Rządy siedemnastu

Organizatorzy Komputer Expo '95 - chyba dlatego, aby podkreślić ważną rolę informatyki w administracji publicznej - poświęcili pierwszy dzień targów właśnie tej tematyce. Wyraziło się to całą serią odczytów wygłoszonych przez specjalistów z zainteresowanych firm oraz przedstawicieli urzędów centralnych odpowiedzialnych za informatyzację kraju.

Organizatorzy Komputer Expo '95 - chyba dlatego, aby podkreślić ważną rolę informatyki w administracji publicznej - poświęcili pierwszy dzień targów właśnie tej tematyce. Wyraziło się to całą serią odczytów wygłoszonych przez specjalistów z zainteresowanych firm oraz przedstawicieli urzędów centralnych odpowiedzialnych za informatyzację kraju.

Na kończącej pierwszy dzień Komputer Expo '95, poświęcony komputeryzacji administracji publicznej, konferencji prasowej Marka Cara, pełnomocnika Premiera ds. Informatyki poinformował o pracach powstałej pod koniec ub.r. Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki. Według Marka Cara Rada, która powstała na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, jest, być może, zalążkiem Krajowej Rady Teleinformatyki, która powinna działać na mocy odpowiedniej ustawy, uchwalonej przez Sejm. W skład Rady weszło kilkanaście znanych w świecie informatycznego establishmentu osób, które wyłoniły w swym gronie dziewięć zespołów zajmujących się ściśle określonymi problemami.

W styczniu br. powołano następujące zespoły problemowe:

1) ds. standaryzacji i EDI prowadzony przez Janusza Lucowa, wiceprezesa GUC

2) ds. struktur organizacyjnych pod kierunkiem Zbigniewa Chwalińskiego

3) ds. edukacji i kadr prowadzony przez Jarosława Demineta z Kancelarii Senatu

4) ds. metodologii projektowania z Dariuszem Kupieckim z RCI Pesel na czele

5) ds. inwentaryzacji potrzeb i zasobów z Teresą Możdżyńską z GUS

6) ds. planowania budżetu i finansów kierowany przez Janusza Maszkiewicza z Min. Finansów

7) ds. bezpieczeństwa systemów i danych kierowany przez Tomasza Domżała

8) ds. legislacji ze Zbigniewem Jabłońskim z Kancelarii Sejmowej

oraz

9) ds. Systemów Informacji Przestrzennej, kierowany przez Wiesława Paluszyńskiego z Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

"Bardzo jest wiele problemów, o których musimy mówić jednocześnie. Zbyt długo zwlekaliśmy, żeby podjąć odpowiednie decyzje - stąd też powstała taka sytuacja, że obecnie musimy robić wiele rzeczy naraz" - powiedział Marek Car, uzasadniając w ten sposób powołanie zespołow problemowych.

Powołane zespoły ukonstytuują się już wkrótce, zaś Rada Koordynacyjna na comiesięcznych spotkaniach będzie zatwierdzała dokumenty przygotowywane w poszczególnych zespołach. Na pierwszy ogień pójdzie ustalenie standardów plików używanych w administracji (w tym m.in. określenie standardu polskich liter, pliki edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, plików graficznych, standardów w sieci Internet). Przyjęcie takiej, nawet wstępnej uchwały ułatwi i ujednorodni prace prowadzone w administracji publicznej. Wśród kolejnych zamierzeń są m.in. prace legislacyjne związane ze statusem prawnym dokumentów elektronicznych oraz kontynuacja prac zapoczątkowanych na ubiegłorocznej konferencji poświęconej Systemom Informacji Przestrzennej.

Poprzez swoje zamierzenia Rada być może wkroczy w obszar kompetencji Polskiego Komitetu Normalizacji, który na tej płaszczyźnie działań natknął się na spore trudności w swej pracy.

Wpłynęły już pierwsze sprawy do Rady - z Polskiego Centrum Bezpieczeństwa i Certyfikacji w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa oraz z GUC w sprawie przetargu o komputeryzację administracji celnej.

Powołanie Rady Koordynacyjnej pociągnie za sobą pewne zmiany - za informatykę szczebla centralnego - zdaniem Marka Cara - będzie odpowiadała Rada zaś sprawy związane z informatyką wojewódzką będą podzielone między Biuro ds. Operacyjnych URM a Biuro ds. Informatyki URM. W dalszym ciągu konferencji omówiono pewne aspekty działalności tych urzędów oraz Biura Prasowego Rządu.


TOP 200