SYSTEM OKABLOWANIA AT&T SYSTIMAX PDS

W poprzednim numerze CW przedstawiliśmy Państwu skrótowo przegląd technologii LAN. Zaznaczyliśmy, że fundamentem każdej sieci LAN jest jej system okablowania. Systemy te stanowią obecnie odrębną dziedzinę specjalizacji produkcyjnej, wymagającej od producentów bardzo wysokiego poziomu technologicznego. Dla użytkownika system okablowania, to często poważny wydatek inwestycyjny; warto wiec zastanowić się nad wyborem takiego systemu.

W poprzednim numerze CW przedstawiliśmy Państwu skrótowo przegląd technologii LAN. Zaznaczyliśmy, że fundamentem każdej sieci LAN jest jej system okablowania. Systemy te stanowią obecnie odrębną dziedzinę specjalizacji produkcyjnej, wymagającej od producentów bardzo wysokiego poziomu technologicznego. Dla użytkownika system okablowania, to często poważny wydatek inwestycyjny; warto wiec zastanowić się nad wyborem takiego systemu.

Produkowanyo przez firmę AT&T i nazwany AT&T SYSTIMAX PDS, jest jednym z najnoowocześniejszych na świecie systemów okablowania. Przeznacza się go do okablowania różnego rodzaju sieci teletechnicznych, w tym sieci LAN. W dalszej części artykułu opiszemy właściwość tego systemu.

Firma AT&T pierwowzór dzisiejszego systemu okablowania wprowadziła w 1985 r. pod nazwą PDS. Po udoskonaleniach (m.in. wprowadzenie adaptera 369A, adaptera 353A i światłowodowego multiplexera 2730B) firma AT&T zmieniła w 1989r. nazwę systemu na: AT&T SYSTIMAX PDS.

Pod względem kosztów, system AT&T SYSTIMAX PDS jest konkurencyjny dla średnich i dużych instalacji LAN.

Do istotnych zalet systemu AT&T SYSTIMAX PDS należy zaliczyć:

1) uporządkowany i estetyczny sposób kablowania

2) elastyczność zezwalającą na wybór medium transmisyjnego

3) kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

4) zorientowanie na wykorzystanie kabla światłowodowego, istotne ze względu na rozszerzenia przyszłościowe

5) 15ýletnią gwarancję na komponenty pasywne systemu oraz 5- letnia gwarancja na cały system.

Dewizą AT&T jest najwyższa jakość produktów i usług. Ewidentnym przykładem jest system okablowania AT&T SYSTIMAX PDS. Sieci wykonywane w systemie AT&T Systimax PDS, przez autoryzowanych dealerów, mogą uzyskać 15-letnią gwarancję na komponenty pasywne i 5-letnią gwarancję, tzw. Connectivity Assurance Warranty, na cały system sieciowy" ý powiedział nam Piotr SKOLASIŃSKI, z firmy AT&T Telfa S.A.

Poza systemem AT&T SYSTIMAX PDS na świecie stosowane są inne systemy okablowania. Do najważniejszych należy zaliczyć: IBM Cabling System, Digital Equipment DECconnect System, Siemens ICCS, Northern Telecom IBDN Plan, Bull Cabling System.

Co to jest system AT&T SYSTIMAX PDS?

System AT&T SYSTIMAX PDS jest zintegrowanym strukturalnym systemem okablowania firmy AT&T. Umożliwia on przesyłanie danych, głosu, grafiki i wideo, a przede wszystkim komunikację w sieciach komputerowych LAN, zgodnych ze standardami IEEE.

Lokalna sieć komputerowa LAN jest siecią komunikacji danych, rrozprzestrzenioną na ograniczonym obszarze geograficznym. W przybliżeniu obejmuje część lub całą kondygnację jednego lub kilku sąsiadujących budynków.

