Samo się zieleni

Pracownicy mają największy wpływ na uwzględnienie w działalności i strategiach europejskich kwestii ochrony środowiska - wynika z badania "Zrównoważone IT 2008", przeprowadzonego przez Vanson Bourne na zlecenie BEA.

Badanie pokazuje, kto z grona partnerów społecznych i interesariuszy firmy najmocniej wpływa na uwzględnienie w ich strategii i działalności aspektów ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiciele 23% przedsiębiorstw w Europie uważają, że na stworzenie "zielonego" programu w firmie największy wpływ mają pracownicy. Inne istotne grupy nacisku to instytucje rządowe (21% wskazań), obywatele (21%) oraz klienci (15%).

W badaniu udział wzięło 480 przedstawicieli firm z 12 krajów Europy Zachodniej. Uchwycono ciekawe różnice, zarówno pod względem czynników motywujących firmy do proekologicznej postawy, jak i podejmowanych środków. Wpływ pracowników na prowadzenie przez firmę działalności w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko jest największy w firmach skandynawskich (taki pogląd wyraża tam 37% ankietowanych). W Wielkiej Brytanii oraz Belgii największy wpływ na proekologiczny charakter firmy mają przepisy i działalność instytucji państwowych (odpowiednio 39% i 30%). Z kolei w Niemczech, najsilniejszy wpływ na proekologiczne zachowania firm mają klienci: uznało tak 21% ankietowanych reprezentantów firm.

Spośród firm uczestniczących w badaniu, 34% prowadzi pomiary poziomu emisji gazów cieplarnianych, a 22% planuje rozpoczęcie takich pomiarów w najbliższej przyszłości. 29% firm nie prowadzi i nie planuje prowadzenia takich pomiarów. Największe zainteresowanie takimi działaniami można zauważyć w Belgii (73% mierzy albo chce mierzyć swoje emisje), w Wielkiej Brytanii (70%) oraz we Francji i Włoszech (po 65%). Najmniejsze zainteresowanie zaobserwowano w Niemczech (32%) oraz w Holandii (38%).

Uwzględniające aspekty ochrony środowiska firmy w Europie koncentrują się najczęściej na recyklingu i zarządzania odpadami. To przejaw proekologicznej postawy w przypadku 61% firm. Dla blisko połowy firm praktyczny wymiar proekologicznych działań polega na poprawieniu wydajności zarządzania energią użytkową. Na liście priorytetów ekologicznych firmy często uwzględniają także zmniejszenie zużycia energii przez urządzenia informatyczne (46% firm), zmniejszenie liczby podróży (26%) oraz wprowadzenie bardziej przyjaznych środowisku usług i popieranie proekologicznych dostawców (24%).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200