usługi oparte na tym protokole, a ponadto zapewniają wymaganą jakość obsługi QoS stawianą sieciom ATM (ATM QoS DiffServ). Przełączniki te umożliwiają tworzenie zintegrowanych szkieletowych sieci transportowych, zarówno pod kątem technologii (MPLS, IP, ATM, Frame Relay), jak i rodzaju przenoszonych informacji (dane, głos i wideo).

Niedawno wprowadzono wielousługowe rutery dostępowe IP Access Point (300, 600 i 1500), umożliwiające zarządzanie pasmem transmisyjnym z utrzymaniem gwarantowanej jakości (QoS), wyposażone w funkcje potrzebne do budowy wirtualnych sieci prywatnych VPN oraz aplikacje kampusowe z mobilnymi usługami IP.

Jako uniwersalne bramy dostępowe i serwery zdalnego dostępu Lucent dostarcza urządzenia z rodziny MAX (TNT) oraz APX (1000, 8000, 8100), a także wielousługowe bramy medialne typu PSAX 2300 - zapewniające konwersję protokołów z tradycyjnego protokołu TDM na IP lub z sieci TDM na ATM. Zupełnie niedawno Lucent rozszerzył rodzinę wielousługowych urządzeń PacketStar o silne przełączniki brzegowo-dostępowe PSAX 4500, stanowiące w rzeczywistości uniwersalne bramy medialne MMGW (Multiservice Media Gateway), a także bramę dostępową iMerge dla telefonii głosowej IP Centrex.

Nokia

Nokia oferuje własną wielousługową platformę dostępu do sieci Nokia D500 Multiservice Access Point, która umożliwia operatorom łączności komórkowej uruchamianie usług głosowych oraz szerokopasmowy przekaz obrazu i danych. Za jej pośrednictwem operatorzy mogą elastycznie przechodzić od obecnego modelu usług, wykorzystującego wyłącznie szybki dostęp do Internetu, do bardziej rozbudowanego modelu wielousługowego przy użyciu protokołów IP. W ostatecznym rozrachunku standard ten ma udostępniać personalizację usług szerokopasmowych przeznaczonych dla użytkowników końcowych, jedynie za pośrednictwem protokołu IP. Dla sieci bezprzewodowych Nokia opracowuje kolejną wielousługową strategię klasy operatorskiej Nokia FlexiFamily, stanowiącą podstawę tanich systemów All-IP. Pierwszymi platformami tej serii, które zaczynają dopiero trafiać na rynek, są otwarte rozwiązania Nokia FlexiServer i Nokia FlexiGate.


TOP 200