Jednym z istotnych parametrów każdej technologii LAN jest jej topologia. Dwie topologie są obecnie szczególnie preferowane. Są to: Fizyczna Gwiazda/Logiczna Magistrala oraz Fizyczna Gwiazda/Logiczny Pierścień. Pierwsza z nich stosowana jest w sieci Ethernet 10 BASEýT, a druga w sieciach TokenýRing i FDDI. Wszystkie ww. typy sieci LAN można z powodzeniem budować na poodstawie okablowania zgodnego z systemem AT&T SYSTMAX PDS.

"Użytkownikom zamawiającym średnie i duże sieci LAN oferujemy i instalujemy przede wszystkim sieci działające na systemie okablowania AT&T SYSTMAX PDS, który jest systemem nowoczesnym, spełniającym wymagania standardów Ethernet, TokenýRing i FDDI oraz normy okablowania biurowców EIA/TIA568; system współpracuje ze sprzętem renomowanych firm, takich jak: IBM, HP, Compaq, 3Com" ý powiedział nam prezes ComputerLand Poland, Tomasz Sielicki.

Rozwiązanie kompleksowe

Od współczesnych instalacji kablowych wymaga się, by spełniały wiele różnych funkcji np. by służyły do przesyłania głosu (sieć telefoniczna), danych (sieć LAN), przesyłania obrazów z urządzeń faxowych, stacji graficznych i wideo.

Bardzo poważnym problemem jest stosowanie różnych rodzajów kabli, gniazd, wtyków i inn. komponentów, dla różnych typów sieci, np. kabel "cienki" Ethernet, kabel "gruby" Ethernet, kabel "IBM Type 1", "para skręcona" i odpowiadające im gniazda, wtyki oraz akcesoria. Taka różnorodność technologii w jednym budynku tworzy w praktyce "gąszcz" nieestetycznych okablowań, trudny do eksploatacji, rozszerzeń i modyfikacji. W systemie AT&T SYSTIMAX PDS problem ten rozwiązano całościowo poprzez zastosowanie ujednoliconych kabli i in. komponentów, praktycznie dla wszystkich typów sieci. Oznacza to, że budowa np. sieci telefonicznej lub/i sieci LAN odbywa się wg takich samych reguł i z użyciem takich samych komponentów.

Elastyczność

W systemie okablowania AT&T SYSTIMAX PDS użytkownik może wykorzystać dwa rodzaje medium transmisyjnego. Dla dużych szybkości przesyłania (kilkaset Mb/s) stosuje się kable światłowodowe (62,5/125 mikronów), a dla mniejszych szybkości (do 100 Mb/s) ý miedziane kable typu nieekranowana para skręcona (Unshielded Twisted Pair ýUTP). Innym, istotnym przejawem elestyczności jest to, że z okablowaniem AT&T SYSTIMAX PDS może pracować sprzęt różnych firm. System AT&T SYSTIMAX PDS ma w swoim asortymencie krosownice (przełącznice) zarówno do kabli miedzianych UTP, jak i kabli światłowodowych. Umożliwia to takie administrowanie siecią LAN, jak i modyfikowanie tej sieci.

Zgodność z innymi systemani

Aby system SYSTIMAX PDS był kompatybilny ze sprzętem innych producentów, firma AT&T zaadaptowała i produkuje uniwersalne (wg standardu ISDN), ośmiostykowe Przyłącze Informacyjne (Information Outlet). Ponadto opracowano i produkuje się wiele stanowiących elementy dopasowujące sprzęt i okablowanie innych firm do okablowania systemu SYSTIMAX PDS, co umożliwia poprawną współpracę sprzętu tych firm z nowoczesnym okablowaniem systemu SYSTIMAX PDS. Na przykład stosując Adapter 370A można uniknąć okablowania sieci LAN typu IBM 16/4 Mb/s TokenýRing za pomocą drogiego kabla IBM Type1; w zamian można wykorzystać okablowanie uniwersalne (kabel UTP) typu SYSTIMAX PDS (rys. 4.).

