Rzeczy pierwsze

Projekty inicjuje się w celu stworzenia produktu lub usługi, których jeszcze nie było i które są pod jakimś względem unikalne.

Projekty inicjuje się w celu stworzenia produktu lub usługi, których jeszcze nie było i które są pod jakimś względem unikalne.

Z notatnika praktyka

1. Nie ma przepisu na sukces. Świat konsekwentnie kieruje się zasadą ZZZ, tzn. jest Zróżnicowany, Złożony i Zmienny. To, czego nauczyłeś się i osiągnąłeś wczoraj, może być bezużyteczne dzisiaj.

2. Nie bądź sam, szukaj wsparcia u innych. Zdziwisz się, ile pomocy możesz od nich otrzymać, jeśli tylko o nią poprosisz.

3. Kierujesz projektem, aby zrealizować nie swoje cele, ale cele innych. Twoim jedynym celem jest uczynić ich wszystkich "szczęśliwymi".

4. Ludzie, pracujący z tobą, są twoim największym dobrem. Ich potencjał jest nieograniczony. Musisz tylko umieć go wyzwolić.

5. Możesz nie wiedzieć, jak coś zrobić, ale nie możesz nie wiedzieć, czego chcesz.

Co to znaczy zarządzać? Według klasycznego ujęcia, zarządzać to znaczy: planować, organizować, kierować (motywować) i kontrolować. Te klasyczne funkcje zarządzania uzupełnia się czasem funkcją budowania zespołu pracowników (zatrudnianiem) i oceną procesów organizacyjno-produkcyjnych (audytem).

Co to jest projekt? Jest to pewien sposób osiągania celu lub wielu celów organizacji (zespołu projektowego), który w odróżnieniu od typowej dla wielu firm "ciągłej" praktyki wytwórczej (np. produkcja dyskietek) - charakteryzuje się określonym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz innowacyjnością. Koniec projektu następuje, kiedy zostaną zrealizowane wszystkie jego cele lub gdy wiadomo, że ich realizacja jest niemożliwa i kierownictwo podejmuje decyzję o jego przerwaniu. Np. jeszcze przed rokiem można było myśleć o konkurowaniu na rynku przeglądarek internetowych, podczas gdy dzisiaj wydaje się to już stratą czasu. Większość zespołów projektowych powoływana jest tylko do realizacji konkretnego projektu.

Unikalność

Projekty inicjuje się w celu stworzenia produktu lub usługi, których jeszcze nie było, które są pod jakimś względem unikalne. Może być to system informatyczny, program, procedura, zestaw poprawek itd. Unikalność jest skutkiem procesu ciągłego uszczegółowiania specyfikacji projektowej od ogólnego zarysu, który stanowi "siłę projektu", do szczegółów opracowywanych przez zespoły projektowe. Cel projektu "daje" ludziom energię do kreowania nowych światów, wprowadzania w życie nowych idei, mających stać się źródłem zadowolenia użytkowników, satysfakcji członków zespołów projektowych i realizacji celów organizacji.

Definicje:

Projekt, działalność, w której zasoby ludzkie, materialne i finansowe są organizowane w sposób odpowiadający zakresowi pracy zadanemu w danej specyfikacji, z uwzględnieniem ograniczeń czasowych i kosztowych, tak aby uzyskać produkt lub zmianę określoną przez cele jakościowe i ilościowe.

Zarządzanie projektami jest zastosowaniem wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do kolejnych działań projektowych, mających na celu realizację zadań stojących przed zespołem projektowym.

Każdy projekt przez swoją unikalność (innowacyjność) niesie ze sobą pewne ryzyko niepowodzenia. Od chwili powstania zamysłu stworzenia nowego produktu do jego pomyślnej realizacji musi być przeprowadzonych wiele różnych przedsięwzięć, ściśle związanych i skoordynowanych ze sobą. Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, organizacje często dzielą projekty na mniejsze części - fazy projektowe, pozwalające na lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów firmy oraz zintegrowanie ich z bieżącą działalnością. Podział taki ułatwia zarządzanie całym tokiem produkcji, a także umożliwia łatwą i naturalną weryfikację każdego z etapów, zapobiegając przenoszeniu błędów do niższych faz realizacji. Fazy projektowe są wyróżniane na podstawie zamierzonych wyników pracy czy też konkretnych produktów fazy. Zakończenie fazy obejmuje zwykle przegląd dostarczonych przez nią produktów i ocenę dotychczasowej produktywności projektu. Ma to na celu podjęcie decyzji o przejściu do następnej fazy lub konieczności poprawy dotychczasowych rezultatów.


TOP 200