Serwis na autowezwanie

Device Relationship Management stanowi rozwinięcie idei CRM. W DRM miejsce klientów zajmują urządzenia.

Device Relationship Management stanowi rozwinięcie idei CRM. W DRM miejsce klientów zajmują urządzenia.

Serwis na autowezwanie

Device Relationship Management firmy Axeda

Firma Axeda (wcześniej eMation), istniejąca od 12 lat, specjalizuje się w oprogramowaniu do monitorowania pracy urządzeń kontrolowanych komputerowo. Najnowszy produkt określa mianem systemu DRM, czyli Device Relationship Management.

DRM dla producentów

System, opracowany przez amerykańską firmę, pozwala na zdalny dostęp do informacji zawartych w urządzeniach wyposażonych w mikroprocesory: drukarkach, kopiarkach, aparaturze medycznej, systemach klimatyzacji. Zdalna diagnostyka dla wielu przedsiębiorstw nie jest niczym nowym, ale tylko nieliczne potrafią monitorować pracę urządzeń w czasie rzeczywistym.

Jednym z modelowych przykładów wykorzystania systemu DRM jest monitorowanie przez producentów pracy urządzeń wykorzystywanych przez klientów, zarządzanie nimi i usuwanie awarii. Przykładowo, dla producenta drukarek zastosowanie DRM ułatwia kontrolowanie na bieżąco liczby kopii wykonanych przez klienta czy stanu zużycia toneru. Informacje o tym są automatycznie przekazywane do systemu zamówień i dostaw, co pozwala określić termin wymiany części lub czas dostawy papieru. Jednocześnie system rejestruje wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowościach w pracy drukarki.

"Wykorzystanie DRM przez producentów urządzeń to tylko jeden z przykładów zastosowań, choć najbardziej rozpowszechniony w Europie. Odbiorcami mogą być również elektrownie czy administratorzy inteligentnych budynków. DRM znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest częsta kontrola urządzeń" - mówi Maciej Kiela, odpowiedzialny za produkty Axeda w warszawskiej firmie Sabur.

Permanentna inwigilacja

System oferowany przez Axedę składa się z dwóch warstw: serwera Enterprise i powiązanych z nim aplikacji do zarządzania urządzeniami i całym systemem oraz niewielkich kilkusetkilobajtowych programów, instalowanych w monitorowanych urządzeniach.

Serwer stanowi centrum przetwarzania informacji gromadzonych w DRM. Najpierw jednak dane są przetwarzane przez tzw. agenty działające w urządzeniach. Zastosowanie ich uniezależnia pracę systemu od przerw w łączności między urządzeniami a serwerem. W przypadku utraty komunikacji dane archiwalne są przekazywane do serwera z chwilą ponownego nawiązania połączenia.

Wysyłanie do serwera jedynie przetworzonych informacji o stanie urządzeń nakłada mniejsze wymagania odnośnie do przepustowości łącza komunikacyjnego. Urządzenia, w zależności od ich rodzaju i potrzeb przedsiębiorstwa, mogą łączyć się z serwerem okresowo, np. za pośrednictwem przystawek GSM. Axeda podpisała w tym zakresie porozumienie o współpracy z Nokią.

Axeda oferuje kilka rodzajów agentów. Najprostsze, w postaci kodu dołączanego do istniejącego firmowego oprogramowania, pracują na pojedynczych urządzeniach, z których każde niezależnie łączy się z serwerem. Bardziej zaawansowane agenty, w formie specjalizowanych dołączanych do urządzeń, mogą być instalowane w sieci lokalnej. Komunikują się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem protokołu SNMP. Urządzenia nowo włączane do sieci lokalnej będą automatycznie wykrywane przez system.

Najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem instalowanym po stronie urządzeń jest Supervisor. To pakiet narzędzi składających się na zintegrowany system do zarządzania wieloma urządzeniami. Wchodzące w jego skład programy udostępniają na stacjach roboczych Windows NT pełną funkcjonalność standardów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) i HMI (Human Machine Interface). Narzędzia Supervisor umożliwiają również sterowanie urządzeniami przy wykorzystaniu standardowych języków programowania maszyn (IEC 61131-3).

Agent zadziałał

Jednym z priorytetów podczas tworzenia systemu było zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Axeda opracowała technologię komunikacji pomiędzy serwerem a urządzeniami znajdującymi się za firmowym firewallem. Sesja jest inicjowana przez oprogramowanie działające w urządzeniu, które łączy się z określonym przez administratora adresem IP, przyporządkowanym serwerowi Enterprise. Agenty są wyposażone w funkcje umożliwiające identyfikację poszczególnych urządzeń. Informacje do serwera są przesyłane za pośrednictwem protokołu HTTP i szyfrowane z wykorzystaniem standardu SSL.


TOP 200