Modularność

System AT&T SYSTIMAX PDS ma strukturę modularną. Można wydzielić w nim sześć podsystemów (modułów). Cechą charakterystyczną jest to, że zmiany w jednym podsystemie nie powodują zmian w pozostałych podsystemach. Podsystemy systemu okablowania AT&T SYSTIMAX PDS w budynku przedstawiono na rys. 1, a ich charakterystykę w poniższym zestawieniu.

Charakterystyka Podsystemów Systemu AT&T SYSTIMAX PDS

Lp. Nazwa podsystemu Charakterystyka podsystemu

1. Okablowanie Poziome

Jest to okablowanie biegnące od magistrali wewnętrznej lub od szafy dystrybucyjnej do przyłączy informacyjnych w pokoju użytkownika .

2. magistrala wewnętrzna (pionowa)

Jest to grupa centralnych kabli w danym budynku. W budynku wielokondygnacyjnym magistrala wewnętrzna biegnie zwykle pionowo od najniższej kondygnacji (gdzie znajduje się sprzęt) do pozostałych kondygnacji, gdzie kończy się w kondygnacyjnych szafach dystrybucyjnych. W budynkach jednokondygnacyjnych magistrala wewnętrzna biegnie poziomo.

3. Okablowanie stanowiska pracy

Składa się z kabli przyłączeniowych zakończonych wtykami służącymi do podłączania różnych rodzajów stacji sieciowych takich jak: telefony, terminale, stacje robocze, serwery ýdo przyłączy informacyjnych zainstalowanych w pokoju użytkownika.

4. Okablowanie sprzętu

Składa się z kabli i łączówek łączących krosownice (przełącznice) typu DATA i VOICE, komputery główne i inne urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu sprzętu.

5. Magistrala terenowa

Składa się z kabli światłowodowych lub kabli UTP, zapewniających komunikację między budynkami, w których znajdują się sieci LAN.

6. Podsystem administracyjny

Zapewnia relokację sprzętu końcowego bez potrzeby zmiany w okablowaniu poziomym i magistrali wewnętrznej; administracja zarówno kablami UTP, jak i kablami światłowodowymi odbywa się za pomocą systemu łączeniowego (system łączeniowy 110, 1100 Patch Panel, światłowodowe jednostki łączeniowe ý LIU, światłowodowe systemy dystrybucyjne ý LGX).

Topologia okablowania

Podstawowym założeniem przy konstruowaniu systemu AT&T SYSTIMAX PDS było to, że system ten będzie "otwarty", tzn. łatwy do modyfikowania zarówno ilościowego, jak i funkcjonalnego.

Wzorowano się tutaj na doświadczeniach firmy AT&T w zakresie telekomunikacji, gdzie podstawową topologią jest topologia Gwiazdy. Topologia Gwiazdy (dokładniej: Fizyczna Gwiazda/Logiczna Magistrala oraz Fizyczna Gwiazda/Logiczny Pierścień) jest stosowana w sieciach LAN. Topologię Gwiazdy również przyjęto w systemie AT&T SYSTIMAX PDS.

Topologia Gwiazdy jest wygodna, ponieważ rozbudowa sieci o kolejne stacje sieciowe polega po prostu na dołączeniu tych stacji wraz z odpowiadającymi im kablami w okablowaniu poziomym (rys. 2.)

Komponenty systemu AT&T SYSTIMAX PDS

O jakości systemu okablowania w dużym stopniu decyduje jakość i kompletność jego komponentów. W systemie AT&T Systimax PDS można wyróżnić cztery najczęściej stosowane grupy komponentów: 1) medium transmisyjne (Transmission Media) ý kable miedziane typu nieekranowana para skręcona UTP (Unshielded Twisted Pair), 3. i 5. kategorii (odpowiednio dla szybkości do 16 Mb/s i 100 Mb/s), do montażu w budynkach i na zewnątrz budynków oraz kable światłowodowe; 2) przyłącza informacyjne (Information Outlets) ý gniazda i wtyki RJý45 dla kabli UTP oraz wtyki i gniazda dla łączenia kabli światłowodowych, w tym do podłączania urządzeń do magistrali FDDI; 3) systemy łączeniowe (CrossýConnects and Interconnects) ý sprzęt 3. i 5. kategorii służący do łączenia i krosowania zarówno kabli miedzianych, jak i światłowodowych; 4) (Adapters) ý elementy dopasowujące sprzęt komputerowy, współpracujący z kablem "cienki" Ethernet, "gruby" Ethernet lub Twinax, do współpracy z jednolitym okablowaniem UTP wg standardu AT&T Systimax PDS (rys. 4, rys. 5).

