Saba bez licencji Softbanku

Softbank w miniony piątek rozwiązał formalnie umowę dotyczącą sprzedaży oprogramowania Active Bank Retail zawartą ze spółką zależną Saba.

"W związku z tym, iż w okresie obowiązywania umowy doszło do istotnej zmiany stosunków gospodarczych na rynku, na którym z wykorzystaniem licencji prowadzona miała być podstawowa działalność spółki SABA, strony zgodziły się, że umowa przestaje obowiązywać z dniem 26 września 2003r., a udzielona na jej podstawie licencja wygasa w tym samym dniu." - informuje komunikat Softbanku.

Saba na mocy zawartej w 2001 r. umowy z Softbankiem miała sprzedawać oprogramowanie Active Bank Retail (dawniej Diamond) firmy Financial Objects. Współpraca nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Softbank już w 2002 r. dokonał rezerw w wysokości 17 mln zł z tytułu sprzedaży systemu ABR swojej spółce zależnej. Zadłużenie firmy Saba wobec Softbanku zostało zredukowane do 1,1 mln zł.

Zobacz również: