Sieci następnej generacji w Polsce Wschodniej

W ramach regionalnych programów operacyjnych i Programu Rozwój Polski Wschodniej na inwestycje związane z rozwojem fizycznej infrastruktury sieciowej planuje się wydatkować ok. 1 mld euro.

Wydaje się to wprawdzie sporą kwotą, ale wobec niedoborów infrastruktury i wyzwań związanych z światowym rynkiem wystarczy tylko na działania wstępnie stymulujące inwestycje, które w przyszłości będzie ponosił sektor prywatny.

Guido Acchioni z Komisji Europejskiej i George Hall, który administruje niedawno powstałym portalem www.broadband-europa.eu, prezentowali tendencje w polityce unijnej, które coraz wyraźniej kierują użycie środków publicznych na wsparcie rozwoju sieci następnej generacji NGN, zmieniając dotychczasowe nieco konserwatywne podejście do problematyki cyfrowego włączenia osób, które nie mogą korzystają z Internetu.

Kontynuując założenia Strategii Lizbońskiej zachowanie konkurencyjności Europy wobec innych wysokorozwiniętych regionów świata, wymaga zapewnienie wszystkim obywatelom szybkich szerokopasmowych połączeń z zasobami informacyjnymi dostępnymi w sieci. Zakłada się, że nowe sieci dostępowe, oferować usługi głosowe w oparciu o platformę IP, równocześnie dając możliwość korzystania z interaktywnych usług audiowizualnych IPTV, wymiany plików.

Latem tego roku zostaną opublikowane zalecenia Komisji Europejskiej na temat NGN, a we wrześniu projekt decyzji w sprawie wskaźników jakościowych dla dostępu szerokopasmowego w oparciu o czynniki ekonomiczne: pokrycie, konkurencja, ceny, prędkość, umiejętność wykorzystania, przychody.


TOP 200