"Nowoczesność rozwiązań technicznych, różnorodność i bardzo wysoka jakość poszczególnych komponentów systemu AT&T SYSTIMAX PDS, stawiają ten system w rzędzie najlepszych na świecie. Podstawowym medium transmisyjnym w systemie AT&T SYSTIMAX PDS jest nieekranowana para skręcona ý UTP. Można stosować ją z powodzeniem ý jak potwierdzają badania Bell Laboratories ý w sieciach Ethernet, TokenýRing i TP DDI" ý powiedział Piotr SKOLASIŃSKI.

System AT&T SYSTIMAX PDS a wymagania użytkownika

Fakt, że AT&T Systimax PDS składa się z autonomicznych odsystemow (rys. 1), ułatwia jego wykorzystanie w różnych pomieszczeniach i budynkach; od budynków jednokondygnacyjnych poprzez wielokondygnacyjne aż do łączenia różnych sieci LAN znajdujących sie w wielu budynkach. Podkreślenia wymaga właściwość AT&T Systimax PDS polegająca na tym, że wykorzystuje się w nim tylko dwa rodzaje medium transmisyjnego: kable UTP (dla szybkości do 100 Mb/s) oraz światłowody (dla szybkości do kilkuset Mb/s). W praktyce ułatwia to i porządkuje okablowanie, ułatwia dokonywanie modyfikacji sieci LAN i zwiększa jej niezawodność. Topologia gwiazdy, stosowana w AT&T Systimax, również ułatwia ilościowe i funkcjonalne modyfikacje sieci, ale przede wszystkim zwiększa niezawodność LAN poprzez automatyczną separację uszkodzeń; np. uszkodzenie kabla lub uszkodzenie karty sieciowej wyłącza z pracy w sieci tylko tę stację, z którą związany jest uszkodzony kabel czy uszkodzona karta sieciowa. Inną ważną cechą systemu AT&T Systimax PDS jest to, że spełnia on wymagania wszystkich obowiązujacych standardów LAN (Ethernet, TokenýRing, FDDI). Może również współpracować ze sprzętem sieciowym i komputerowym różnych firm. Dla przykładu na rys. 3 pokazano okablowanie sieci LAN w technologii 10BASEýT z wykorzystaniem hubów EC 10 firmy 3Com. Magistrala wewnętrzna (pionowa), łącząca kondygnacyjne szafy dystrybucyjne, wykonana jest z kabla światłowodowego. Okablowania poziome, wykonane kablem UTP 1010 (3. kategoria), zbiegają się w krosownicach 110J Patch Panel. Konsekwentnie stacje sieciowe PC podłączane są do przyłączy informacyjnych poprzez kable przyłączeniowe D8W, również 3. kategorii. Rysunek 4 przedstawia sieć IBM 16/4 MB/s TokenýRing opartą na okablowaniu AT&T Systimax PDS. Dla dopasowania terminali firmy IBM do współpracy z systemem AT&T Systimax zastosowano adaptery 370A Adapter. Na rys. 5 pokazano możliwość zastąpienia okablowania typu Twinax, stosowanego w sieciach, w których komputerem typu host jest jeden z następujących komputerów: IBM/36, IBM/38 lub IBM AS/400 przez okablowanie wykonane w systemie AT&T Systimax PDS. Zastosowano tutaj trzy typy adapterów.


TOP 200